Phương hướng phát triển ngành trồng trọt

–   Phát triển ngành trồng trọt theo hướng chuyên môn hoá kết hợp với rộng rãi hoá sản xuất. Chuyên môn hoá nhằm lợi dụng triệt để lợi thế so sánh của những vùng và cả nước để phát triển sản xuất hàng hoá với qui mô to thoả mãn nhu cầu trong nước và xuất khẩu ngày càng nhiều. Nhiều hoá là nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh để tạo ra cơ cấu sản xuất hợp lý trên hạ tầng chuyên môn hoá để thoả mãn nhu cầu rộng rãi của thị trường và khai thác tối đa tiềm năng sẵn mang về điều kiện tự nhiên kinh tế – xã hội của quốc gia.

–   Phát triển ngành trồng trọt theo hướng thâm canh ngày càng cao và mở rộng diện tích gieo trồng bằng khai phá và tăng vụ, trong đó mở rộng diện tích bằng tăng vụ là hướng chính để tăng diện tích gieo trồng.

–   Đẩy mạnh quá trình dịch chuyển cơ cấu ngành trồng trọt, trên hạ tầng tăng năng suất cây lương thực để giảm diện tích cây lương thực một cách hợp lý nhằm mở rộng diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả và những cây trồng khác mang trị giá kinh tế cao.

–    Phát triển và ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học, khoa học vào sản xuất ngành trồng trọt để tăng năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân góp phần tăng sức khó khăn của sản phẩm hàng hoá trên thị trường.

Rate this post

Bình luận