Phân loại thị trường chứng khoán theo quá trình luân chuyển vốn

 

Theo cách thức này, thị trường được phân thành thị trường sơ cấp và thị  trường thứ cấp.  Thị trường sơ cấp hay thị trường cấp 1 (Main Market)là thị trường  phát hành những chứng khoán hay là nơi tậu bán những chứng khoán lần đầu  tiên. Tại thị trường này, giá cả của chứng khoán là giá phát hành. Việc tậu  bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp làm tăng vốn cho nhà phát hành.  Thông qua việc phát hành chứng khoán, Chính phủ với thêm nguồn thu để tài  trợ cho những dự án đầu tưhoặc chi tiêu sử dụng của Chính phủ, những doanh nghiệp  huy động vốn trên thị trường nhằm tài trợ cho những dự án đầu tư.  Thị trường thứ cấp hay thị trường cấp 2 (Secondary Market)là thị  trường giao dịch tậu bán, trao đổi những chứng khoán đã được phát hành  nhằm mục đích kiếm lời, di chuyển vốn đầu tưhay di chuyển tài sản xã hội.  Quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp thể hiện trên những  góc độ sau:

Thứ nhất, thị trường thứ cấp làm tăng tính lỏng của những chứng khoán đã  phát hành. Việc này làm tăng sự ưa thích của chứng khoán và làm giảm  rủi ro cho những nhà đầu tư. Những nhà đầu tưsẽ thuận tiện hơn trong việc sàng lọc,  lựa chọn, thay đổi kết cấu danh mục đầu tư, trên cơ sở vật chất đó làm giảm mức giá  cho những nhà phát hành trong việc huy động và sử dụng vốn. Việc tăng tính  lỏng của tài sản sẽ tạo điều kiện tách biệt giữa sở hữu và quản lý, làm cơ sở vật chất  cho việc tăng hiệu quả quản lý doanh nghiệp.  Việc tăng tính lỏng cho những chứng khoán tạo điều kiện cho việc chuyển  đổi thời hạn của vốn, từ vốn ngắn hạn sang trung hạn và dài hạn, đồng thời,  tạo điều kiện cho việc phân phối vốn một cách hiệu quả. Sự di chuyển vốn  đầu tưtrong nền kinh tế được thực hiện thông qua cơ chế “bàn tay vô hình”,  cơ chế xác định giá chứng khoán và thông qua hoạt động thâu tóm, sáp nhập  doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp.

Thứ hai, thị trường thứ cấp xác định giá của chứng khoán đã được phát  hành trên thị trường sơ cấp. Thị trường thứ cấp được xem là thị trường định  giá những doanh nghiệp.

Thứ ba, thông qua việc xác định giá, thị trường thứ cấp cung ứng một  danh mục mức giá vốn tương ứng với những mức độ rủi ro khác nhau của từng  phương án đầu tư, tạo cơ sở vật chất tham chiếu cho những nhà phát hành cũng nhưcác  nhà đầu tưtrên thị trường sơ cấp. Thông qua cơ chế bàn tay vô hình, vốn sẽ  được chuyển tới những doanh nghiệp nào làm ăn với hiệu quả cao nhất, qua đó làm  tăng hiệu quả kinh tế xã hội.

Tóm lại, thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp với quan hệ mật thiết, hỗ  trợ lẫn nhau. Về thực chất, mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán sơ cấp  và thứ cấp là mối quan hệ nội tại, biện chứng. Nếu ko với thị trường sơ  cấp sẽ ko với thị trường thứ cấp, đồng thời, thị trường thứ cấp lại tạo điều  kiện phát triển cho thị trường sơ cấp. Mục đích cuối cùng của những nhà quản  lý là phải tăng cường hoạt động huy động vốn trên thị trường sơ cấp, vì chỉ  với tại thị trường này, vốn mới thực sự vận động từ người tiết kiệm sang  người đầu tư, còn sự vận động của vốn trên thị trường thứ cấp chỉ là tưbản  giả, ko tác động trực tiếp tới việc tích tụ và tập trung vốn.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 12:12:55.

Bình luận