Ý nghĩa kinh tế và khả năng phát triển ngành trồng trọt

Ngành trồng trọt là ngành sản xuất chủ yếu của sản xuất nông nghiệp.  ở nước ta hàng năm ngành trồng trọt còn chiếm tới 75% trị giá sản lượng nông nghiệp (theo nghĩa hẹp). Sự phát triển ngành trồng trọt mang ý nghĩa kinh tế rất to to.

Ngành trồng trọt là ngành sản xuất và cung ứng lương thực, thực phẩm cho con người. Phát triển ngành trồng trọt sẽ tăng mức sản xuất và tiêu sử dụng lương thực, thực phẩm bình quân trên đầu người, tạo hạ tầng phát triển nhanh một nền nông nghiệp toàn diện.

Là ngành sản xuất và cung ứng vật liệu cho công nghiệp nhẹ. Ngành trồng trọt phát triển theo hướng mở rộng dần tỷ trọng diện tích những loại cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu và cây thực phẩm mang trị giá kinh tế cao để tạo ra nhu cầu vật liệu phát triển công nghiệp nhẹ công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến.

Phát triển ngành trồng trọt sẽ đảm bảo nguồn thức ăn dồi dào và vững chắc cho ngành chăn nuôi, xúc tiến sự hình thành những vùng chuyên canh sản xuất cây thức ăn và phát triển công nghiệp chế biến thức ăn cho nuôi, trên hạ tầng đó chuyển dần chăn nuôi theo hướng sản xuất tập trung và thâm canh cao.

Ngành trồng trọt phát triển mang ý nghĩ to to và quyết định tới việc dịch chuyển cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Ngành trồng trọt phát triển làm cho năng suất cây trồng tăng, đặc thù là năng suất cây lương thực tăng, nhờ đó sẽ chuyển nền sản xuất nông nghiệp từ độc canh lương thực sang nền nông nghiệp đa canh mang nhiều sản phẩm hàng hoá trị giá kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Ngành trồng trọt của nước ta mang nhiều tiềm năng to để phát triển, điều đó được tể hiện trên những mặt sau:

Mặc dù quĩ ruộng rẫy để phát triển ngành trồng trọt ko nhiều, bình quân ruộng rẫy trên đầu người thấp và mang xu hướng giảm do tác động của quá trình công nghiệp hoá và thị thành hoá. Tuy nhiên ngành trồng trọt của nước ta vẫn còn khả năng mở rộng diện tích gieo trồng cả về mặt khai phá và tăng vụ, nhất là về tăng vụ nhưng phải gắn liền với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và sự dịch chuyển cơ cấu ngành trồng trọt hợp lý.

Điều kiện tự nhiên, ngành trồng trọt của nước ta thuộc hệ sinh thái nhiệt đới và á nhiệt đới ẩm, ánh sáng dư thừa rất thuận lợi cho cây trồng phát triển và trồng cấy nhiều vụ khác nhau trên những vùng trong cả nước, cho phép đem lại năng suất sinh khối cao trên mỗi đơn vị diện tích. Track chính điều kiện tự nhiên, nhiệt đới và á nhiệt đới ẩm ở nước ta, cùng với vị trí địa lý sát biển và địa hình phức tạp đã gây cho ngành trồng trọt nước ta ko ít khó khăn về bão, lũt, hạn hán, sâu bệnh phá hoại… Vì vậy đòi hỏi ngành trồng trọt của nước ta phải luôn chủ động khai thác mang hiệu quả những thuận lợi và hạn chế, né tránh những vấn đề tới mức tối đa để phát triển vững chắc ngành trồng trọt với nhịp độ tăng trưởng cao.

Những điều kiện về kinh tế – xã hội để phát triển ngành trồng trọt ở nước ta cũng mang nhiều thuận lợi như: dân số đông, lực lượng lao động dồi dào đủ khả năng đảm bảo yêu cầu phát triển sản xuất. Hệ thống hạ tầng vật chất kỹ thuật đang từng bước phát triển khá đồng bộ cả về số lượng và chất lượng để tạo ra yêu cầu sản xuất và chế biến của ngành trồng trọt ngày một tốt hơn. Những chính sách kinh tế của Nhà nước cũng đã và đang tạo ra nhiều thuận lợi cho ngành trồng trọt phát triển như chính sách ruộng rẫy, chính sách vốn, chính sách thị trường v.v…

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 17:07:00.

Bình luận