Giải pháp nâng cao tầm nhìn trong sứ mệnh phát triển thị trường chứng khoán

Tầm nhìn (vison) và sứ mệnh (mission)
Học tập kinh nghiệm của những thị trường tài chính phát triển, rút tỉa những kinh nghiệm thành công và thất bại từ những thị trường chứng khoán mới nổi, mang thể xác định tầm nhìn (viễn ảnh) của thị trường chứng khoán Việt Nam tới năm 2010 như sau: Tới năm 2010, thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường tốt, mang đầy đủ những khu vực thị trường khác nhau và những giao dịch, sắm bán trên những thị trường này được thực hiện một cách công bằng, công khai và trật tự những dụng cụ kiểm soát rủi ro mang hiệu quả. Đó là một thị trường mang đặc trưng chủ yếu sau đây:
+Thứ nhất, đó là thị trường mang sức lưu chuyển hoặc sức lưu động cao. Trong thị trường mang sức lưu chuyển cao, một số lượng to những chứng khoán mang thể được sắm bán tiện lợi với sự biến động thất thường về giá thấp nhất. Sức lưu chuyển của thị trường chứng khoán khác nhau được đo bằng độ sâu (depth), tầm rộng (breadth) và tính co dãn (resiliency) của những giao dịch xảy ra trên thị trường. Một giao dịch được gọi là mang độ sâu nếu tồn tại đủ những lệnh sắm, bán tại những lệnh đặt sắm và bán tại những mức giá cao thấp hơn mức giá hiện hành, giao dịch được gọi là tầm rộng. Và, thị trường được xem mang tính co dãn nếu mang những lệnh giao dịch mới được rót vào thị trường ngay để phản ứng lại sự thay đổi về giá do mất cân đối tạm thời giữa cung và cầu.
+Thứ hai, mang những thông tin đầy đủ và sẵn mang để xác định những điều kiện cung cầu của thị trường. Những thông tin này sẵn mang đối với tất cả những tác nhân tham gia thị trường và ở những thời khắc như nhau, tức thị tất cả những giao dịch đều được xảy ra với sự xem xét đầy đủ những thành viên tham gia thị trường.
+Thứ ba, đó là thị trường mang sự liên tục về giá, tức là, giả thiết rằng nếu ko mang thông tin mới đi vào thị trường thì người sắm và người bán mang thể sắm hoặc bán ở những giá với mức giá của những giao dịch cùng loại diễn ra ở thời khắc sắp nhất.
+Thứ tư, mức giá giao dịch (mức giá sắm và bán chứng khoán) trên thị trường thấp, kể cả những thành viên tham gia giao dịch đều mang thời cơ sắm, bán ở những mức phí hợp lý.
Thứ năm, tất cả những thành viên tham gia giao dịch đều mang thời cơ tiếp cận thị trường như nhau. Thị trường ko cho phép bất cứ một tư nhân nào mang đặc quyền thực hiện lệnh sắm hoặc bán nhanh hơn những nhà đầu tư khác.
+Thứ sáu, giá cả được điều chỉnh một cách nhanh chóng theo những nguồn thông tin mới, được công bố công khai và những nguồn thông tin này được tiết lộ ở cùng một thời khắc cho tất cả những thành viên tham gia giao dịch.
Để đạt dược những mục tiêu đã được xác định trong tầm nhìn, VSE phải đảm đương ít nhất năm sứ mệnh quan yếu trong thời kì tới.
Một là, hoạt động của thị trường chứng khoán phải đáp ứng mục tiêu bổ sung và tăng năng lục huy động vốn dài hạn cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá quốc gia.
Hai là, thị trường phải được tổ chức vận hành một cách thông suốt, công bằng, trong sáng và mang hiệu quả để loại trừ tận gốc những yếu tố gây khủng hoảng, tạo ra được những nền tảng phát triển ổn định, vững chắc, tạo dựng được hình ảnh, uy tín đối tác những nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Ba là, thị trường phải được trang bị đủ những nền tảng pháp lý và những phương tiện kỹ thuật hiện đại để baỏ vệ những nhà đầu tư một cách mang hiệu quả.
Bốn là, thông qua hiệu quả hoạt động của những đơn vị niêm yết, thị trường chứng khoán Việt Nam phải mang sứ mệnh góp phần xúc tiến quá trình cải tổ những doanh nghiệp quốc doanh, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
Năm là, thông qua việc tổ chức kênh huy động vốn trực tiếp từ công chúng, thị trường chứng khoán phải góp phần tích cực xúc tiến sự giao lưu vốn, đẩy lùi và xoá bỏ nguồn gốc những thị trường tín dụng ngầm, xúc tiến sự phát triển thị trường vốn ở Việt Nam.

Rate this post

Bình luận