Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực

Giáo dục và tập huấn là gốc rễ của sức mạnh và sự phát triển, thịnh vượng của cả một quốc gia. Đảng và Nhà nước ta từ lâu đã coi “giáo dục – tập huấn là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển” [48]. Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực mang thể thực hiện bẳng nhiều giải pháp và phải thực hiện thông qua đổi mới về giáo dục – tập huấn. Việt Nam đã xác định 8 vấn đề to của đổi mới giáo dục – tập huấn, đó là: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị tri thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học; đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, thích hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đổi mới cơ bản công việc quản lý GD&ĐT, bảo đảm dân chủ, thống nhất; phát triển lực lượng nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; tăng chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đặc thù là khoa học giáo dục và khoa học quản lý” [49]. Trong phần này, Luận án chỉ lựa chọn một số yếu tố chính mang ý nghĩa tác động to hơn đối với việc tăng chất lượng nguồn nhân lực và gắn với di chuyển lao động mang kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN trong thời kì tới để phân tích và đề xuất những giải pháp thích hợp như sau:

Rate this post

Bình luận