Nội dung Quản lý thuế nhà nước ở Việt Nam

Hoạch định, xây dựng hệ thống thuế, chính sách và pháp luật về thuế: Chính sách là hệ thống những quan niệm và đường lối để đạt được những mục tiêu nhất định. Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính yêu cầu chung. Pháp luật về thuế yêu cầu phải làm gì trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định và ko được làm gì, trong lúc chính sách thuế chỉ hướng tới việc cần làm gì để đạt được mục tiêu mong muốn. Pháp luật thuế hướng tới thể hiện rõ những mục tiêu, quan niệm, đường lối của chính sách thuế.
Xây dựng dự toán thu thuế: Dự toán thu thuế là bảng tổng hợp số thu dự kiến về thuế, phí, lệ phí và những khoản thu khác của NSNN trong một thời kỳ nhất định. Dự toán thu thuế là một phòng ban ko thể tách rời của dự toán NSNN. Dự toán thu thuế là cơ sở vật chất phân bổ nguồn lực tài chính cho hoạt động của Chính phủ trong kỳ kế hoạch. Việc tính toán xác thực dự toán thu thuế với tác động quyết định tới việc thực hiện dự toán chi của ngân sách, nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống xã hội trong một thời kỳ kế hoạch.
Tổ chức trật tự quản lý thu nộp thuế: trật tự quản lý thuế là trình tự thực hiện những bước công việc trong quản lý thuế và trách nhiệm thực hiện những bước công việc đó của những phòng ban trong cơ thuế quan. Trật tự quản lý thuế chịu sự chi phối bởi tư duy quản lý thuế, những điều kiện kinh tế – xã hội, trình độ quản lý, trình độ trang thiết bị quản lý của cơ thuế quan, trình độ nhận thức của NNT, tổ chức bộ máy quản lý thuế của cơ thuế quan và quy định của pháp luật.
– Tổ chức bộ máy quản lý thuế, xác lập chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp, sử dụng, huấn luyện nguồn nhân lực quản lý thuế: Bộ máy quản lý thuế là tổng thể những cơ quan hành chính với quan hệ hữu cơ với nhau trên cơ sở vật chất chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công việc được quy định để tổ chức thực thi những luật thuế, nhằm quản lý toàn bộ quá trình điều tiết thu nhập của những tầng lớp dân cư vào NSNN thông qua thuế. Bộ máy quản lý thuế là một phòng ban trong hệ thống những cơ quan nhà nước. Bộ máy quản lý thuế được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước với thẩm quyền. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy quản lý thuế và của từng cơ quan trong bộ máy quản lý thuế được quy định trong những văn bản pháp luật. Viên chức làm việc trong bộ máy quản lý thuế là công chức nhà nước, với nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Quan hệ giữa những cơ quan trong bộ máy quản lý thuế, giữa những cơ quan trong bộ máy quản lý thuế với những cơ quan nhà nước khác và với NNT là quan hệ hành chính. Hoạt động của những cơ quan trong bộ máy quản lý thuế mang tính chuyên môn, nghiệp vụ, vừa phải tuân theo nguyên tắc hoạt động của cơ quan nhà nước, vừa phải đảm bảo nguyên tắc riêng trong quản lý thuế.
Tổ chức thu nộp thuế: Cơ chế hành thu là cách thức mà chủ thể quản lý lựa chọn để tác động tới hành vi tính thuế, nộp thuế của đối tượng nộp thuế, là cách thức tổ chức thu nộp thuế. Trên toàn cầu với hai cơ chế hành thu chủ yếu là cơ chế thông tin thuế và cơ chế tự khai, tự tính và tự nộp thuế.
Rà soát giám sát về thực thi pháp luật thuế: Mục tiêu tối thượng của quản lý thuế là thực thi pháp luật thuế, tức thị phải đảm bảo để NNT thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế cho nhà nước thì cơ thuế quan cần tác động vào tất cả những yếu tố điều khiển hành vi tuân thủ thuế của NNT. Tức là phải làm cho NNT hiểu nghĩa vụ thuế, hiểu cách tính toán số thuế phải nộp, thấy được hậu quả của việc ko tuân thủ, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để NNT thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế cho nhà nước, kiểm soát sự tuân thủ và cưỡng chế tuân thủ thuế. Để làm được điều đó, cần tổ chức thực hiện những chức năng quản lý thuế. Đó là: tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế; tương trợ NNT; quản lý kê khai thuế, nộp thuế; đôn đốc thu nộp thuế; thanh tra, rà soát NNT; cưỡng chế nợ thuế.

Rate this post

Bình luận