Mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán

Giữa Bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán mang mối quan hệ mật thiết. Để lập bảng cân đối kế toán cần phải lấy số dư cuối kỳ của những tài khoản. Từ bảng cân đối kế toán mang thể xác định số dư đầu kỳ của những tài khoản. Cụ thể:

Thứ nhất, vào đầu kỳ kế toán căn cứ vào số liệu trên Bảng cân đối kế toán kỳ trước để ghi số dư đầu kỳ của những tài khoản.

Thứ hai, trong kỳ kế toán ghi trực tiếp những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán trên cơ sở vật chất những chứng từ và dựa trên những mối quan hệ cân đối vốn mang giữa những đối tượng kế toán.

Thứ ba, vào cuối kỳ kế toán, căn cứ trên số dư tài khoản cuối kỳ những tài khoản để lập Bảng cân đối kế toán.

Lúc cần, mang thể lập bảng cân đối tài khoản hay còn gọi là bảng cân đối số phát sinh trước lúc lập bảng cân đối kế toán theo mẫu dưới đây:

Lúc lập bảng cân đối tài khoản cần lưu ý những mối quan hệ sau đây:

 

 Cần lưu ý rằng hai đại lượng A và C ko nhất thiết phải bằng trị giá của tổng tài sản vào đầu kỳ và cuối kỳ của doanh nghiệp.

Nguyên tắc chung lập Bảng cân đối  kế toán  

 

Để lập Bảng cân đối kế toán cần phải thực theo theo 3 nguyên tắc sau:

(1)         Số dư bên Nợ những tài khoản (tài khoản loịa 1 và 2 trong hệ thống tài khoản kế toán thống nhất) phản ánh vào bên TÀI SẢN của Bảng cân đối kế toán.

(2)         Số dư bên Sở hữu những tài khoản (tài khoản loại 3 và loại 4) phản ánh vào bên NGUỒN VỐN của Bảng cân đối kế toán.

(3)         Ko được bù trừ số dư những tài khoản hỗn hợp lúc lập Bảng cân đối kế toán (được bù trừ lúc lập Bảng cân đối tài khoản)

Tuy nhiên, cần phải biết mang ba trường hợp đặc trưng sau đây để xử lý lúc lấy số dư của những tài khoản thuộc nhóm tài khoản điều chỉnh và tài khoản hỗn hợp hay còn gọi là tài khoản trả tiền:

(1)         SD bên Sở hữu của những tài khoản sau đây được phản ánh bên Tài sản của Bảng cân đối kế toán, nhưng ghi đỏ hay ghi trong ngoặc đơn: TK 214, TK 129, TK 159, TK 229.

(2)         Số dư của những Tài khoản sau đây luôn được phản ánh bên Vốn đầu tư của Bảng cân đối kế toán, nếu SD bên Sở hữu  ghi thông thường, nếu SD bên Nợ  phải ghi đỏ: TK 421, TK 412, TK 413.

(3)         Đối với những Tài khoản sau đây ko được bù trừ số dư bên Nợ và bên Sở hữu, phải tách riêng SD bên Nợ  để phản ánh vào bên Tài sản của Bảng cân đối kế toán, SD bên Sở hữu để phản ánh bên Vốn đầu tư của Bảng cân đối kế toán: TK 131, TK 331.

3.7/5 - (10 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 10:53:56.

Bình luận