Thiết kế khảo sát bộ tiêu chí, phiếu phỏng vấn sâu

Mục tiêu của khảo sát là xin ý kiến thẩm định sự cần thiết của 7 tiêu chí/khía cạnh thẩm định TTX của những doanh nghiệp SXXM đồng thời thẩm định từng chỉ số trong mỗi tiêu chí/khía cạnh thông qua 7 tiêu chuẩn thẩm định một chỉ số đã được xác định trước (Chương 2) bao gồm: sự thích hợp, khả năng đo lường, độ tin cậy, tính sẵn mang dữ liệu, tính hữu ích, tầm giá đo lường, khả năng so sánh. Trên cơ sở vật chất những tiêu chuẩn thẩm định chỉ số, phiếu khảo sát và phiếu phỏng vấn sâu được thiết kế để tiến hành xin ý kiến  và thu thập dữ liệu về bộ tiêu chí TTX. Phiếu khảo sát gồm 2 phần chính:

Phần 1: Tìm hiểu bộ tiêu chí TTX. Nội dung thẩm định bao gồm: thẩm định về sự cần thiết của mỗi khía cạnh trong 7 tiêu chí/khía cạnh TTX của doanh nghiệp SXXM. Mỗi khía cạnh được cho điểm về sự cần thiết theo thang đo likert từ 1 tới 5 tương đương như sau:

1: Ko cần thiết

2: Ít cần thiết

3: Tương đối cần thiết

4: Cần thiết

5: Rất cần thiết

Sau đó, 7 tiêu chuẩn thẩm định đối với mỗi chỉ số trong từng khía cạnh sẽ được kiểm chứng theo thang đo likert cho điểm từ 1 tới 5. Mỗi chỉ số sẽ được cho điểm thẩm định theo từng tiêu chuẩn được sắp xếp theo thứ tự đã được xác định.

Phần 2: Thông tin người trả lời. Chi tiết phiếu khảo sát (xem Phụ lục 4).

Phiếu phỏng vấn sâu được thiết kế nhằm mục đích bổ sung thêm những chỉ số cũng như bổ sung thêm những chỉ số con (nếu mang) và điều chỉnh lại đơn vị đo lường chỉ số từ những người quản lý trong doanh nghiệp SXXM về kỹ thuật sản xuất, môi trường, sự an toàn trong vận hành nhằm bổ sung thêm những chỉ số vào bộ tiêu chí sơ bộ. Nghi vấn phỏng vấn sâu được xây dựng từ yêu cầu đối với mục tiêu TTX như đơn vị phải mang phòng ban chuyên trách về TTX, những hoạt động hướng tới TTX, sự cần thiết đối với doanh nghiệp, sự cần thiết của bộ tiêu chí và những tiêu chí thẩm định (Bảng 4.7):

Rate this post

Bình luận