Chuẩn mực kiểm toán số 810

Chuẩn mực kiểm toán số 810: Nhà cung cấp báo cáo về BCTC tóm tắt
(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC
ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi vận dụng 

01.       Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) liên quan tới việc đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt được trích từ báo cáo tài chính (đầy đủ) đã được kiểm toán viên đó kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

02.       Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong quá trình thực hiện hợp đồng và đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt.

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các đối tác sử dụng kết quả kiểm toán phải mang những hiểu biết cần thiết về những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc với kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, cũng như xử lý những mối quan hệ liên quan tới những thông tin trong BCTC tóm tắt đã được kiểm toán viên đưa ra ý kiến.

Mục tiêu

03.       Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là:

(a)        Xác định tính hợp lý lúc chấp nhận hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt;

(b)        Trong trường hợp ký kết hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt:

(i)  Đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt, trên hạ tầng thẩm định những kết luận đã rút ra từ những chứng cớ được thu thập;

(ii) Trình bày ý kiến một cách rõ ràng bằng văn bản, đồng thời trình bày hạ tầng cho ý kiến đó.

Giảng giải thuật ngữ

04.    Trong Chuẩn mực kiểm toán này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

(a)        Tiêu thức vận dụng: Là tiêu thức được Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán vận dụng để lập và trình bày BCTC tóm tắt (xem thêm đoạn 06(a) và A3 – A7 Chuẩn mực này);

(b)        Thống kê tài chính (đầy đủ) được kiểm toán: Là bộ BCTC đầy đủ đã được kiểm toán viên kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và BCTC tóm tắt được trích từ BCTC (đầy đủ) này (xem đoạn 13(f) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 giảng giải thuật ngữ “Thống kê tài chính”);

(c)        Thống kê tài chính tóm tắt: Là những thông tin tài chính quá khứ được trích từ BCTC (đầy đủ) nhưng mang ít thông tin chi tiết hơn so với BCTC (đầy đủ) và vẫn được trình bày theo cấu trúc nhất quán với BCTC (đầy đủ), thể hiện những nguồn lực hoặc nghĩa vụ kinh tế của đơn vị tại cùng một thời khắc hoặc trong cùng một thời kỳ (xem đoạn 13(f) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200). Những nước khác mang thể sử dụng những thuật ngữ khác để mô tả thông tin tài chính quá khứ.
II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Chấp nhận hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt

05.       Kiểm toán viên chỉ được chấp nhận hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này lúc đã thực hiện kiểm toán BCTC (đầy đủ) mà BCTC tóm tắt được trích từ BCTC (đầy đủ) này (xem hướng dẫn tại đoạn A1 Chuẩn mực này).

06.       Trước lúc chấp nhận hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt, kiểm toán viên phải (xem hướng dẫn tại đoạn A2 Chuẩn mực này):

(a)    Xác định xem những tiêu thức vận dụng mang thể chấp nhận được hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A3 – A7 Chuẩn mực này);

(b)    Yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán cam kết về việc Ban Giám đốc hiểu và thừa nhận những trách nhiệm của mình đối với việc:
(i)     Lập và trình bày BCTC tóm tắt theo những tiêu thức vận dụng;

(ii)    Đảm bảo BCTC (đầy đủ)  đã được kiểm toán được phân phối thuận lợi cho người sử dụng BCTC tóm tắt mà ko mang khó khăn, cản trở nào. Trường hợp pháp luật và những quy định mang quy định là BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán ko nhất thiết phải phân phối cho người sử dụng BCTC tóm tắt và mang quy định những tiêu thức cho việc lập BCTC tóm tắt thì trong BCTC tóm tắt phải trình bày rõ những quy định này;

(iii)  Đính kèm báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt vào tài liệu mang BCTC tóm tắt và chỉ ra rằng kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt đó;

(c)    Thỏa thuận với Ban Giám đốc về dạng ý kiến của kiểm toán viên đối với BCTC tóm tắt (xem quy định tại đoạn 09 – 11 Chuẩn mực này).

07.       Nếu kiểm toán viên kết luận rằng những tiêu thức vận dụng là ko thích hợp hoặc ko thể mang được cam kết của Ban Giám đốc theo quy định tại đoạn 06(b) Chuẩn mực này, kiểm toán viên ko được chấp nhận hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt, trừ lúc theo yêu cầu của pháp luật và những quy định. Hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt thực hiện theo yêu cầu của pháp luật và những quy định tương tự ko được coi là tuân thủ Chuẩn mực này. Lúc đó, báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt ko được chỉ ra rằng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt đã được thực hiện tuân thủ theo Chuẩn mực này. Trong điều khoản của hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt, kiểm toán viên phải ghi rõ những dẫn chiếu thích hợp về thực trạng này. Đồng thời, kiểm toán viên cũng phải xác định tác động mang thể mang đối với hợp đồng kiểm toán BCTC (đầy đủ) mà BCTC tóm tắt được trích từ BCTC (đầy đủ) này.

Nội dung những thủ tục

08.       Để làm hạ tầng đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt, kiểm toán viên phải thực hiện những thủ tục sau và bất kỳ thủ tục nào khác mà kiểm toán viên thấy cần thiết:

(a)    Phân tích xem liệu BCTC tóm tắt mang trình bày thỏa đáng nội dung những thông tin tóm tắt và mang xác định rõ bộ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán hay ko;

(b)    Lúc BCTC tóm tắt ko được đính kèm với BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán, kiểm toán viên phải thẩm định xem BCTC tóm tắt mang trình bày rõ:

(i)     Tư nhân hoặc nguồn nào mang thể phân phối BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán; hoặc

(ii)    Pháp luật và những quy định mang quy định về việc ko nhất thiết phải phân phối BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán cho người sử dụng BCTC tóm tắt và quy định những tiêu thức cho việc lập và trình bày BCTC tóm tắt;

(c)    Phân tích xem BCTC tóm tắt mang công bố thỏa đáng những tiêu thức vận dụng hay ko;

(d)    So sánh BCTC tóm tắt với những thông tin liên quan trong BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán để xác định xem BCTC tóm tắt mang thích hợp hoặc mang thể được tính toán lại từ những thông tin liên quan trong BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán hay ko;

(e)    Phân tích xem BCTC tóm tắt mang được lập và trình bày dựa trên những tiêu thức vận dụng hay ko;

(f)     Xét từ mục đích lập BCTC tóm tắt, thẩm định xem BCTC tóm tắt mang đủ những thông tin cần thiết và được trình bày tổng hợp ở mức độ thích hợp để tránh dẫn tới hiểu lầm trong những trường hợp cụ thể hay ko;

(g)    Phân tích xem bộ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán mang được phân phối thuận lợi cho người sử dụng BCTC tóm tắt mà ko mang những cản trở nào hay ko, trừ lúc pháp luật và những quy định mang quy định là bộ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán ko nhất thiết phải phân phối cho người sử dụng BCTC tóm tắt và mang quy định những tiêu thức cho việc lập BCTC tóm tắt (xem hướng dẫn tại đoạn A8 Chuẩn mực này).

Dạng ý kiến của kiểm toán viên

09.       Lúc kiểm toán viên kết luận rằng ý kiến chấp nhận toàn phần về BCTC tóm tắt là thích hợp, trừ lúc pháp luật và những quy định mang yêu cầu khác, ý kiến của kiểm toán viên phải sử dụng mẫu câu sau (xem hướng dẫn tại đoạn A9 Chuẩn mực này):

“Thống kê tài chính tóm tắt đã phản ánh nhất quán, trên những khía cạnh trọng yếu,  với BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán, thích hợp với [tiêu thức áp dụng]” (xem hướng dẫn tại đoạn A3 – A7 Chuẩn mực này).

10.       Nếu pháp luật và những quy định yêu cầu mẫu ý kiến của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt khác với quy định tại đoạn 09 Chuẩn mực này, kiểm toán viên phải:

(a)    Ứng dụng những thủ tục theo quy định tại đoạn 08 Chuẩn mực này và những thủ tục cần thiết khác để tương trợ cho kiểm toán viên đưa ra ý kiến theo mẫu mà pháp luật và những quy định yêu cầu;

(b)    Phân tích xem người sử dụng BCTC tóm tắt mang thể hiểu lầm ý kiến của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt hay ko và, nếu vậy, liệu mang cần trình bày thêm những giảng giải bổ sung trong báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt để hạn chế những hiểu lầm mang thể xảy ra hay ko.

11.       Trong trường hợp tại đoạn 10(b) Chuẩn mực này, nếu kiểm toán viên kết luận rằng những giảng giải bổ sung trong báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt ko thể giúp hạn chế những hiểu lầm mang thể xảy ra, kiểm toán viên ko được chấp nhận hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt, trừ lúc theo yêu cầu của pháp luật và những quy định. Hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt thực hiện theo yêu cầu của pháp luật và những quy định tương tự ko được coi là tuân thủ Chuẩn mực này. Lúc đó, báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt ko được chỉ ra rằng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt đã được thực hiện tuân thủ theo Chuẩn mực này.

Lộ trình công việc và những sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ)

12.       Thống kê của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt mang thể được lập sau ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ). Trong trường hợp đó, báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt phải chỉ ra rằng BCTC tóm tắt và BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán ko phản ánh tác động của những sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ) mà những sự kiện đó mang thể cần phải điều chỉnh hoặc thuyết minh trên BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A10 Chuẩn mực này).

13.       Kiểm toán viên mang thể nhận thấy những sự kiện đã mang tại ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ) cần phải xem xét thêm mà kiểm toán viên chưa phát hiện ra trước đó. Trong trường hợp này, kiểm toán viên ko được phát hành báo cáo về BCTC tóm tắt cho tới lúc kết thúc việc thực hiện những lưu ý liên quan tới BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 560.

Thống kê của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt

Những yếu tố của báo cáo của kiểm toán viên

14.       Thống kê của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt phải bao gồm những yếu tố sau (xem hướng dẫn tại đoạn A15; đoạn 17 – 18 Chuẩn mực này quy định thêm những yếu tố bổ sung trong báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt, được vận dụng trong trường hợp báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ) mang ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần):

(a)    Tiêu đề báo cáo chỉ rõ đây là báo cáo của kiểm toán viên độc lập (xem hướng dẫn tại đoạn A11 Chuẩn mực này);

(b)    Người nhận báo cáo (xem hướng dẫn tại đoạn A12 Chuẩn mực này);

(c)   Đoạn mở đầu của báo cáo phải:

(i)     Xác định BCTC tóm tắt mà kiểm toán viên đưa ra ý kiến, kể cả tiêu đề của mỗi báo cáo trong BCTC tóm tắt (xem hướng dẫn tại đoạn A13 Chuẩn mực này);

(ii)    Xác định BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán;

(iii)  Tham chiếu tới báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ), ngày lập báo cáo kiểm toán đó và ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán (đoạn 17 – 18 Chuẩn mực này quy định trong trường vừa ý kiến kiểm toán về BCTC (đầy đủ) ko phải là ý kiến dạng chấp nhận toàn phần thì cần phải trình bày thêm những nội dung khác ngoài những quy định của đoạn này);

(iv)   Chỉ ra rằng BCTC tóm tắt và BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán ko phản ánh tác động của những sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ), nếu ngày lập báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt diễn ra sau ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ);

(v)    Chỉ ra rằng BCTC tóm tắt ko bao gồm tất cả những thuyết minh theo quy định của phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng cho BCTC (đầy đủ), và ko thể đọc BCTC tóm tắt để thay thế cho BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán;

(d)    Mô tả trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đối với BCTC tóm tắt, trong đó giảng giải thêm rằng Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày BCTC tóm tắt theo những tiêu thức vận dụng;

(e)    Chỉ ra rằng trách nhiệm của kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt dựa trên những thủ tục theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán này;

(f)     Một đoạn trình bày rõ ý kiến của kiểm toán viên (xem đoạn 09 – 11 Chuẩn mực này);

(g)   Chữ ký, họ và tên, số Giấy chứng thực đăng ký hành nghề kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề được giao phụ trách hợp đồng nhà sản xuất và của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất. Trên chữ ký của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất phải đóng dấu của doanh nghiệp kiểm toán (hoặc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán) phát hành báo cáo;

(h)    Ngày lập báo cáo (xem thêm quy định tại đoạn 16 Chuẩn mực này);

(i)    Tên và liên hệ doanh nghiệp kiểm toán.

15.       Nếu người nhận BCTC tóm tắt khác với người nhận báo cáo kiểm toán về bộ BCTC (đầy đủ), kiểm toán viên phải thẩm định tính thích hợp của những đối tượng nhận báo cáo (xem hướng dẫn tại đoạn A12 Chuẩn mực này).
16.       Ngày lập báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt ko được trước:

(a)    Ngày mà kiểm toán viên thu thập được đầy đủ chứng cớ thích hợp để làm căn cứ đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt, kể cả chứng cớ về việc BCTC tóm tắt đã được lập và các đơn vị quản lý mang thẩm quyền đã xác nhận rằng họ chịu trách nhiệm về BCTC tóm tắt (xem hướng dẫn tại đoạn A14 Chuẩn mực này);

(b)    Ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ).

Thống kê kiểm toán về BCTC (đầy đủ) mang ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến dạng chấp nhận toàn phần; mang đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” hoặc mang đoạn “Vấn đề khác” (xem hướng dẫn tại đoạn A15 Chuẩn mực này)

17.       Lúc báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ) mang ý kiến kiểm toán ngoại trừ; mang đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” hoặc mang đoạn “Vấn đề khác” nhưng kiểm toán viên xác định rằng BCTC tóm tắt là nhất quán, trên những khía cạnh trọng yếu, hoặc được trích hợp lý từ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán, thích hợp với những tiêu thức vận dụng, thì ngoài những yếu tố quy định tại đoạn 14 Chuẩn mực này, báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt phải:

(a)    Chỉ ra rằng báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ) mang ý kiến kiểm toán ngoại trừ; mang đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” hoặc mang đoạn “Vấn đề khác”;

(b)    Mô tả:

(i)     Cơ sở vật chất để đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC (đầy đủ) và ý kiến ngoại trừ đó; hoặc đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” hoặc đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ);

(ii)    Tác động của vấn đề trên tới BCTC tóm tắt, nếu mang.

18.       Lúc báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ) mang ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến, thì ngoài những yếu tố quy định tại đoạn 14 Chuẩn mực này, báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt phải:

(a)    Chỉ ra rằng báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ) mang ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến;
(b)    Mô tả hạ tầng cho ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến;

(c)    Chỉ ra rằng do tác động của ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến, kiểm toán viên ko thể đưa ra ý kiến (từ chối đưa ra ý kiến) về BCTC tóm tắt.

Ý kiến trái ngược về BCTC tóm tắt

19.       Nếu BCTC tóm tắt ko nhất quán, trên những khía cạnh trọng yếu, và ko được trích thích hợp từ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán, theo những tiêu thức vận dụng và Ban Giám đốc đơn vị ko đồng ý thực hiện những điều chỉnh cần thiết thì kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến trái ngược về BCTC tóm tắt (xem hướng dẫn tại đoạn A15 Chuẩn mực này).

Hạn chế đối với việc phân phối, sử dụng hoặc cảnh báo người đọc báo cáo về hạ tầng kế toán

20.       Lúc báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ) bị hạn chế trong việc phân phối, sử dụng, hoặc báo cáo kiểm toán đó mang cảnh báo người đọc rằng BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng thì trong báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt, kiểm toán viên phải nêu rõ hạn chế hoặc cảnh báo tương tự.

Thông tin so sánh

21.       Nếu BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán mang thông tin so sánh nhưng BCTC tóm tắt lại ko mang thông tin so sánh thì kiểm toán viên phải xác định xem việc thiếu thông tin so sánh mang thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng nhà sản xuất hay ko. Trong báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt, kiểm toán viên phải xác định tác động của việc ko trình bày thông tin so sánh nếu thấy bất hợp lý (xem hướng dẫn tại đoạn A16 Chuẩn mực này).
22.       Nếu BCTC tóm tắt mang thông tin so sánh mà thông tin so sánh đó do kiểm toán viên khác kiểm toán thì báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt cũng phải trình bày những nội dung theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 710 (xem hướng dẫn tại đoạn A17 Chuẩn mực này).

Những thông tin bổ sung chưa được kiểm toán được trình bày cùng với BCTC tóm tắt

23.       Kiểm toán viên phải thẩm định xem những thông tin bổ sung chưa được kiểm toán được trình bày cùng với BCTC tóm tắt mang được tách biệt rõ ràng với BCTC tóm tắt hay ko. Nếu kiểm toán viên kết luận rằng việc trình bày những thông tin bổ sung chưa được kiểm toán ko được tách biệt rõ ràng với BCTC tóm tắt thì kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán thay đổi cách trình bày cho rõ ràng những thông tin này. Nếu Ban Giám đốc ko đồng ý thay đổi, kiểm toán viên phải trình bày trong báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt là những thông tin bổ sung này chưa được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A18 Chuẩn mực này).

Những thông tin khác trong tài liệu mang BCTC tóm tắt

24.       Kiểm toán viên phải xem xét những thông tin khác trong tài liệu mang BCTC tóm tắt và báo cáo của kiểm toán viên để phát hiện những điểm ko nhất quán trọng yếu so với BCTC tóm tắt (nếu mang). Lúc xem xét những thông tin khác, nếu phát hiện mang điểm ko nhất quán trọng yếu thì kiểm toán viên phải xác định xem cần sửa đổi BCTC tóm tắt hay cần sửa đổi những thông tin khác; nếu nhận thấy mang thông tin sai lệch trọng yếu thì kiểm toán viên phải thảo luận vấn đề này với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A19 Chuẩn mực này).

Sự liên quan của kiểm toán viên

25.       Nếu kiểm toán viên nhận thấy đơn vị được kiểm toán dự kiến công bố BCTC tóm tắt được trình bày trong tài liệu mang BCTC tóm tắt là báo cáo đó đã được kiểm toán viên đưa ra ý kiến nhưng đơn vị dự kiến sẽ ko đính kèm báo cáo của kiểm toán viên thì kiểm toán viên phải đề nghị Ban Giám đốc đơn vị đính kèm báo cáo của kiểm toán viên vào tài liệu đó. Nếu Ban Giám đốc ko thực hiện tương tự thì kiểm toán viên phải xác định và thực hiện những hành động thích hợp để ngăn cản Ban Giám đốc gắn tên của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán vào BCTC tóm tắt nằm trong tài liệu đó (xem hướng dẫn tại đoạn A20 Chuẩn mực này).

26.       Kiểm toán viên mang thể được thuê kiểm toán BCTC (đầy đủ) nhưng lại ko được thuê để thực hiện nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt. Trong trường hợp này, nếu kiểm toán viên nhận thấy đơn vị dự kiến công bố trong tài liệu những thông tin về kiểm toán viên và thông tin là BCTC tóm tắt đã được trích từ BCTC (đầy đủ) do kiểm toán viên kiểm toán thì kiểm toán viên phải đảm bảo rằng:

(a)  Những thông tin về kiểm toán viên chỉ được công bố gắn với báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ);

(b)  Việc công bố thông tin ko gây hiểu nhầm là kiểm toán viên đã thực hiện nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt.

Nếu ko đảm bảo những yêu cầu tại điểm (a) và (b) thì kiểm toán viên phải đề nghị Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán thay đổi việc công bố thông tin để đảm bảo những yêu cầu đó, hoặc đề nghị Ban Giám đốc ko công bố thông tin về kiểm toán viên trong tài liệu này. Thay vào đó, đơn vị mang thể thuê cùng một kiểm toán viên vừa thực hiện kiểm toán BCTC (đầy đủ) và vừa thực hiện nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt thì đơn vị mới được công bố báo cáo và kiểm toán viên liên quan trong tài liệu này. Nếu Ban Giám đốc ko thay đổi việc công bố thông tin, ko xóa bỏ những thông tin về kiểm toán viên hoặc ko công bố báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt trong tài liệu mang BCTC tóm tắt thì kiểm toán viên phải xác định và thực hiện những hành động thích hợp để ngăn cản việc Ban Giám đốc công bố thông tin về kiểm toán viên (xem hướng dẫn tại đoạn A20 Chuẩn mực này).

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200.

Chấp nhận hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt (hướng dẫn đoạn 05 – 06 Chuẩn mực này)

A1.            Việc kiểm toán BCTC (đầy đủ) mà BCTC tóm tắt được trích từ báo cáo đó sẽ giúp kiểm toán viên mang những hiểu biết cần thiết để thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với BCTC tóm tắt theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này. Nếu kiểm toán viên ko kiểm toán BCTC (đầy đủ) mà BCTC tóm tắt được trích từ báo cáo đó thì việc vận dụng Chuẩn mực này ko phân phối đầy đủ chứng cớ thích hợp để kiểm toán viên làm căn cứ đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt.

A2.            Việc Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán cam kết về những vấn đề được mô tả tại đoạn 06 Chuẩn mực này mang thể được coi là chứng cớ về việc Ban Giám đốc đã chấp nhận bằng văn bản đối với những điều khoản của hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt.

Tiêu thức vận dụng (hướng dẫn đoạn 06(a) Chuẩn mực này)

A3.            Việc lập BCTC tóm tắt yêu cầu Ban Giám đốc phải xác định thông tin nào cần phải được phản ánh trong BCTC tóm tắt để đảm bảo tính nhất quán, trên những khía cạnh trọng yếu, so với BCTC (đầy đủ) hoặc thể hiện việc trích là thích hợp từ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán. Bản tính của BCTC tóm tắt là chứa đựng những thông tin tổng hợp và mang ít thông tin thuyết minh, do đó, sẽ mang rủi ro là BCTC tóm tắt mang thể ko chứa đựng những thông tin cần thiết để tránh hiểu lầm trong hoàn cảnh cụ thể. Rủi ro này tăng lên lúc ko mang những tiêu thức được xây dựng để lập BCTC tóm tắt.

A4.            Những yếu tố mang thể tác động tới việc kiểm toán viên xác định tính mang thể chấp nhận được của những tiêu thức vận dụng, bao gồm:

(1)              Đặc điểm của đơn vị;

(2)              Mục đích của BCTC tóm tắt;

(3)              Thông tin cần thiết đối với người sử dụng dự kiến của BCTC tóm tắt;

(4)              Liệu tiêu thức vận dụng trong BCTC tóm tắt mang đảm bảo ko dẫn tới hiểu lầm trong hoàn cảnh cụ thể hay ko.

A5.            Những tổ chức mang thẩm quyền hoặc được thừa nhận trong việc xây dựng chuẩn mực, pháp luật và những quy định mang thể đặt ra những tiêu thức để lập BCTC tóm tắt. Tương tự như đối với BCTC (đầy đủ), đã được giảng giải tại đoạn A3 và A8 – A9 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210, kiểm toán viên mang thể giả thiết là những tiêu thức đó mang thể chấp nhận được.

A6.            Lúc ko mang những tiêu thức để lập BCTC tóm tắt, Ban Giám đốc đơn vị mang thể tự đặt ra những tiêu thức dựa trên thông lệ của một ngành nghề cụ thể. Tiêu thức mang thể được coi là chấp nhận được trong hoàn cảnh cụ thể sẽ dẫn tới BCTC tóm tắt mang những nội dung sau:

(a)    Công bố nguồn gốc của BCTC tóm tắt và xác định rõ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán;

(b)    Mô tả rõ tư nhân hoặc nguồn nào mang thể phân phối BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán; hoặc nếu pháp luật và những quy định mang quy định rõ là ko cần phải phân phối bộ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán cho người sử dụng BCTC tóm tắt và quy định những tiêu thức cho việc lập BCTC tóm tắt thì phải mô tả rõ những quy định đó;

(c)    Công bố đầy đủ những tiêu thức vận dụng;

(d)    Chấp nhận hoặc tính toán lại những thông tin liên quan trong BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán;

(e)    Chứa đựng những thông tin cần thiết và được tổng hợp ở mức độ thích hợp để tránh hiểu lầm trong những trường hợp cụ thể – xét từ mục đích của BCTC tóm tắt.

A7.            Việc công bố nguồn gốc của BCTC tóm tắt và xác định rõ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán, như hướng dẫn tại đoạn A6(a) Chuẩn mực này, mang thể được trình bày với tiêu đề như: “Thống kê tài chính tóm tắt được trích từ BCTC (đầy đủ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20X1 đã được kiểm toán”.

Phân tích sự sẵn mang của BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán (hướng dẫn đoạn 08(g) Chuẩn mực này)

A8.            Lúc thẩm định xem BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán mang được phân phối thuận lợi cho người sử dụng BCTC tóm tắt mà ko mang khó khăn, cản trở nào hay ko, những yếu tố mang thể tác động tới thẩm định của kiểm toán viên bao gồm:

(1)              Thống kê tài chính tóm tắt mang mô tả rõ là BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán mang thể nhận được từ tư nhân hoặc từ nguồn nào hay ko;

(2)              Thống kê tài chính (đầy đủ) đã được kiểm toán mang được công khai trên những phương tiện thông tin đại chúng hay ko;

(3)              Ban Giám đốc đơn vị đã xây dựng trật tự để người sử dụng BCTC tóm tắt mang thể thuận lợi tiếp cận với bộ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán hay chưa.

Dạng ý kiến của kiểm toán viên (hướng dẫn đoạn 09 Chuẩn mực này)

A9.            Dựa trên việc thẩm định những chứng cớ thu thập được từ việc thực hiện những thủ tục quy định tại đoạn 08 Chuẩn mực này, nếu kiểm toán viên kết luận là BCTC tóm tắt đã phản ánh nhất quán với BCTC đầy đủ và ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần đối với BCTC tóm tắt thì kiểm toán viên mang thể đưa ra ý kiến theo mẫu câu quy định tại đoạn 09 Chuẩn mực này.

Lộ trình công việc và những sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ)(hướng dẫn đoạn 12 Chuẩn mực này)

A10.       Những thủ tục quy định tại đoạn 08 Chuẩn mực này thường được thực hiện trong hoặc ngay sau cuộc kiểm toán BCTC (đầy đủ). Lúc đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt sau lúc hoàn thành cuộc kiểm toán BCTC (đầy đủ), kiểm toán viên ko cần phải thu thập thêm chứng cớ kiểm toán về BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán, hoặc ko cần đưa ra ý kiến về tác động của những sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ) vì BCTC tóm tắt chỉ được trích từ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán và ko cập nhật cho BCTC (đầy đủ) đó.

Thống kê của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt

Những yếu tố của báo cáo của kiểm toán viên

Tiêu đề (hướng dẫn đoạn 14(a) Chuẩn mực này)

A11.       Tiêu đề báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt phải chỉ rõ đó là báo cáo của kiểm toán viên độc lập, ví dụ “Thống kê của kiểm toán độc lập”, xác nhận và khẳng định kiểm toán viên đã đáp ứng chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp mang liên quan về tính độc lập và do đó, phân biệt rõ giữa báo cáo của kiểm toán độc lập với những báo cáo do những đối tượng khác phát hành.

Người nhận báo cáo (hướng dẫn đoạn 14(b), 15 Chuẩn mực này)

A12.       Lúc thẩm định tính thích hợp của người nhận báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt, những yếu tố mang thể tác động tới việc thẩm định của kiểm toán viên bao gồm: những điều khoản của hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt, đặc điểm của đơn vị và mục đích của BCTC tóm tắt.

Đoạn mở đầu của báo cáo (hướng dẫn đoạn 14(c)(i) Chuẩn mực này)

A13.       Nếu kiểm toán viên biết được BCTC tóm tắt sẽ được đưa vào một tài liệu mang những thông tin khác, kiểm toán viên cần phải xem xét, xác định rõ số trang mà BCTC tóm tắt được trình bày, nếu hình thức trình bày cho phép. Điều này sẽ giúp người sử dụng báo cáo xác định rõ BCTC tóm tắt mà báo cáo của kiểm toán viên tham chiếu tới.

Các ngành mang thẩm quyền lập và chịu trách nhiệm về BCTC tóm tắt (hướng dẫn đoạn 16(a) Chuẩn mực này)

A14.       Việc xác định các đơn vị quản lý mang thẩm quyền kết luận BCTC tóm tắt đã được lập và họ chịu trách nhiệm về BCTC tóm tắt phụ thuộc vào những điều khoản của hợp đồng nhà sản xuất báo cáo về BCTC tóm tắt, đặc điểm của đơn vị và mục đích của BCTC tóm tắt.

Ví dụ minh họa (hướng dẫn đoạn 14, 17 – 18, 19 Chuẩn mực này)

A15.       Phụ lục của Chuẩn mực này phân phối những ví dụ minh họa về báo cáo của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt, bao gồm:

(a)    Thống kê của kiểm toán viên mang ý kiến chấp nhận toàn phần (ví dụ 1, 2 Phụ lục);

(b)    Thống kê của kiểm toán viên lúc BCTC tóm tắt được trích từ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán mà kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đầy đủ) đó (ví dụ 3, 4 Phụ lục);

(c)    Thống kê của kiểm toán viên mang ý kiến trái ngược (ví dụ 5 Phụ lục).

Thông tin so sánh (hướng dẫn đoạn 21 – 22 Chuẩn mực này)

A16.       Nếu BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán mang những thông tin so sánh thì luôn mang giả thiết là BCTC tóm tắt cũng mang những thông tin so sánh. Thông tin so sánh trong BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán mang thể được trình bày theo phương pháp dữ liệu tương ứng hoặc phương pháp BCTC so sánh. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 710 quy định và hướng dẫn sự khác nhau giữa những phương pháp này mang tác động tới báo cáo kiểm toán về BCTC như thế nào, cũng như việc tham chiếu tới kiểm toán viên khác đã kiểm toán BCTC kỳ trước.

A17.       Lúc kiểm toán viên xác định sự hợp lý của việc ko trình bày thông tin so sánh, những yếu tố mang thể tác động tới việc xác định này bao gồm: tính chất và mục đích của BCTC tóm tắt, những tiêu thức vận dụng và những thông tin mà người sử dụng BCTC tóm tắt cần.

Những thông tin bổ sung chưa được kiểm toán được trình bày cùng với BCTC tóm tắt (hướng dẫn đoạn 23 Chuẩn mực này)

A18.       Đoạn 46 – 47 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 quy định và hướng dẫn trường hợp những thông tin bổ sung chưa được kiểm toán được trình bày cùng với BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán. Những quy định và hướng dẫn này cũng mang thể được vận dụng tùy theo hoàn cảnh cụ thể để tạo ra quy định tại đoạn 23 Chuẩn mực này.

Những thông tin khác trong tài liệu mang BCTC tóm tắt (hướng dẫn đoạn 24 Chuẩn mực này)

A19.       Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 720 quy định và hướng dẫn liên quan tới việc xem xét những thông tin khác trong tài liệu mang BCTC (đầy đủ)đã được kiểm toán và báo cáo kiểm toán, và cách xử lý đối với điểm ko nhất quán trọng yếu và thông tin sai lệch trọng yếu. Những quy định và hướng dẫn này cũng mang thể được vận dụng tùy theo hoàn cảnh cụ thể để tạo ra quy định tại đoạn 24 Chuẩn mực này.

Sự liên quan của kiểm toán viên (hướng dẫn đoạn 25 – 26 Chuẩn mực này)

A20.       Lúc Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ko thực hiện theo đề nghị của kiểm toán viên, những hành động thích hợp mà kiểm toán viên mang thể thực hiện bao gồm: thông tin cho người sử dụng báo cáo của kiểm toán viên và bên thứ ba sử dụng báo cáo về những tham chiếu ko thích hợp tới kiểm toán viên. Việc thực hiện của kiểm toán viên phụ thuộc vào quyền và nghĩa vụ pháp lý của kiểm toán viên. Vì vậy, kiểm toán viên mang thể tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp luật.

 

 

Phụ lục

(Hướng dẫn đoạn A15 Chuẩn mực này)

VÍ DỤ MINH HỌA VỀ BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Ví dụ 1 (hướng dẫn đoạn A15(a) Chuẩn mực này):

Thống kê của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt mang ý kiến chấp nhận toàn phần. Thống kê tài chính tóm tắt được lập theo những tiêu thức được quy định bởi pháp luật và những quy định.

Ứng dụng cho trường hợp sau:

(1)           Ý kiến kiểm toán về BCTC (đầy đủ) là ý kiến chấp nhận toàn phần;

(2)           Pháp luật và những quy định mang quy định về những tiêu thức đối với việc lập BCTC tóm tắt;

(3)           Thống kê của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt được lập sau ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC (đầy đủ) mà BCTC tóm tắt được trích từ BCTC (đầy đủ) đó.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo]

Thống kê tài chính tóm tắt kèm theo, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tóm tắt tại ngày 31/12/20×1, Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt, Thống kê thay đổi vốn chủ sở hữu tóm tắt (nếu mang), Thống kê lưu chuyển tiền tệ tóm tắt cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC tóm tắt, được trích từ BCTC (đầy đủ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC đã được kiểm toán. Chúng tôi đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đầy đủ) này tại Thống kê kiểm toán lập ngày 15/2/20×2. Thống kê tài chính này và BCTC tóm tắt ko phản ánh tác động của những sự kiện phát sinh sau ngày lập Thống kê kiểm toán nói trên.

Thống kê tài chính tóm tắt ko bao gồm tất cả những thuyết minh cần phải công bố theo [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính (đầy đủ) của Công ty ABC]. Do đó, việc đọc BCTC tóm tắt ko thể thay thế cho việc đọc BCTC (đầy đủ) của Doanh nghiệp ABC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày BCTC tóm tắt theo [tiêu thức được quy định bởi pháp luật và các quy định].

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt dựa trên những thủ tục mà chúng tôi đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 810 – “Nhà cung cấp báo cáo về BCTC tóm tắt”.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC tóm tắt – được trích từ BCTC (đầy đủ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC đã được kiểm toán – đã phản ánh nhất quán, trên những khía cạnh trọng yếu, với BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán, thích hợp với [tiêu thức được quy định bởi pháp luật và các quy định].

 

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

 

Ví dụ2 (hướng dẫn đoạn A15(a) Chuẩn mực này):

Thống kê của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt mang ý kiến chấp nhận toàn phần. Thống kê tài chính tóm tắt được lập theo những tiêu thức do Ban Giám đốc đơn vị tự xây dựng và những tiêu thức đó được công bố đầy đủ trong BCTC tóm tắt.

Ứng dụng cho trường hợp sau:

(1)               Ý kiến kiểm toán về BCTC (đầy đủ) là ý kiến chấp nhận toàn phần;

(2)               Ban Giám đốc tự xây dựng những tiêu thức đối với việc lập và trình bày BCTC tóm tắt và đã công bố đầy đủ về những tiêu thức này trong thuyết minh X. Kiểm toán viên thẩm định những tiêu thức này là mang thể chấp nhận được đối với hoàn cảnh cụ thể của đơn vị.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo]

Thống kê tài chính tóm tắt kèm theo, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tóm tắt tại ngày 31/12/20×1, Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt, Thống kê thay đổi vốn chủ sở hữu tóm tắt (nếu mang), Thống kê lưu chuyển tiền tệ tóm tắt cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC tóm tắt, được trích từ BCTC (đầy đủ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC đã được kiểm toán. Chúng tôi đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đầy đủ) này tại Thống kê kiểm toán lập ngày 15/2/20×2. Thống kê tài chính này và BCTC tóm tắt ko phản ánh tác động của những sự kiện phát sinh sau ngày lập Thống kê kiểm toán nói trên.

Thống kê tài chính tóm tắt ko bao gồm tất cả những thuyết minh cần phải công bố theo [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính (đầy đủ) của Công ty ABC]. Do đó, việc đọc BCTC tóm tắt ko thể thay thế cho việc đọc BCTC (đầy đủ) của Doanh nghiệp ABC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày BCTC tóm tắt theo tiêu thức được mô tả tại thuyết minh X.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt dựa trên những thủ tục mà chúng tôi đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 810 – “Nhà cung cấp báo cáo về BCTC tóm tắt”.

 

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC tóm tắt – được trích từ BCTC (đầy đủ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC đã được kiểm toán – đã phản ánh nhất quán, trên những khía cạnh trọng yếu với BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán, thích hợp với tiêu thức được mô tả tại thuyết minh X.

 

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

 

Ví dụ 3 (hướng dẫn đoạn A15(b) Chuẩn mực này):

Thống kê của kiểm toán viên lúc BCTC tóm tắt được trích từ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán mà kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC (đầy đủ) đó

Ứng dụng cho trường hợp sau:

(1)         Ý kiến kiểm toán về BCTC (đầy đủ) là ý kiến ngoại trừ;

(2)         Ban Giám đốc tự xây dựng những tiêu thức đối với việc lập và trình bày BCTC tóm tắt và đã công bố đầy đủ về những tiêu thức này trong thuyết minh X. Kiểm toán viên thẩm định những tiêu thức này là mang thể chấp nhận được đối với hoàn cảnh cụ thể của đơn vị.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo]

Thống kê tài chính tóm tắt kèm theo, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tóm tắt tại ngày 31/12/20×1, Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt, Thống kê thay đổi vốn chủ sở hữu tóm tắt (nếu mang), Thống kê lưu chuyển tiền tệ tóm tắt cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC tóm tắt, được trích từ BCTC (đầy đủ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC đã được kiểm toán. Chúng tôi đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC (đầy đủ) này tại Thống kê kiểm toán lập ngày 15/2/20×2 (xem dưới đây). Thống kê tài chính này và BCTC tóm tắt ko phản ánh tác động của những sự kiện phát sinh sau ngày lập Thống kê kiểm toán nói trên.

Thống kê tài chính tóm tắt ko bao gồm tất cả những thuyết minh cần phải công bố theo [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính (đầy đủ) của Công ty ABC]. Do đó, việc đọc BCTC tóm tắt ko thể thay thế cho việc đọc BCTC (đầy đủ) của Doanh nghiệp ABC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày BCTC tóm tắt theo tiêu thức được mô tả tại thuyết minh X.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt dựa trên những thủ tục mà chúng tôi đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 810 – “Nhà cung cấp báo cáo về BCTC tóm tắt”.

 

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC tóm tắt – được trích từ BCTC (đầy đủ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC đã được kiểm toán – đã phản ánh nhất quán, trên những khía cạnh trọng yếu với BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán, thích hợp với tiêu thức được mô tả tại thuyết minh X. Tuy nhiên, BCTC tóm tắt bị sơ sót tương ứng với sơ sót của BCTC (đầy đủ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC đã được kiểm toán.

Chúng tôi đã mô tả về sơ sót của BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán trong ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Thống kê kiểm toán lập ngày 15/2/20×2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi là do Doanh nghiệp chưa trích lập dự phòng ưu đãi hàng tồn kho, dẫn tới khoản mục “Hàng tồn kho” (mã số 140) trên Bảng cân đối kế toán đang được phản ánh theo giá gốc là XXX1 VND thay vì phải phản ánh theo trị giá thuần mang thể thực hiện được. Việc ghi nhận tương tự là ko tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam. Những tài liệu tại Doanh nghiệp cho thấy, nếu phản ánh theo trị giá thuần mang thể thực hiện được thì khoản mục “Hàng tồn kho” trên Bảng cân đối kế toán sẽ giảm đi là XXX2 VND. Đồng thời, trên Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh, mục tiêu “Giá vốn hàng bán” sẽ tăng là XXX2 VND, mục tiêu “Giá tiền thuế TNDN hiện hành” và “Lợi nhuận sau thuế” sẽ giảm đi tương ứng là XXX3 VND. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi đã chỉ ra rằng, ngoại trừ tác động của vấn đề nêu trên, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Doanh nghiệp ABC tại ngày 31/12/20X1, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý mang liên quan tới việc lập và trình bày BCTC.

 

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

 

Ví dụ 4 (hướng dẫn đoạn A15(b) Chuẩn mực này):

Thống kê của kiểm toán viên lúc BCTC tóm tắt được trích từ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán mà kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược đối với BCTC (đầy đủ) đó.

Ứng dụng cho trường hợp sau:

(1)         Ý kiến kiểm toán về BCTC (đầy đủ) là ý kiến trái ngược;

(2)         Ban Giám đốc tự xây dựng những tiêu thức đối với việc lập và trình bày BCTC tóm tắt và đã công bố đầy đủ về những tiêu thức này trong thuyết minh X. Kiểm toán viên thẩm định những tiêu thức này là mang thể chấp nhận được đối với hoàn cảnh cụ thể của đơn vị.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo]

Thống kê tài chính tóm tắt kèm theo, được lập ngày…, từ trang…tới trang…, bao gồm Bảng cân đối kế toán tóm tắt tại ngày 31/12/20×1, Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt, Thống kê thay đổi vốn chủ sở hữu tóm tắt (nếu mang), Thống kê lưu chuyển tiền tệ tóm tắt cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC tóm tắt, được trích từ BCTC (đầy đủ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC đã được kiểm toán. Thống kê tài chính (đầy đủ) này và BCTC tóm tắt ko phản ánh tác động của những sự kiện phát sinh sau ngày lập Thống kê kiểm toán nói trên.

Thống kê tài chính tóm tắt ko bao gồm tất cả những thuyết minh cần phải công bố theo [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính (đầy đủ) của Công ty ABC]. Do đó, việc đọc BCTC tóm tắt ko thể thay thế cho việc đọc BCTC (đầy đủ) của Doanh nghiệp ABC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày BCTC tóm tắt theo tiêu thức được mô tả tại thuyết minh X.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về cáo cáo tài chính tóm tắt dựa trên những thủ tục mà chúng tôi thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 810 – “Nhà cung cấp báo cáo về BCTC tóm tắt”.

 

Từ chối đưa ra ý kiến

Tại Thống kê kiểm toán lập ngày 15/2/20×2, chúng tôi đã đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược về BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC. Cơ sở vật chất của ý kiến kiểm toán trái ngược là [mô tả cơ sở ý kiến trái ngược]. Ý kiến kiểm toán trái ngược chỉ ra rằng [mô tả ý kiến trái ngược].

Do tác động nghiêm trọng của vấn đề nêu trên, chúng tôi ko thể đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC.

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

 

Ví dụ 5 (hướng dẫn đoạn A15(c) Chuẩn mực này):

Thống kê của kiểm toán viên về BCTC tóm tắt mang ý kiến trái ngược

Ứng dụng cho trường hợp sau:

(1)         Ý kiến kiểm toán về BCTC (đầy đủ) là ý kiến chấp nhận toàn phần;

(2)         Pháp luật và những quy định mang quy định về những tiêu thức đối với việc lập BCTC tóm tắt;

(3)         Kiểm toán viên kết luận rằng ko thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC tóm tắt.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo]

Thống kê tài chính tóm tắt kèm theo, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tóm tắt tại ngày 31/12/20×1, Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt, Thống kê thay đổi vốn chủ sở hữu tóm tắt (nếu mang), Thống kê lưu chuyển tiền tệ tóm tắt cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC tóm tắt, được trích từ BCTC (đầy đủ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC đã được kiểm toán. Chúng tôi đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đầy đủ) này tại Thống kê kiểm toán lập ngày 15/2/20×2. Thống kê tài chính này và BCTC tóm tắt ko phản ánh tác động của những sự kiện phát sinh sau ngày lập Thống kê kiểm toán nói trên.

Thống kê tài chính tóm tắt ko bao gồm tất cả những thuyết minh cần phải công bố theo [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính (đầy đủ) của Công ty ABC]. Do đó, việc đọc BCTC tóm tắt ko thể thay thế cho việc đọc BCTC (đầy đủ) của Doanh nghiệp ABC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày BCTC tóm tắt theo [tiêu thức được quy định bởi pháp luật và các quy định].

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC tóm tắt dựa trên những thủ tục mà chúng tôi thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 810 – “Nhà cung cấp báo cáo về BCTC tóm tắt”.

Cơ sở vật chất của ý kiến trái ngược

[Mô tả vấn đề dẫn đến báo cáo tài chính tóm tắt không phản ánh nhất quán, trên các khía cạnh trọng yếu với báo cáo tài chính (đầy đủ) đã được kiểm toán, phù hợp với tiêu thức áp dụng].

Ý kiến trái ngược

Theo ý kiến của chúng tôi, do tác động nghiêm trọng của vấn đề mô tả tại đoạn “Cơ sở vật chất của ý kiến trái ngược”, BCTC tóm tắt nêu trên ko phản ánh nhất quán, trên những khía cạnh trọng yếu với BCTC (đầy đủ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 của Doanh nghiệp ABC đã được kiểm toán, thích hợp với [tiêu thức được quy định bởi pháp luật và các quy định].

 

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

*****

Rate this post

Bình luận