Thực trạng tăng trưởng xanh các ngành công nghiệp Việt Nam

Trong những năm qua, phát triển ngành công nghiệp thực hiện theo hướng TTX xuất phát từ mục tiêu phát triển vững bền ngành Công Thương theo hướng TTX, phát  thải carbon thấp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việc phát triển ngành công nghiệp Việt Nam thực hiện theo Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 “Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn tới năm 2035” với ý kiến phát triển công nghiệp trên hạ tầng TTX, phát triển vững bền và bảo vệ môi trường. Hai trong số những mục tiêu cụ thể của chiến lược công nghiệp là tốc độ tăng trưởng trị giá tăng thêm giai đoạn 2021-2025 đạt 7-7.5%/năm và tỷ lệ phát thải khí nhà kính ngành công nghiệp giữ tăng bình quân khoảng 4-4.5%/năm. Định hướng tới năm 2035, Công nghiệp Việt Nam phát triển thân thiện môi trường, công nghiệp xanh. Một trong những giải pháp về môi trường trong Chiến lược công nghiệp là, xây dựng và ban hành những quy chuẩn kỹ thuật môi trường đảm bảo PTBV, bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường [15].

Một số kết quả phát triển công nghiệp theo hướng TTX, PTBV và ứng phó với biến đổi khí hậu:

Phát hành 86 bản tin và tờ rơi phục vụ công việc tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (tính tới quý III năm 2018); công bố 44 tài liệu phục vụ công việc huấn luyện, tập huấn về sản xuất sạch hơn; 22 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật cho những ngành ngành sản xuất công nghiệp.

Thực trạng phát triển những ngành công nghiệp theo hướng TTX cho thấy đạt được một số kết quả nhất định như công việc tuyên truyền với những ấn phẩm tờ rơi, tài liệu, số  tay hướng dẫn…; ban hành một số định mức tiêu hao năng lượng; một số chương trình sản xuất và tiêu tiêu dùng vững bền… Tuy nhiên, việc xây dựng những tiêu chí cụ thể thẩm định thực hiện TTX trong những ngành công nghiệp chưa được thực hiện. Việc xây dựng những tiêu chí thẩm định TTX là cần thiết để thẩm định việc thực hiện TTX của ngành công nghiệp

Rate this post

Bình luận