Cách thức phát triển bền vững

Thuật ngữ “phát triển vững bền” (Sustainable Growth) lần trước hết được nhắc tới trong “chiến lược bảo tồn toàn cầu” năm 1980 [35]. Chiến lược này thúc dục những nước soạn thảo chiến lược bảo tồn của mỗi quốc gia với ba mục tiêu chính: (1) duy trì những hệ sinh thái cơ bản và những hệ tương trợ cho sự sống; (2) bảo tồn tính rộng rãi di truyền;   và (3) bảo đảm sử dụng một cách vững bền những loài và những hệ sinh thái. Khái niệm “phát triển vững bền” lần đầu được đưa ra trong Thống kê Brundtland năm 1987 [36] và được xác định là phương thức hoạch định chiến lược phát triển trong khoảng thời gian dài. Những nguyên tắc cơ bản và chương trình hành động vì sự PTBV được chỉ ra trong Chương trình nghị sự 21 tại Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Rio de Janeiro; kể từ đó PTBV đã trở thành chiến lược phát triển toàn cầu trong thế kỷ XXI.

Phát triển vững bền là sự phát triển đảm bảo rằng PTBV đáp ứng những nhu cầu của hiện tại mà ko tác động tới khả năng phát triển của những thế hệ tương lai.

Ở cấp độ doanh nghiệp, vững bền doanh nghiệp là việc tổ chức phân tích và quản  lý những tác động của những hoạt động môi trường và xã hội về khả năng khó khăn và thành công kinh tế của một tổ chức, hoặc là việc phân tích và quản lý những tác động xã hội và môi trường của những hoạt động kinh doanh

Rate this post

Bình luận