Phân loại chỉ số trong doanh nghiệp

Việc lựa chọn chỉ số cụ thể được dựa trên 2 căn cứ: mong muốn biết điều gì và thông tin được sử dụng như thế nào. doanh nghiệp ưa thích những chỉ số đơn thuần (hoặc chỉ số chỉ hướng tới một khía cạnh của doanh nghiệp) ví dụ như tấn chất thải được tạo ra, số tai nạn, tổng số tiền đóng góp. Những chỉ số này cho phép chỉ ra những vấn đề chính và gợi ý những giải pháp. Mặt khác, người làm chính sách và cùng đồng quan tâm hơn tới kết quả toàn bộ của doanh nghiệp. Bởi vậy họ sở hữu thể thích sử dụng những chỉ số tổng hợp (chỉ số kết hợp nhiều khía cạnh kết quả đơn vị thành con số cụ thể). Những chỉ số cho phép giám sát hiệu quả và khuyến khích xem xét và thẩm định liên tục. Chỉ số sở hữu thể là định lượng hoặc định tính. Ví dụ, chỉ số định tính bao gồm sự thỏa mãn công việc người lao động, hình ảnh doanh nghiệp, phát triển kỹ năng, và phát triển cùng đồng. Cả chỉ số định lượng và định tính đều là tín hiệu quan yếu để chỉ ra phương thức cải tiến.

Theo Tổ chức tập huấn và tư vấn MDF [86], sở hữu hai loại chỉ số: chỉ số trực tiếp và chỉ số gián tiếp:

Việc sử dụng chỉ số gián tiếp sở hữu thể là hiệu quả hơn về giá thành.

Rate this post

Bình luận