Phương hướng và biện pháp chủ yếu đẩy mạnh sản xuất cây ăn quả ở nước ta

Khả năng phát triển cây ăn quả ở nước ta rất to to. Thực trạng phát triển cây ăn quả nước ta mấy năm sắp đây đã sở hữu nhiều quyết tâm, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng hiện sở hữu. Vì vậy phương hướng phát triển cây ăn quả ở nước ta là: tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phát triển cây ăn quả, vừa theo hướng thâm canh tăng năng suất cây trồng, vừa mở rộng diện tích cây ăn quả từng bước xây dựng và hoàn thiện những vùng sản xuất chuyên môn hoá sở hữu qui mô to để tạo ra nhu nhà cầu tiêu dùng ngày càng tăng của nhân dân, nhu cầu vật liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu ngày càng nhiều với chất lượng sản phẩm cao.

Nhằm thực hiện phương châm trên cần thực hiện những giải pháp chủ yếu sau:

–   Trên hạ tầng lợi thế so sánh từng vùng, tiến hành qui hoạch, phát triển một cách hợp lý những vùng sản xuất cây ăn quả tập trung sở hữu qui mô to nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá sở hữu chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường.

–   Xây dựng cơ cấu sản xuất cây ăn quả hợp lý xuất phát từ nhu cầu thị trường, music lại thích hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế của từng vùng, từng địa phương nhằm sử dụng hiệu quả mọi tiềm năng của vùng và địa phương.

–   Tăng cường hạ tầng vật chất kỹ thuật để thực hiện thâm canh sở hữu hiệu quả, xây dựng và thực hiện qui trình thâm canh sở hữu từng loại cây ăn quả, music lại thích hợp với điều kiện từng địa phương.

–   Đầu tư xây dựng hạ tầng hạ tầng và kỹ thuật hiện đại để làm tốt những khâu vận chuyển bảo quản thúc biến hoa quả, nhằm tăng chất lượng và trị giá của hoa quả trên thị trường.

–   Xây dựng và hoàn thiện những chính sách kinh tế thích hợp để xúc tiến phát triển sản xuất cây ăn quả như: chính sách đất đai, chính sách vay vốn, thị trường đầu ra cho sản phẩm…

Rate this post

Bình luận