Người lao động chết khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân của họ được nhận khoản trợ cấp nào?

– Theo quy định tại Điều 47 Luật bảo hiểm xã hội: Người lao động đang làm việc bị chết do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời kì điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân thừa hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sau tháng lương tối thiểu chung.

– Theo quy định tại Điều 63 Luật bảo hiểm xã hội: Người lo mai táng của người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn thừa hưởng trợ cấp mai táng phí. Mức trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

– Theo quy định tại Điều 64 và Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội: Thân nhân của người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thừa hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

Rate this post

Bình luận