Triển khai thành công giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại

Quá trình triển khai một giải pháp HTTT được coi là triển khai một dự án. Đi theo ý kiến dự án, nhiều kết quả nghiên cứu đã được công bố, tiêu biểu với những kết quả nghiên cứu của Chang và cùng sự (2005), Chen và Ching (2004), Garrido- Moreno và Padilla-Meléndez (2011), v.v…Theo lý thuyết về quản lý dự án, một dự án được coi là thành công phải thỏa mãn đầy đủ những tiêu chí sau:

-Giải quyết được sự kỳ vọng và thỏa mãn của các đối tác tham gia dự án.

Theo ý kiến này, giám định triển khai thành công giải pháp eCRM tại  NHTM là giám định kết quả của dự án triển khai đưa giải pháp eCRM vào mô phỏng hoạt động của NH. Theo ý kiến này, triển khai thành công giải pháp eCRM được giám định dựa trên những tiêu chí chính “là giải quyết được những mục tiêu của nhà băng về giải pháp eCRM, giá tiền triển khai giải pháp, thời kì triển khai giải pháp, hiệu suất triển khai giải pháp và lợi ích ròng rã của triển khai giải pháp”. Phương pháp này được sử dụng nhiều trong nghiên cứu thực nghiệm. Tiêu biểu theo ý kiến này là kết quả nghiên cứu của STANDISH GROUP (2011). Triển khai thành công eCRM tại những NHTM được giám định dựa trên những tiêu chí:

Rate this post

Bình luận