Tăng trưởng xanh cấp Bộ/Ngành

Đối với những Bộ tại Việt Nam như Bộ Công thương nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng ko xây dựng chiến lược TTX mà ban hành chương trình hành động của những Bộ này theo những mục tiêu đã nêu trong Chiến lược quốc gia về TTX. Tính tới năm 2019 đã sở hữu 7 Bộ và 34 Tỉnh/Thành Xã ban hành chương trình hành động [13]. Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về TTX tới năm 2020, định hướng tới năm 2030 [12]. Kế hoạch hành động TTX ngành Xây dựng phấn đấu đạt những mục tiêu đã được nêu trong Chiến lược quốc gia về TTX được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg và Kế hoạch hành động quốc gia về TTX giai đoạn 2014-2020 tại Quyết định số 403/QĐ-TTg.

Kế hoạch đưa ra những nhiệm vụ cụ thể cho những ngành điều chỉnh quy hoạch thành thị; cải thiện hạ tầng kỹ thuật; đổi mới khoa học và kỹ thuật xây dựng; phát triển công nghiệp VLXD; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Về kinh phí thực hiện: được sắp xếp từ những vốn đầu tư ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và những tổ chức quốc tế. Những đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Xây dựng những tỉnh, thành thị trấn trực thuộc Trung ương, những doanh nghiệp chủ động tìm kiếm nguồn tài chính thực hiện những nhiệm vụ được phân công.

Về tổ chức thực hiện: Vụ Khoa học Khoa học và Môi trường là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với những Bộ ngành, địa phương và đơn vị sở hữu liên quan triển khai Kế hoạch hành động; tổng hợp tình hình thực hiện hàng năm, báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng; định kỳ sơ kết, tổng kết giám định kết quả thực hiện Kế hoạch hành động.

Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Vụ Khoa học Khoa học và Môi trường  và những đơn vị liên quan lập kế hoạch về tài chính, sắp xếp vốn đầu tư thực hiện những nhiệm vụ.

Căn cứ Kế hoạch hành động, những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm cụ thể hóa và thực hiện những nhiệm được phân công; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về đơn vị đầu mối để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Những doanh nghiệp ngành Xây dựng chủ động và phối hợp với những cơ quan của Bộ Xây dựng thực hiện những nhiệm vụ của Kế hoạch hành động.

Riêng đối với ngành công nghiệp xi măng, Bộ Xây dựng Ban hành Quyết định số 802/QĐ-BXD về Kế hoạch hành động giảm nhẹ khí thải nhà kính [6]. Mục tiêu của kế hoạch này là cụ thể hóa Chiến lược TTX quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia về TTX. Mục tiêu cụ thể là giảm lượng khí thải CO2 của ngành xi măng. Kế hoạch này do Vụ Khoa học Khoa học và Môi trưởng và Vật liệu xây dựng phối hợp triển khai. Một trong những nhiệm vụ quan yếu của Kế hoạch là nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, giảm phát thải khí nhà kính, giảm tiêu hao năng lượng trong SXXM.

Rate this post

Bình luận