Tài khoản 156 – Hàng hóa

Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá hiện mang và tình hình biến động tăng, giảm những loại hàng hoá của doanh nghiệp bao gồm hàng hoá tại những kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản.

Hàng hoá là những loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp tìm về với mục đích để bản (bán lẻ và bán lẻ), Giá gốc hàng hoá tìm vào, bao gồm: Giá tìm theo hoá đơn và giá bán thu tìm hàng hoá. Trường hợp doanh nghiệp tìm hàng hoá để bán lại nhưng vì lý do nào đó cần phải gia công, sơ chế, tân trang, phân loại, lựa chọn để làm tăng thêm trị giá hoặc khả năng bán của hàng hoá thì trị giá hàng tìm gồm giá tìm theo Hoá đơn cùng (+) giá bán gia công, sơ chế. Đối với hàng hoá nhập khẩu, ngoài những giá bán trên còn bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc trưng hàng nhập khẩu (nếu mang), thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu ko thực hiện khấu trừ), giá bán bảo hiểm,… Trường hợp hàng hoá tìm về vừa sử dụng để bán, vừa sử dụng để sản xuất, kinh doanh ko phân biệt rõ ràng giữa hai mục đích bán lại hay để sử dụng thì vẫn phản ánh vào Tài khoản 156- “Hàng hoá”.

Những trường hợp sau đây ko phản ánh vào Tài khoản 156- “Hàng hoá”:

1. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận giữ hộ cho doanh nghiệp khác (ghi vào Tài khoản 002- “Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công” hoặc Tài khoản 003- “Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán)

2. Hàng hoá tìm về sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (ghi vào những tài khoản 152- “Vật liệu, vật liệu”, hoặc Tài khoản 153- “Dụng cụ, dụng cụ”,…

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Kế toán nhập, xuất, tồn kho hàng hoá trên Tài khoản 156 được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”.

– Giá gốc hàng hoá tìm vào bao gồm giá tìm theo hoá đơn, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc trưng (nếu mang), thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu ko được khấu trừ) và những giá bán phát sinh trong quá trình thu tìm, vận chuyển, bốc xếp, bảo quản hàng từ nơi tìm về kho doanh nghiệp.

– Hàng hoá tìm về sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì giá gốc của hàng hoá tìm vào được phản ánh theo giá tìm chưa mang thuế GTGT.

– Hàng hoá tìm vào sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thì giá gốc hàng hoá tìm vào được phản ánh theo tổng giá trả tiền (bao gồm cả thuế GTGT đầu vào).

2. Giá gốc của hàng hoá tìm vào được tính theo từng nguồn nhập và phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá tìm và giá bán thu tìm hàng hoá.

3. Để tính trị giá hàng tồn kho, kế toán mang thể vận dụng một trong bốn phương pháp tính trị giá hàng tồn kho theo quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”.

4. Giá tiền thu tìm hàng hoá trong kỳ được tính cho hàng hoá tiêu thụ trong kỳ và hàng hoá tồn kho cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ giá bán thu tìm hàng hoá tuỳ thuộc tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc nhất quán.

5. Kế toán chi tiết hàng hoá phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ hàng hoá.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 156- HÀNG HOÁ

Bên Nợ:

– Trị giá tìm vào của hàng hoá theo Hoá đơn tìm hàng (bao gồm những loại thuế ko được hoàn lại);
– Giá tiền thu tìm hàng hoá;
– Trị giá của hàng hoá thuê ngoài gia công (gồm giá tìm vào và giá bán gia công);
– Trị giá của hàng hoá đã bán bị người tìm trả lại;
– Trị giá hàng hoá phát hiện thừa lúc kiểm kê;
– Kết chuyển trị giá hàng hoá tồn kho cuôi kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ);
– Trị giá hàng hoá bất động sản tìm vào hoặc chuyển từ bất động sản đầu tư.

Bên Mang:

– Trị giá của hàng hoá xuất kho để bán; giao đại lý, ủy quyền đơn vị phụ thuộc; thuê ngoài gia công, hoặc sử dụng cho sản xuất, kinh doanh;
– Giá tiền thu tìm phân bổ cho hàng hoá đã bán trong kỳ;
– Chiết khấu thương nghiệp hàng tìm được lợi;
– Những khoản ưu đãi hàng tìm được lợi;
– Trị giá hàng hoá trả lại cho người bán;
– Trị giá hàng hoá phát hiện thiếu lúc kiểm kê;
– Kết chuyển trị giá hàng tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ);

Số dư bên Nợ:

– Trị giá tìm vào của hàng hoá tồn kho;
– Giá tiền thu tìm của hàng hoá tồn kho.

Tài khoản 156 – Hàng hoá, mang 3 tài khoản cấp 2:
– Tài khoản 1561 – Giá tìm hàng hoá: Phản ánh trị giá hiện mang và tình hình biến động của hàng hoá tìm vào và đã nhập kho (tính theo trị giá tìm vào)
– Tài khoản 1562 – Giá tiền thu tìm hàng hoá: Phản ánh giá bán thu tìm hàng hoá phát sinh liên quan tới số hàng hoá đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bổ giá bán thu tìm hàng hoá hiện mang trong kỳ cho khối lượng hàng hoá đã bán trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ (kể cả tồn trong kho và hàng gửi đi bán, hàng gửi đại lý, ký gửi chưa bán được). Giá tiền thu tìm hàng hoá hạch toán bvào tài khoản này chỉ bao gồm những giá bán liên quan trực tiếp tới quá trình thu tìm hàng hoá như: Giá tiền bảo hiểm hàng hoá, tiền thuê kho, thuê bãi,…giá bán vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hoá từ nơi tìm về tới kho doanh nghiệp; những khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu tìm hàng hoá.
– Tài khoản 1567 – Hàng hoá bất động sản: Phản ánh trị giá hiện mang và tình hình biến động của những loại hàng hoá bất động sản của doanh nghiệp.
Hàng hoá bất động sản gồm: Quyền sử dụng đất; nhà; hoặc nhà và quyền sử dụng đất; hạ tầng hạ tầng tìm để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thường ngày; bất động sản đầu tư chuyển thành hàng tồn kho lúc chủ sở hữu khởi đầu triển khai cho mục đích bán.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 1561- GIÁ MUA HÀNG HOÁ

Bên Nợ:

– Trị giá hàng hoá tìm vào đã nhập kho theo hoá đơn tìm hàng;
– Thuế nhập khẩu hoặc thuế tiêu thụ đặc trưng của hàng nhập khẩu hoặc thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế GTGT đầu vào – Nếu ko được khấu trừ tính cho số hàng hoá tìm ngoài đã nhập kho;
– Trị giá của hàng hoá giao gia công, chế biến xong nhập kho, gồm: giá tìm vào và giá bán gia công chế biến;
– Trị giá hàng hoá nhận vốn góp;
– Trị giá hàng hoá đã bán bị trả lại nhập kho;
– Trị giá hàng hoá phát hiện thừa lúc kiểm kê;
– Kết chuyển trị giá hàng hoá tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Mang:

– Trị giá của hàng hoá xuất kho (xuất bán, trao đổi, biếu tặng, xuất giao đại lý, đơn vị trực thuộc, xuất sử dụng nội bộ, xuất góp vốn liên doanh, liên kết);
– Chiết khấu thương nghiệp hàng tìm được lợi;
– Những khoản ưu đãi hàng tìm được lợi;
– Trị giá hàng hoá trả lại cho người bán;
– Trị giá hàng hoá hao hụt, mất mát;
– Kết chuyển trị giá hàng tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

– Trị giá hàng hoá thực tế tồn kho cuối kỳ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 1562 – CHI PHÍ THU MUA HÀNG HOÁ

Bên Nợ:

– Giá tiền thu tìm hàng hoá phát sinh liên quan tới khối lượng hàng hoá tìm vào,
đã nhập kho trong kỳ.

Bên Mang:

– Giá tiền thu tìm hàng hoá tính cho khối lượng hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ.

Số dư bên Nợ:

– Giá tiền thu tìm hàng hoá còn lại cuối kỳ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 1567 – HÀNG HOÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Bên Nợ:

– Trị giá thực tế hàng hoá bất động sản tìm về để bán;
– Trị giá còn lại của bất động sản đầu tư chuyển thành hàng tồn kho;
– Giá tiền sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán ghi tăng giá gốc hàng hoá bất động sản chờ bán.

Bên Mang:

– Trị giá thực tế hàng hoá bất động sản bán trong kỳ;
– Trị giá thực tế hàng hoá bất động sản chuyển thành bất động sản đầu tư hoặc chuyển thành tài sản nhất mực.

Số dư bên Nợ:

Trị giá thực tế hàng hoá bất động sản còn lại cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

I. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

1. Hàng hoá tìm ngoài nhập kho doanh nghiệp, căn cứ Hoá đơn, Phiếu nhập kho và những chứng từ mang liên quan:

1.1. Đối với hàng hoá tìm vào dùngcho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

– Nếu tìm hàng trong nước, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1561) (Giá tìm chưa mang thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Thuế GTGT đầu vào)
Mang những TK 111, 112, 141, 331,…(Tổng giá trả tiền).

– Nếu tìm hàng trực tiếp nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1561) (Giá tìm+ thuế nhập khẩu)
Mang những TK 111, 112, 331
Mang TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu).

+ Đồng thời phản ánh thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp NSNN, ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu).

– Trường hợp hàng tìm nhập khẩu phải nộp thuế tiêu thụ đặc trưng hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1561) (Giá tìm+ thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc trưng hàng nhập khẩu)
Mang những TK 111, 112, 331,…
Mang TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu
Mang TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc trưng.

– Nếu tìm hàng uỷ thác nhập khẩu, xem quy định ở Tài khoản 331- “Phải trả cho người bán”.

1.2. Đối với hàng hoá tìm vào sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT:

– Nếu tìm hàng trong nước, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1561) (Tổng giá trả tiền)
Mang những TK 111, 112, 141, 331,…(Tổng giá trả tiền).

+ Nếu tìm hàng nhập khẩu ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1561) (Giá tìm+ thuế nhập khẩu+ thuế GTGT hàng nhập
khẩu+ thuế tiêu thụ đặc trưng hàng nhập khẩu (nếu mang)
Mang TK 111, 112, 331,…
Mang TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu)
Mang TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc trưng (Nếu mang).

2. Trường hợp đã nhận được Hoá đơn của người bán nhưng tới cuối kỳ kế toán, hàng hoá chưa về nhập kho thì căn cứ vào hoá đơn ghi:
Nợ TK 151 – Hàng tìm đang đi đường
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu mang)
Mang những TK 111, 112, 331,…

– Sang kỳ kế toán sau, lúc hàng tìm đang đi đường về nhập kho, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1561)
Mang TK 151 – Hàng tìm đang đi đường.

3. Chiết khấu thương nghiệp hàng tìm được lợi, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 331, …
Mang TK 156 – Hàng hoá (1561)
Mang TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu mang).

4. Trị giá của hàng hoá tìm ngoài ko đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng kinh tế phải trả lại cho người bán, hoặc số tiền được ưu đãi, ghi:
Nợ những TK 111, 112,…
Nợ TK 331 – Phải trả người bán
Mang TK 156 – Hàng hoá (1561)
Mang TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu mang).

5. Phản ánh giá bán thu tìm hàng hoá sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1562)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu mang)
Mang những TK 111, 112, 141, 331,…

6. Hàng hoá bất động sản tìm về để bán, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1567- Hàng hoá bất động sản- Giá tìm chưa thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Mang những TK 111, 112, 331,…

7. Những giá bán liên quan trực tiếp tới việc tìm hàng hoá bất động sản, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1567- Hàng hoá bất động sản)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Mang những TK 111, 112, 331,…

8. Trường hợp bất động sản đầu tư chuyển thành hàng tồn kho lúc chủ sở hữu mang quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp để bán:

– Lúc mang quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bất động sản đầu tư để bán ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1567- Hàng hoá bất động sản- Trị giá còn lại của bất động sản đầu tư)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147- Số hao mòn luỹ kế)
Mang TK 217 – bất động sản đầu tư (Nguyên giá).

+ Lúc phát sinh những giá bán sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, ghi:
Nợ TK 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Mang những TK 111, 112, 152, 334, 331,…

– Lúc kết thúc giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, kết chuyển toàn bộ giá bán ghi tăng trị giá hàng hoá bất động sản, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1567)
Mang TK 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

9. Trị giá hàng hoá xuất bán được xác định là tiêu thụ, căn cứ hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
CóTK 156 – Hàng hoá (1561).

+ Đồng thời kế toán phản ánh doanh thu bán hàng:

– Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hàng hoá xuất bán thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 131,…(Tổng giá trả tiền)
Mang những TK 511, 512 (Giá bán chưa mang thuế GTGT)
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

– Nếu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp và hàng hoá ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 131,…(Tổng giá trả tiền)
Mang những TK 511, 512,…(Tổng giá trả tiền).

10. Trường hợp thuê ngoài gia công, chế biến hàng hoá:

10.1. Lúc xuất kho hàng hoá đưa đi gia công, chế biến, ghi:
Nợ TK 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang
Mang TK 156 – Hàng hoá (1561).

10.2. Giá tiền gia công chế biến hàng hoá ghi:
Nợ TK 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu mang)
Mang những TK 111, 112, 331,…

10.3. Lúc gia công xong nhập lại kho hàng hoá,ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (1561)
Mang TK 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

11. Lúc xuất kho hàng hoá gửi cho khách hàng hoặc xuất kho cho những đại lý, đơn vị nhận hàng ký gửi,…, ghi:
Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
Mang TK 156 – Hàng hoá(1561)

12. Lúc xuất kho hàng hoá cho những đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán:

– Nếu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, ghi:
Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
Mang TK 156 – Hàng hoá.

– Nếu sử dụng Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng, lúc xuất kho hàng hoá, căn cứ vào Hoá đơn, kế toán xác định giá vốn của hàng xuất bán, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 156 – Hàng hoá.

13. Đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT lúc xuất kho để sử dụng nội bộ:

13.1. Nếu hàng hoá xuất kho để sử dụng nội bộ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo giá vốn hàng xuất kho, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642, … (Giá vốn hàng xuất kho)
Mang TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (giá vốn hàng xuất kho)

– Đồng thời phản ánh giá vốn hàng xuất kho, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 156 – Hàng hoá (1561).

13.2. Nếu xuất kho hàng hoá để sử dụng nội bộ, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo giá vốn hàng xuất kho. Thuế GTGT đầu ra phải nộp ko được khấu trừ phải tính vào giá bán, ghi:

Nợ những TK 632, 627, 641, 642,… (Giá vốn hàng xuất kho+ thuế GTGT đầu ra)
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Mang TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá vốn hàng xuất kho).

– Đồng thời phản ánh giá vốn hàng xuất kho, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 156 – Hàng hoá (1561).

14. Đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT lúc xuất kho để biếu tặng hoặc để trả thay lương:

14.1. Nếu xuất kho hàng hoá để biếu, tặng (chi từ quỹ phúc lợi, khen thưởng), hoặc để trả thay lương phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng hoá theo giá bán chưa mang thuế, ghi:

Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Nếu xuất kho để biếu tặng)
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Nếu xuất kho để trả thay lương)
Mang TK 521 – Doanh thu bán hàng nội bộ
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

– Đồng thời phản ánh giá vốn hàng xuất kho, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 156 – Hàng hoá (1561).

14.2. Nếu xuất kho hàng hoá để biếu tặng (chi từ quỹ phúc lợi, khen thưởng), để trả thay lương hoặc để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo tổng giá trả tiền, ghi:

Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Nếu xuất kho để biếu tặng)
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Nếu xuất kho để trả thay lương)
Mang TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.

15. Đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, lúc xuất biếu tặng, sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng là tổng giá trả tiền, ghi:

Nợ những TK 641, 642, 431
Mang TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.

– Đồng thời phản ánh giá vốn hàng xuất kho, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 156 – Hàng hoá (1561).

16. Xuất hàng hoá đưa đi góp vốn liên doanh vào hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát:

16.1. Lúc xuất hàng hoá đưa đi góp vốn liên doanh, ghi:
Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh (Theo giá giám định lại)
Nợ TK 811 – Giá tiền khác (Chênh lệch giữa giá giám định lại nhỏ hơn trị giá ghi sổ của hàng hoá)
Mang TK 156 – Hàng hoá
Mang TK 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá giám định lại to hơn trị giá ghi sổ của hàng hoá tương ứng với phần lợi ích của các đối tác khác trong liên doanh)
Mang TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa giá giám định lại to hơn trị giá ghi sổ của hàng hoá tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh).

16.2. Lúc hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát đã bán số hàng hoá đó cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên doanh kết chuyển số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Mang TK 711 – Thu nhập khác.

17. Xuất hàng hoá đưa đi góp vốn vào tổ chức liên kết, ghi:
Nợ TK 223 – Đầu tư vào tổ chức liên kết (Theo giá giám định lại)
Nợ TK 811 – Giá tiền khác (Chênh lệch giữa giá giám định lại nhỏ hơn trị giá ghi sổ của hàng hoá)
Mang TK 156 – Hàng hoá
Mang TK 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá giám định lại to hơn trị giá ghi sổ của hàng hoá).

18. Cuối kỳ, lúc phân bổ giá bán thu tìm cho hàng hoá được xác định là bán trong kỳ, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 156 – Hàng hoá (1562).

19. Mọi trường hợp phát hiện thừa hàng hoá bất kỳ ở khâu nào trong kinh doanh phải lậ biên bản và truy tìm nguyên nhân. Kế toán căn cứ vào nguyên nhân đã được xác định để xử lý và hạch toán:

19.1. Nếu do nhầm lẫn, cân, đo, đong, đếm, do quên ghi sổ,… thì điều chỉnh lại sổ kế toán.

19.2. Nếu hàng hoá thừa là thuộc quyếnh của đơn vị khác, thì trị giá hàng hoá thừa ghi Nợ TK 002- “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán). Sau đó lúc trả lại hàng hoá cho đơn vị khác ghi Mang TK 002- “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công”.

19.3. Nếu chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Mang TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381)

19.4. Lúc mang quyết định của cấp mang thẩm quyền về xử lý hàng hoá thừa, ghi:
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381)
Mang những tài khoản liên quan.

20. Mọi trường hợp phát hiện thiếu hụt, mất mát hàng hoá ở bất kỳ khâu nào trong kinh doanh đều phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân. Kế toán căn cứ vào quyết định của cấp mang thẩm quyền theo từng nguyên nhân gây ra để xử lý và ghi sổ kế toán:

20.1. Phản ánh trị giá hàng hoá thiếu chưa xác định được nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381- Tài sản thiếu chờ xử lý)
Mang TK 156 – Hàng hoá

20.2. Lúc mang quyết định xử lý của cấp mang thẩm quyền, ghi:
Nợ những TK 111, 112,…(Nếu do tư nhân gây ra phải bồi thường bằng tiền)
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Nếu do tư nhân gây ra phải trừ vào lương)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi)
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Phần trị giá hao hụt mất mát còn lại)
Mang TK 138 – Phải thu khác (1381).

21. Trị giá hàng hoá bất động sản được xác định là bán trong kỳ, căn cứ Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng, biên bản bàn giao hàng hoá bất động sản, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 156 – Hàng hoá (1567- Hàng hoá bất động sản).

– Đồng thời kế toán phản ánh doanh thu bán hàng hoá bất động sản:

+ Nếu đơn vị nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ những TK 111,112, 331,…
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất (5117) (Giá chưa mang thuế GTGT)
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

+ Nếu đơn vị nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 331,…
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất (5117) (Tổng giá thanh toán)

II. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1. Đầu kỳ, kế toán căn cứ trị giá hàng hoá đã kết chuyển cuối kỳ trước,kết chuyển
trị giá hàng tồn kho đầu kỳ, ghi:
Nợ TK 611 – Sắm hàng
Mang TK 156 – Hàng hoá.

2. Cuối kỳ kế toán:

2.1. Tiến hành kiểm kê, xác định số lượng và trị giá hàng tồn kho cuối kỳ. Căn cứ
vào tổng trị giá hàng hoá tồn kho cuối kỳ, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Mang TK 611 – Sắm hàng.

2.2. Căn cứ vào kết quả xác định tổng trị giá hàng hoá đã xuất bán, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 611 – Sắm hàng.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 18:30:35.

Bình luận