Chuẩn mực kiểm toán số 610

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Chuẩn mực kiểm toán số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC

ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi vận dụng  

01. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) liên quan tới công việc của kiểm toán viên nội bộ lúc kiểm toán viên xác định, theo quy định tại đoạn 23 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315, là kiểm toán nội bộ mang thể liên quan tới cuộc kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A1 – A2 Chuẩn mực này).

02. Chuẩn mực này ko vận dụng cho trường hợp kiểm toán viên nội bộ được huy động tham gia vào cuộc kiểm toán độc lập.

Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

03. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ do Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán quyết định. Mặc dù mục tiêu của kiểm toán nội bộ và mục tiêu của kiểm toán độc lập là khác nhau nhưng trong một số trường hợp, để đạt được những mục tiêu đó, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập mang thể vận dụng một số phương pháp, thủ tục tương tự (xem hướng dẫn tại đoạn A3 Chuẩn mực này).

04. Dù tự chủ và khách quan tới mức độ nào thì kiểm toán nội bộ cũng ko thể độc lập hoàn toàn với đơn vị được kiểm toán như yêu cầu đặt ra đối với kiểm toán viên độc lập lúc đưa ý kiến về BCTC. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán mang trách nhiệm duy nhất đối với ý kiến kiểm toán và trách nhiệm đó ko được giảm nhẹ lúc kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ.

05. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này lúc sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ trong quá trình thực hiện kiểm toán và phân phối nhà sản xuất mang liên quan.

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các đối tác sử dụng kết quả kiểm toán phải mang những hiểu biết cần thiết về những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc và xử lý những mối quan hệ liên quan tới việc kiểm toán viên độc lập sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ lúc thực hiện kiểm toán và phân phối nhà sản xuất mang liên quan.

Mục tiêu

06. Lúc đơn vị được kiểm toán mang kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên độc lập xác định rằng kiểm toán nội bộ mang thể liên quan tới cuộc kiểm toán thì mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là:

(a)        Xác định sự cần thiết, phạm vi sử dụng những công việc cụ thể của kiểm toán viên nội bộ;

(b)        Xác định sự đầy đủ, thích hợp của công việc cụ thể của kiểm toán viên nội bộ đối với mục đích của cuộc kiểm toán.

Giảng giải thuật ngữ

07. Trong những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

(a)        Kiểm toán nội bộ: Là hoạt động do đơn vị được kiểm toán thực hiện hoặc do tổ chức bên ngoài phân phối, với chức năng chủ yếu là rà soát, thẩm định, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ;

(b)        Kiểm toán viên nội bộ: Là những tư nhân thực hiện những chức năng của kiểm toán nội bộ. Kiểm toán viên nội bộ mang thể thuộc phòng kiểm toán nội bộ hoặc những phòng ban mang chức năng tương tự.

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Xác định sự cần thiết và mức độ sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

08. Kiểm toán viên phải xác định:

(a)        Công việc của kiểm toán viên nội bộ mang đầy đủ, thích hợp cho mục đích của cuộc kiểm toán hay ko;

(b)        Tác động dự kiến của việc sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ đối với nội dung, lộ trình và phạm vi những thủ tục của kiểm toán viên độc lập.

09. Để xem xét tính đầy đủ, thích hợp lúc sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ, kiểm toán viên độc lập phải thẩm định:

(a)        Tính khách quan của kiểm toán nội bộ;

(b)        Năng lực chuyên môn của kiểm toán viên nội bộ;

(c)        Công việc của kiểm toán viên nội bộ mang được thực hiện với sự thận trọng nghề nghiệp thích hợp hay ko;

(d)        Mang thể trao đổi thông tin một cách hiệu quả giữa kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên độc lập hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A4 Chuẩn mực này).

10. Lúc xác định tác động dự kiến của công việc của kiểm toán viên nội bộ tới nội dung, lộ trình, phạm vi những thủ tục của kiểm toán viên độc lập, kiểm toán viên độc lập phải cân nhắc:

(a)        Nội dung và phạm vi của những công việc cụ thể mà kiểm toán viên nội bộ đã hoặc sẽ thực hiện;

(b)        Rủi ro mang sơ sót trọng yếu ở cấp độ hạ tầng dẫn liệu đã được thẩm định đối với những nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh cụ thể;

(c)        Mức độ chủ quan của kiểm toán viên nội bộ trong việc thẩm định những chứng cứ kiểm toán đã thu thập được để chứng minh cho những hạ tầng dẫn liệu liên quan (xem hướng dẫn tại đoạn A5 Chuẩn mực này).

Sử dụng công việc cụ thể của kiểm toán viên nội bộ

11. Để sử dụng công việc cụ thể của kiểm toán viên nội bộ, kiểm toán viên độc lập phải thẩm định và thực hiện những thủ tục kiểm toán đối với công việc đó nhằm khẳng định tính đầy đủ, thích hợp đối với những mục tiêu của kiểm toán viên độc lập (xem hướng dẫn tại đoạn A6 Chuẩn mực này).

12. Lúc xem xét tính đầy đủ, thích hợp của công việc cụ thể của kiểm toán viên nội bộ đối với những mục tiêu của kiểm toán viên độc lập, kiểm toán viên độc lập phải thẩm định:

(a)        Kiểm toán viên nội bộ thực hiện công việc đó mang được tập huấn đầy đủ về chuyên môn và mang thạo trong công việc ko;

(b)        Công việc đó mang được giám sát, rà soát và lưu lại bằng hồ sơ ko;

(c)        Chứng cớ kiểm toán mang được thu thập đầy đủ và thích hợp để làm hạ tầng đưa ra kết luận của kiểm toán viên nội bộ hay ko;

(d)        Kết luận của kiểm toán viên nội bộ mang thích hợp với tình hình thực tế và báo cáo do kiểm toán viên nội bộ lập mang nhất quán với kết quả công việc đã thực hiện hay ko;

(e)        Những vấn đề đặc trưng hoặc thất thường mà kiểm toán viên nội bộ nêu ra đã được xử lý đúng chưa.

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán  

13. Lúc sử dụng công việc cụ thể của kiểm toán viên nội bộ, kiểm toán viên độc lập phải lưu trong hồ sơ kiểm toán những kết luận rút ra từ việc thẩm định tính đầy đủ, thích hợp của công việc của kiểm toán viên nội bộ và những thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên độc lập đã thực hiện đối với những công việc đó, theo quy định tại đoạn 11 Chuẩn mực này (xem đoạn 08 – 11 và đoạn A6 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230).

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200.

Phạm vi vận dụng (hướng dẫn đoạn 01 Chuẩn mực này)

A1.   Theo đoạn A101 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315, kiểm toán nội bộ của đơn vị được kiểm toán mang thể mang liên quan tới cuộc kiểm toán nếu trách nhiệm và hoạt động của kiểm toán nội bộ mang liên quan tới việc lập và trình bày BCTC của đơn vị và kiểm toán viên độc lập dự kiến sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ để thay đổi nội dung, lộ trình, hoặc thu hẹp phạm vi những thủ tục kiểm toán phải thực hiện.

A2.   Lúc thực hiện những thủ tục theo quy định của Chuẩn mực này, kiểm toán viên độc lập mang thể phải xem xét lại việc thẩm định rủi ro mang sơ sót trọng yếu. Việc xem xét lại mang thể tác động tới quyết định của kiểm toán viên độc lập về sự liên quan của kiểm toán nội bộ tới cuộc kiểm toán. Trường hợp này, kiểm toán viên độc lập mang thể quyết định ko sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ để thay đổi nội dung, lộ trình và phạm vi những thủ tục kiểm toán. Nếu quyết định ko sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ, kiểm toán viên độc lập ko cần vận dụng những quy định của Chuẩn mực này.

Mục tiêu của kiểm toán nội bộ (hướng dẫn đoạn 03 Chuẩn mực này)

A3.   Mục tiêu của kiểm toán nội bộ tại những đơn vị rất phổ thông, tùy thuộc vào quy mô, cấu trúc của đơn vị và yêu cầu của Ban Giám đốc và Ban quản trị. Kiểm toán nội bộ mang thể bao gồm một hoặc một số hoạt động sau:

(1)        Giám sát kiểm soát nội bộ: Kiểm toán nội bộ mang thể được giao trách nhiệm cụ thể trong việc soát xét những kiểm soát, giám sát hoạt động và đề xuất cải thiện liên quan tới kiểm soát nội bộ;

(2)        Rà soát thông tin tài chính và hoạt động: Kiểm toán nội bộ mang thể được giao chức năng thẩm định những phương pháp xác định, đo lường, phân loại và báo cáo thông tin tài chính và hoạt động, và đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với từng khoản mục, bao gồm rà soát chi tiết những giao dịch, số dư và thủ tục;

(3)        Soát xét những hoạt động nghiệp vụ: Kiểm toán nội bộ mang thể được giao việc soát xét tính kinh tế, hiệu quả và hiệu suất của hoạt động nghiệp vụ, bao gồm cả những hoạt động phi tài chính của đơn vị;

(4)        Soát xét tính tuân thủ pháp luật và những quy định: Kiểm toán nội bộ mang thể được giao việc soát xét tính tuân thủ pháp luật, những quy định và những yêu cầu bên ngoài khác, cũng như tuân thủ những chính sách, quy định của Ban Giám đốc và những yêu cầu nội bộ khác;

(5)        Quản lý rủi ro: Kiểm toán nội bộ mang thể tương trợ đơn vị trong việc xác định và thẩm định khả năng xảy ra rủi ro đáng kể và tham gia vào việc cải thiện hệ thống quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát;

(6)        Quản trị: Kiểm toán nội bộ mang thể thẩm định trật tự quản trị để đạt được mục tiêu về đạo đức và những trị giá doanh nghiệp, khả năng quản lý và trách nhiệm giải trình, việc trao đổi thông tin về rủi ro và kiểm soát những phòng ban thích hợp trong đơn vị, tính hữu hiệu của việc trao đổi thông tin giữa Ban quản trị, kiểm toán viên độc lập, kiểm toán viên nội bộ và Ban Giám đốc.

Xác định sự cần thiết và mức độ sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

Xem xét sự đầy đủ, thích hợp của công việc của kiểm toán viên nội bộ đối với mục đích cuộc kiểm toán (hướng dẫn đoạn 09 Chuẩn mực này)

A4. Lúc xem xét tính đầy đủ, thích hợp của công việc của kiểm toán viên nội bộ đối với mục đích của cuộc kiểm toán, những yếu tố mang thể tác động tới quyết định của kiểm toán viên độc lập bao gồm:

(a) Tính khách quan:

(1)        Vị trí của kiểm toán nội bộ trong đơn vị được kiểm toán và khả năng mà vị trí này mang thể tác động tới tính khách quan của kiểm toán viên nội bộ;

(2)        Kiểm toán nội bộ mang báo cáo với Ban quản trị hoặc cơ quan quản lý và kiểm toán nội bộ mang được tiếp cận trực tiếp với Ban quản trị hay ko;

(3)        Kiểm toán viên nội bộ mang bất kỳ tranh chấp nào về trách nhiệm hay ko;

(4)        Ban quản trị mang giám sát quá trình tuyển dụng liên quan tới kiểm toán nội bộ ko;

(5)        Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị mang gây cản trở hay giới hạn hoạt động đối với kiểm toán nội bộ ko;

(6)        Ban Giám đốc mang thực hiện những kiến nghị của kiểm toán nội bộ hay ko, ở mức độ nào và việc thực hiện đó được thể hiện ra sao.

 

(b) Năng lực chuyên môn:

(1)        Những kiểm toán viên nội bộ mang phải là thành viên của những tổ chức nghề nghiệp mang liên quan ko;

(2)        Những kiểm toán viên nội bộ mang được tập huấn đầy đủ về chuyên môn và mang thạo trong công việc hay ko;

(3)        Đơn vị được kiểm toán mang những chính sách để tuyển dụng và tập huấn kiểm toán viên nội bộ hay ko.

(c) Sự thận trọng nghề nghiệp thích hợp:

(1)        Công việc của kiểm toán nội bộ mang được lập kế hoạch, giám sát, soát xét và lưu trữ hồ sơ một cách thích hợp ko;

(2)        Những sổ tay kiểm toán hay những tài liệu tương tự, chương trình làm việc, hồ sơ kiểm toán và mức độ đầy đủ của những tài liệu này.

(d) Trao đổi thông tin:

Việc trao đổi thông tin giữa kiểm toán viên độc lập với kiểm toán viên nội bộ sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu kiểm toán viên nội bộ được trao đổi đầy đủ với kiểm toán viên độc lập, và:

(1)        Tổ chức những cuộc họp vào thời khắc thích hợp trong suốt thời kì kiểm toán;

(2)        Kiểm toán viên độc lập được biết, được tiếp cận với những báo cáo kiểm toán nội bộ liên quan và được thông tin bất cứ vấn đề quan yếu nào mà kiểm toán viên nội bộ xét thấy mang thể tác động tới công việc của kiểm toán viên độc lập;

(3)        Kiểm toán viên độc lập thông tin cho kiểm toán viên nội bộ những vấn đề quan yếu mang thể tác động tới kiểm toán nội bộ.

Tác động dự kiến của công việc của kiểm toán viên nội bộ tới nội dung, lộ trình và phạm vi những thủ tục của kiểm toán viên độc lập (hướng dẫn đoạn 10 Chuẩn mực này)

A5.Lúc công việc của kiểm toán viên nội bộ là một yếu tố để xác định nội dung, lộ trình và phạm vi những thủ tục của kiểm toán viên độc lập, kiểm toán viên độc lập nên thỏa thuận trước với kiểm toán viên nội bộ về những vấn đề sau:

(1)        Lộ trình công việc;

(2)        Phạm vi của toàn bộ cuộc kiểm toán;

(3)        Mức trọng yếu tổng thể đối với BCTC (và mức/những mức trọng yếu đối với những nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh cụ thể – nếu mang) và mức trọng yếu thực hiện;

(4)        Những phương pháp chọn mẫu đã được lựa chọn;

(5)        Lưu trữ hồ sơ về những công việc đã được thực hiện;

(6)        Những thủ tục soát xét và lập báo cáo.

Sử dụng công việc cụ thể của kiểm toán viên nội bộ (hướng dẫn đoạn 11 Chuẩn mực này)

A6. Nội dung, lộ trình, phạm vi của những thủ tục kiểm toán thực hiện đối với công việc cụ thể của kiểm toán viên nội bộ sẽ dựa vào thẩm định của kiểm toán viên độc lập về rủi ro mang sơ sót trọng yếu, thẩm định về kiểm toán nội bộ và thẩm định về công việc cụ thể của kiểm toán viên nội bộ. Những thủ tục kiểm toán mang thể bao gồm:

(1)        Rà soát những khoản mục đã được kiểm toán viên nội bộ rà soát;

(2)        Rà soát những khoản mục khác tương tự;

(3)        Quan sát những thủ tục mà kiểm toán viên nội bộ thực hiện./.

*****

2/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 18:32:58.

Bình luận