ROE là gì?

Lợi nhuận trong tỷ số này là lợi nhuận ròng rã dành cho cổ đông, lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị cổ phần, tính trong một thời kỳ nhất định (1 tháng, 1 quý, nửa năm, hay 1 năm) gọi là kỳ báo cáo. Còn vốn cổ phần (vốn chủ sở hữu) trong tỷ số này là bình quân vốn cổ phần phổ thông (frequent fairness).

Công thức của tỷ số này như sau: Tỷ suất sinh lợi trên Vốn chủ sở hữu (ROE) =  Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đơn vị mẹ / Vốn chủ sở hữu

Thường người ta tính tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ để phản ánh chuẩn xác hơn quá trình thay đổi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (ROEA, Return on common fairness).

Đây là mục tiêu mà nhiều nhà đầu tư quan tâm vì nó cho thấy khả năng tạo lợi nhuận của 1 đồng vốn bỏ ra để đầu tư vào đơn vị.

Tỷ lệ ROE càng cao chứng tỏ đơn vị sử dụng càng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.

Tuy nhiên, cũng cần chú ý là với đơn vị sử dụng nhiều vốn vay (đòn bẩy) và do đó rủi ro về khả năng trả tiền sẽ tăng cao.

3.5/5 - (22 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 19:42:11.

Bình luận