a-  Thức ăn tự nhiên. Nguồn thức ăn sẵn mang của tự nhiên như đồng cỏ tự nhiên ở những vùng đồi núi, những bãi đất oang bãi bồi, đê, ven đường liên lạc nông thôn và liên lạc nội…

Tài khoản này phản ánh những khoản chi sự nghiệp, dự án để thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, xã hội, chính trị do Nhà nước hoặc cấp trên gia cho doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh…