Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh trị giá hiện sở hữu và tình hình biến động tăng, giảm những loại phương tiện, dụng cụ của doanh nghiệp.

Phương tiện, dụng cụ là những tư liệu lao động ko sở hữu đủ những tiêu chuẩn về trị giá và thời kì sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy, phương tiện, dụng cụ được quản lý và hạch toán như đối với vật liệu, vật liệu. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động nếu ko đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là phương tiện, dụng cụ:

– Những đà giáo, ván khuôn, phương tiện, dụng cụ gá lắp chuyên tiêu dùng cho sản xuất xây lắp;

– Những loại bao phân bì bán kèm theo hàng hoá sở hữu tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hoá vận chuyển trên phố và dự trữ trong kho sở hữu tính trị giá hao mòn để trừ dần trị giá của bao phân bì;
– Những dụng cụ, đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành, sứ;
– Phương tiện quản lý, đồ tiêu dùng văn phòng;
– Quần áo, dày dép chuyên tiêu dùng để làm việc.

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Kế toán xuất, nhập, tồn kho phương tiện, dụng cụ trên tài khoản 153 được thực hiện  theo giá gốc. Nguyên tắc xác định giá gốc nhập kho phương tiện, dụng cụ được thực hiện như quy định đối với vật liệu, vật liệu.

2. Việc tính trị giá phương tiện, dụng cụ xuất kho cũng được thực hiện theo một trong bốn phương pháp quy định trong chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho” (Xem ở Tài khoản 152- “Vật liệu, vật liệu”)

3. Kế toán chi tiết phương tiện, dụng cụ phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ phương tiện, dụng cụ.

4. Phương tiện, dụng cụ xuất tiêu dùng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê phải được theo dõi về hiện vật và trị giá trên sổ kế toán chi tiết theo nơi sử dụng, theo đối tượng thuê và người chịu trách nhiệm vật chất. Đối với phương tiện, dụng cụ sở hữu trị giá to, quý hiếm phải sở hữu thể thức bảo quản đặc trưng.

5. Đối với phương tiện, dụng cụ sở hữu trị giá nhỏ lúc xuất tiêu dùng cho sản xuất, kinh doanh phải ghi nhận toàn bộ một lần vào giá bán sản xuất kinh doanh.

6. Trường hợp phương tiện, dụng cụ xuất tiêu dùng vào sản xuất, kinh doanh sở hữu trị giá to và sở hữu thời kì sử dụng cho sản xuất, kinh doanh dưới một măm tài chính hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thường nhật thì trị giá phương tiện, dụng cụ xuất tiêu dùng được, ghi vào TK 142- “Tầm giá trả trước ngắn hạn” và phân bổ dần vào giá bán sản xuất, kinh doanh cho những kỳ kế toán tháng hoặc quý trong năm.

7. Trường hợp phương tiện, dụng cụ xuất tiêu dùng vào sản xuất, kinh doanh sở hữu trị giá to và sở hữu thời kì sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên một măm tài chính hoặc vượt quá một chu kỳ kinh doanh thường nhật thì trị giá phương tiện, dụng cụ xuất tiêu dùng được, ghi vào TK 242- “Tầm giá trả trước dài hạn” và phân bổ dần vào giá bán sản xuất, kinh doanh.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 153- CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Bên Nợ:

– Trị giá thực tế của phương tiện, dụng cụ nhập kho do sắm ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn;
– Trị giá phương tiện, dụng cụ cho thuê nhập lại kho;
– Trị giá thực tế của phương tiện, dụng cụ thừa phát hiện lúc kiểm kê;
– Kết chuyển trị giá thực tế của phương tiện, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Mang:

– Trị giá thực tế của phương tiện, dụng cụ xuất kho sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê hoặc góp vốn;
– Chiết khấu thương nghiệp lúc sắm phương tiện, dụng cụ thừa hưởng;
– Trị giá phương tiện, dụng cụ trả lại sức bán hoặc được người bán khuyến mãi;
– Trị giá phương tiện, dụng cụ thiếu phát hiện lúc kiểm kê;
– Kết chuyển trị giá thực tế của phương tiện, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

Trị giá thực tế của phương tiện, dụng cụ tồn kho.
TK 153 – Phương tiện, dụng cụ, sở hữu 3 tài khoản cấp 2:
– Tài khoản 1531- Phương tiện, dụng cụ: Phản ánh trị giá hiện sở hữu và tình hình biến động những loại phương tiện, dụng cụ

– Tài khoản 1532 – Bao phân bì luân chuyển: Phản ánh trị giá hiện sở hữu và tình hình biến động những loại bao phân bì luân chuyển sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bao phân bì luân chuyển là những loại bao phân bì sử dụng nhiều lần cho nhiều chu kỳ sản xuất, kinh doanh. Trị giá của bao phân bì luân chuyển lúc xuất tiêu dùng được phân bổ dần vào giá bán sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán.

– Tài khoản 1533 – Đồ tiêu dùng cho thuê: Phản ánh trị giá hiện sở hữu và tình hình biến động những loại phương tiện, dụng cụ doanh nghiệp chuyên tiêu dùng để cho thuê. Chỉ hạch toán vào tài khoản này những phương tiện, dụng cụ doanh nghiệp sắm vào với mục đích cho thuê, trường hợp ko phân biệt được thì hạch toán vào Tài khoản 1531.

Trường hợp cho thuê phương tiện, dụng cụ tiêu dùng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì ngoài việc hạch toán trên Tài khoản cấp 1, còn phải hạch toán chuyển phương tiện dụng cụ trên tài khoản cấp 2.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

I. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

1. Sắm phương tiện, dụng cụ nhập kho tiêu dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà sản xuất chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì trị giá phương tiện, dụng cụ được phản ánh theo giá sắm chưa sở hữu thuế GTGT, căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho và những chứng từ khác liên quan, ghi:

Nợ TK 153 – Phương tiện, dụng cụ (Giá chưa sở hữu thuế GTGT).
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Số thuế GTGT đầu vào)
Mang những TK 111,112, 311,…(Tổng giá trả tiền).

– Đối với phương tiện, dụng cụ sắm vào tiêu dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc tiêu dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà sản xuất ko thuộc diện chịu thuế, ghi:

Nợ TK 153- Phương tiện, dụng cụ (Tổng giá trả tiền)
Mang những TK 111,112, 311,…(Tổng giá trả tiền).

2. Trường hợp phương tiện, dụng cụ sắm về đã nhập kho thừa hưởng chiết khấu thương nghiệp, ghi:

Nợ những TK 111,112, 311,…
Mang TK 153 – Phương tiện, dụng cụ (Số chiết khấu thương nghiệp thừa hưởng)
Mang TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu sở hữu).

3. Phương tiện, dụng cụ sắm về được người bán khuyến mãi do ko đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng, khoản được khuyến mãi, ghi:

Nợ những TK 111,112, 311,…
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang TK 153 – Phương tiện, dụng cụ (Số được khuyến mãi)
Mang TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

4. Trả lại phương tiện, dụng cụ đã sắm cho người bán, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang TK 153 – Phương tiện, dụng cụ (Trị giá phương tiện, dụng cụ trả lại)
Mang TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu sở hữu) (Thuế GTGT đầu vào của phương tiện, dụng cụ trả cho người bán).

5. Phản ánh chiết khấu trả tiền thừa hưởng (nếu sở hữu), ghi:

Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Mang TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính (Số chiết khấu trả tiền được hưởng).

6. Xuất kho phương tiện, dụng cụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh:

6.1. Nếu trị giá phương tiện, dụng cụ ko to tính vào giá bán sản xuất, kinh doanh một lần, ghi:

Nợ TK 623 – Tầm giá sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 – Tầm giá sản xuất chung
Nợ TK 641 – Tầm giá bán hàng
Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý doanh nghiệp
Mang TK 153 – Phương tiện, dụng cụ.

6.2. Nếu trị giá phương tiện, dụng cụ to sử dụng cho nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh hoặc xuất tiêu dùng bao phân bì luân chuyển phải phân bổ dần vào giá bán sản xuất, kinh doanh, lúc xuất kho phương tiện, dụng cụ,, ghi:

Nợ TK 142 – Tầm giá trả trước ngắn hạn (Phương tiện, dụng cụ sở hữu trị giá to và thời gian sử dụng dưới một năm)
Nợ TK 242 – Tầm giá trả trước dài hạn (Phương tiện, dụng cụ sở hữu trị giá to và thời gian sử dụng trên một năm)
Mang TK 153 – Phương tiện, dụng cụ.

– Lúc phân bổ trị giá phương tiện, dụng cụ xuất tiêu dùng cho từng kỳ kế toán,, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642,…
Mang TK 142 – Tầm giá trả trước ngắn hạn
Mang TK 242 – Tầm giá trả trước dài hạn.

7. Đối với phương tiện, dụng cụ cho thuê, ghi:

Lúc xuất phương tiện, dụng cụ cho thuê, ghi:
Nợ TK 142 – Tầm giá trả trước ngắn hạn
Nợ TK 242 – Tầm giá trả trước dài hạn
Mang TK 153 – Phương tiện, dụng cụ.

– Phân bổ trị giá phương tiện, dụng cụ cho thuê vào giá bán, ghi:
Nợ TK 627 – Tầm giá sản xuất chung
Mang TK 142 – Tầm giá trả trước ngắn hạn
Mang TK 242 – Tầm giá trả trước dài hạn.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu về cho thuê phương tiện, dụng cụ, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 311,…(Tổng giá trả tiền)
Mang những TK 511 – Doanh thu hoạt động bán hàng và phân phối nhà sản xuất (5113)
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

– Nhận lại phương tiện, dụng cụ cho thuê, ghi:
Nợ TK 153 – Phương tiện, dụng cụ
Mang TK 142 – Tầm giá trả trước ngắn hạn (Trị giá còn lại chưa tính vào giá bán sản xuất kinh doanh)
Mang TK 242 – Tầm giá trả trước dài hạn (Trị giá còn lại chưa tính vào giá bán sản xuất kinh doanh).

8. Lúc kiểm kê phát hiện phương tiện, dụng cụ thừa, thiếu, mất, hư hỏng, kế toán phải căn cứ vào nguyên nhân hoặc quyết định xử lý của cấp sở hữu thẩm quyền để xử lý như sau:

8.1 Nếu thừa, thiếu do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu, ghi trên sổ kế toán.

8.2. Trường hợp phát hiện thiếu lúc kiểm kê chưa xác định được nguyên nhân và người phạm lỗi, ghi:
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381- Tài sản thiếu chờ xử lý)
Mang TK 153 – Phương tiện, dụng cụ.

– Lúc sở hữu quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (Thu bồi thường bằng tiền)
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Trừ vào thu nhập của người lao động)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi)
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Phần thiếu hụt, mất, hư hỏng phương tiện, dụng cụ còn lại phải tính vào giá vốn hàng bán)
Mang TK 138 – Phải thu khác (1381).

8.3. Trường hợp phát hiện thừa chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 153 – Phương tiện, dụng cụ
Mang TK 338 – Phải trả phải nộp khác (3381).

– Lúc sở hữu quyết định xử lý, ghi:
Nợ TK 338 – Phải trả phải nộp khác (3381)
Mang những TK liên quan.

II. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

1. Đầu kỳ kế toán, kết chuyển trị giá thực tế của phương tiện, dụng cụ tồn kho đầu kỳ, ghi:

Nợ TK 611 – Sắm hàng.
Mang TK TK 153 – Phương tiện, dụng cụ .
2. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá phương tiện, dụng cụ tồn kho cuối kỳ, ghi:

Nợ TK TK 153 – Phương tiện, dụng cụ
Mang TK 611 – Sắm hàng.

3.2/5 - (18 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 18:42:45.

Bình luận