Quy mô doanh nghiệp may Việt Nam

Đây là yếu tố tác động tới quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ (0,158). Tuy nhiên, tại những DN might hiện nay việc lựa chọn mô phỏng thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ chưa thích hợp với quy mô của DN. Theo Ông Trương Văn Cẩm (2017): “DNNVV vẫn đang nỗ lực vượt qua với những trở ngại trong khó khăn”. Tương tự, để tồn tại DNNVV mới chỉ quan tâm tới thực hiện những quy định của pháp luật, TNXH đảm bảo quyền còn trách nhiệm đảm bảo lợi ích và mô phỏng thực hiện TNXH đối với NLĐ chưa được chú trọng. Nhiều DN nhỏ chỉ tập trung vào bài toán doanh thu, lợi nhuận mà chưa quan tâm quá trình thực hiện.

Rate this post

Bình luận