Quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập

Quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập: (Điều 11 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12) quy định nội dung quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập, gồm:

            a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập.

            b) Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập, mang những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

– Xây dựng, trình cơ quan nhà nước mang thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về kiểm toán độc lập;

– Xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược và chính sách phát triển hoạt động kiểm toán độc lập;

– Quy định điều kiện dự thi, việc tổ chức thi để cấp chứng chỉ KTV; cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ KTV;

– Quy định mẫu Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán, cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán;

– Đình chỉ kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán;

– Thanh tra, rà soát, khắc phục khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập;

– Thanh tra, rà soát hoạt động thuộc ngành kiểm toán độc lập của tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán;

– Quy định về cập nhật tri thức cho KTV, KTV hành nghề;

– Quy định về đăng ký và quản lý hành nghề kiểm toán; công khai danh sách DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam và KTV hành nghề;

– Quy định về kiểm soát chất lượng nhà cung cấp kiểm toán;

– Tổng kết, thẩm định về hoạt động kiểm toán độc lập và thực hiện những giải pháp tương trợ phát triển hoạt động kiểm toán độc lập;

– Hợp tác quốc tế về kiểm toán độc lập.

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình mang trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập.

d) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành thị trấn trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình mang trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập tại địa phương.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 19:06:37.

Bình luận