Khi người lao động chết thì những thân nhân nào của họ sẽ nhận được trợ cấp tuất hàng tháng

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội, thân nhân của người lao động chết thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười năm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ.

d) Cha đẻ, mẹ đẻ , cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

1/5 - (1 bình chọn)

Bình luận