Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tài khoản này sử dụng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về những khoản thuế, phí, lệ phí và những khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách NN trong kỳ kế toán năm.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Doanh nghiệp phải chủ động tính và xác định số thuế, phí, lệ phí và những khoản phải nộp cho Nhà nước theo Luật định và kịp thời phản ánh vào sổ kế toán số thuế phải nộp. Việc kê khai đầu đủ, xác thực số thuế, phí và lệ phí phải nộp là nghĩa vụ của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc việc nộp đầy đủ, kịp thời những khoản thuế, phí và lệ phí cho Nhà nước. Trường hợp mang thông tin số thuế phải nộp, nếu mang thắc mắc và khiếu nại về mức thuế, số thuế phải nộp theo thông tin thì phải được khắc phục kịp thời theo qui định. Ko được vì bất cứ lý do gì để trì hoãn việc nộp thuế.

3. Kế toán phải mở sở chi tiết theo dõi từng khoản thuế, phí và lệ phí và những khoản phải nộp, đã nộp và còn phải nộp.

4. Doanh nghiệp nộp thuế bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá qui định để ghi sổ kế toán (nếu ghi sổ bằng Đồng Việt Nam).

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 333- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Bên Nợ:

– Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ;
– Số thuế, phí, lệ phí và những khoản phải nộp đã nộp vào Ngân sách NN;
– Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp;
– Số thuế GTGT của hàng bán ra bị trả lại, bị khuyến mại.

Bên Sở hữu:

– Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp;
– Số thuế, phí, lệ phí và những khoản phải nộp vào Ngân sách NN.

Số dư bên Sở hữu:

– Số thuế, phí, lệ phí và những khoản khác còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp cá đặc tài khoản 333 mang thể mang số dư bên Nợ: Số dư bên Nợ (nếu mang) của Tài khoản 333 phản ánh số thuế và những khoản đã nộp to hơn số thuế và những khoản phải nộp Nhà nước, hoặc mang thế phản ánh đã nộp được xét miễn, giảm, hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu. Tài khoản 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước, mang 9 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp: Phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Tài khoản 3331 mang 2 tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản 33311 – Thuế GTGT đầu ra: Sử dụng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ, số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị khuyến mại, số thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất tiêu thụ trong kỳ.

+ Tài khoản 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Sử dụng để phản ánh số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

– Tài khoản 3332 – Thuế tiêu thụ đặc trưng: Phản ánh số thuế tiêu thụ đặc trưng phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

– Tài khoản 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu: Phản ánh số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

– Tài khoản 3334 – Thuế TNDN: Phản ánh số thuế TNDN phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

– Tài khoản 3335 – Thuế TNCN: Phản ánh số thuế TNCN đã nộp, phải nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

– Tài khoản 3336 – Thuế Tài nguyên: Phản ánh số thuế Tài nguyên phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

– Tài khoản 3337 – Thuế nhà đất, tiền thuê đất: Phản ánh số thuế nhà đất, tiền thuê đất phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

– Tài khoản 3338 – Những loại thuế khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp, còn phải nộp về những loại thuế khác ko ghi vào những tài khoản trên, như: Thuế môn bài, thuế nộp thay cho những tổ chức, tư nhân mang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam… Tài khoản này được mở chi tiết cho từng loại thuế.

– Tài khoản 3339 – Phí, lệ phí và những khoản phải nộp khác: Phản ánh số thuế phải nộp, đã nộp, còn phải nộp về những khoản phí, lệ phí, những khoản phải nộp khác cho Nhà nước ngoài những khoản đã ghi vào những Tài khoản từ 3331- 3338. Tài khoản còn phản ánh những khoản Nhà nước trợ cấp cho doanh nghiệp (nếu mang) như những khoản trợ cấp, trợ giá.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

I- Thuế GTGT phải nộp (3331):

A- Kế toán thuế GTGT đầu ra (TK 33311):

1. Xác định thuế GTGT đầu ra phải nộp lúc bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng nhà sản xuất:

– Lúc bán sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa mang thuế GTGT; phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu mang); thuế GTGT phải nộp và tổng giá trả tiền, kế toán phản ánh doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng nhà sản xuất (Theo giá bán chưa mang thuế GTGT) và thuế GTGT, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…(Tổng giá trả tiền)
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (Giá bán chưa mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

2. Trường hợp cho thuê hoạt động TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc bất động sản đầu tư (gọi chung là tài sản cho thuê hoạt động) thu tiền trước cho thuê nhiều kỳ, doanh thu của kỳ kế toán được xác định bằng tổng số tiền cho thuê hoạt động đã thu chia cho số kỳ thu tiền trước cho thuê hoạt động. Trong đó doanh thu cho thuê hoạt động TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình phản ánh vào bên Sở hữu TK 5113- “Doanh thu cung ứng nhà sản xuất”; doanh thu cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư phản ánh vào bên Sở hữu TK 5117- “Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư ”.

2.1 Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế:

– Lúc nhận tiền tài khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê tài sản cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ những TK 111, 112,… (Tổng số tiền nhận được)
Sở hữu TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Theo giá chưa mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3331).

– Cuối kỳ kế toán, tính vào kết chuyển doanh thu kinh doanh tài sản cho thuê hoạt động trong kỳ hiện tại, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5113- Đối với doanh thu cho thuê hoạt động TSCĐ hữu hình, vô hình; 5117- Đối với doanh thu cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư).

– Sang kỳ kế toán tiếp sau, tính vào kết chuyển doanh thu kinh doanh cho thuê hoạt động tài sản của kỳ kế toán sau, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5113, 5117).

– Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung ứng nhà sản xuất về cho thuê hoạt động TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc bất động sản đầu tư ko được thực hiện (nếu mang), ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Giá chưa mang thuế GTGT)
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (Số tiền thuế GTGT của hoạt động cho thuê tài sản ko thực hiện)
Sở hữu những TK 111, 112,…(Tổng số tiền trả lại).

2.2. Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

– Lúc nhận tiền tài khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê tài sản cho nhiều kỳ (Bao gồm cả thuế GTGT), ghi:

Nợ những TK 111, 112,… (Tổng số tiền nhận được)
Sở hữu TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Tổng số tiền nhận được).

– Cuối kỳ kế toán, tính vào kết chuyển doanh thu kinh doanh tài sản cho thuê hoạt động trong kỳ hiện tại, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5113- Đối với doanh thu cho thuê hoạt động TSCĐ hữu hình, vô hình; 5117- Đối với doanh thu cho thuê hoạtđộng bất động sản đầu tư).

– Cuối mỗi kỳ kế toán, tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5113, 5117)
Sở hữu TK 3331- Thuế GTGT phải nộp.

– Sang kỳ kế toán tiếp sau, tính vào kết chuyển doanh thu kinh doanh cho thuê hoạt động tài sản của kỳ kế toán sau, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5113, 5117).

– Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung ứng nhà sản xuất về cho thuê hoạt động TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc bất động sản đầu tư ko được thực hiện (nếu mang), ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện.
Sở hữu những TK 111, 112,…(Tổng số tiền trả lại).

3. Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp (hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ), kế toán xác định doanh thu bán hàng là giá bán trả tiền ngay chưa mang thuế GTGT và phản ánh thuế GTGT, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131 ,… (Tổng số tiền phải trả tiền)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (Giá bán trả tiền ngay chưa mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Lãi trả chậm).

4. Trường hợp bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng thì hàng đổi hàng phải được hạch toán như hoạt động kinh doanh sắm, bán (trong đó hàng hoá, nhà sản xuất xuất đưa đi trao đổi phải hạch toán như bán; hàng hoá, nhà sản xuất nhận được do trao đổi phải hạch toán như sắm). Các đối tác phải xuất hoá đơn lúc xuất hàng hoá, nhà sản xuất đưa đi trao đổi và làm thủ tục kê khai, nộp thuế theo quy định.

4.1. Lúc xuất sản phẩm, hàng hoá, cung ứng nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đổi lấy vật tư, hàng hoá khác để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, cung ứng nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

– Căn cứ hoá đơn GTGT lúc đưa hàng hoá, cung ứng nhà sản xuất đi đổi, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng, cung ứng nhà sản xuất và thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (Giá bán chưa mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) ( Thuế GTGT của hàng hoá,nhà sản xuất đưa đi trao đổi).

– Căn cứ hoá đơn GTGT lúc nhận vật tư,hàng hoá đổi về, kế toán phản ánh trị giá vật tư, hàng hoá nhập kho và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156,…(Giá sắm chưa mang thuế)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT của vật tư, hàng hoá nhận được do trao đổi)
Sở hữu TK 131 – Phải thu của khách hàng.

– Trường hợp vật tư, hàng hoá nhận được do trao đổi đưa về sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT đầu vào của hàng hoá nhận được do trao đổi sẽ ko được tính khấu trừ và phải tính vào trị giá vật tư, hàng hoá nhận về do trao đổi, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156,…(Tổng giá trả tiền )
Sở hữu TK 131 – Phải thu của khách hàng (Tổng giá trả tiền).

5. Kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tư:

5.1.Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,…(Tổng giá trả tiền)
Sở hữu TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư (Giá chưa mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311).

5.2. Trường hợp bán bất động sản đầu tư theo phương thửc trả chậm, trả góp:

a) Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ:

– Lúc bán bất động sản đầu tư trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư của kỳ kế toán theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán chả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay và thuế GTGT được phản ánh vào TK 3387- “Doanh thu chưa thực hiện”, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Sở hữu TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư (Giá bán trả tiền ngay ko mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Số chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay ko mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Thuế GTGT đầu ra).

b) Đối với bất động sản đầu tư bán trả chậm, trả góp ko thuộc đối tượng chị thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp:

– Lúc bán bất động sản đầu tư trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư của kỳ kế toán theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay (bao gồm cả thuế GTGT) được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện, ghi:

Nợ những TK 111,112, 131
Sở hữu TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư (Giá bán trả tiền ngay bao gồm cả thuế GTGT)
Sở hữu TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Số chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay mang thuế GTGT).

– Cuối kỳ, căn cứ vào số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
Sở hữu TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3331).

6. Trường hợp bán hàng thông qua những đại lý bán đúng giá hưởng huê hồng:

6.1. Kế toán ở đơn vị giao đại lý: Lúc mang quyết toán với đơn vị nhận đại lý bán hàng về số hàng đã bán, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và số thuế GTGT phải nộp, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131 (Tổng giá trả tiền)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (3331)
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (Giá chưa mang thuế GTGT)

6.2. Kế toán ở đơn vị đại lý bán đúng giá hưởng huê hồng:

– Lúc bán dược hàng nhận đại lý, phản ánh số tiền bán hàng đại lý, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131 (Tổng giá trả tiền)
Sở hữu TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

– Hoả hồng bán hàng đại lý thừa hưởng, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Số huê hồng thừa hưởng)
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (Doanh thu huê hồng thừa hưởng theo giá chưa mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

7. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, lúc xuất bán hàng hoá cho đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc:

7.1. Trường hợp, lúc xuất hàng hoá thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tới những đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc sử dụng “Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ”:

– Lúc xuất hàng hoá cho những đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc để bán, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán (Giá vốn)
Sở hữu những TK 155, 156.

– Lúc đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc đã bán được hàng, doanh nghiệp. đơn vị cấp trên căn cứ vào “Bảng kê hoá đơn hàng hoá bán ra” và phản ánh doanh thu bán hàng, thuế GTGT phải nộp, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 136 (Giá bán nội bộ đã mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Sở hữu TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán nội bộ chưa bao gồm thuế GTGT).

7.2. Trường hợp lúc xuất hàng hoá thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tới những đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc để bán, doanh nghiệp, đơn vị cấp trên sử dụng ngay hoá đơn GTGT. Căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và thuế GTGT phải nộp, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 136 (Giá bán nội bộ đã mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Sở hữu TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán nội bộ chưa bao gồm thuế GTGT)

8. Trường hợp xuất kho sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ để tiêu sử dụng nội bộ, khuyến mãi, quảng cáo, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn phải ghi rỏ là hàng tiêu sử dụng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mãi, quảng cáo ko thu tiền. Doanh nghiệp sử dụng hoá đơn để làm chứng từ hạch toán. Trường hợp này doanh nghiệp ko phải nộp thuế GTGT:

– Lúc xuất kho sản phẩm, hàng hoá để tiêu sử dụng nội bộ hoặc khuyến mãi, quảng cáo, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Sở hữu những TK 155, 156.

+ Đồng thời ghi doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:
Nợ những TK 621, 623, 641, 642,…
Nợ TK 211 – TSCĐ (Nếu sản phẩm sản xuất xong được chuyển thành TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh)
Sở hữu TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Theo mức giá sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).

9. Trường hợp xuất kho sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ để tiêu sử dụng nội bộ, khuyến mãi, quảng cáo, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh nghiệp phải lập hoá đơn GTGT và trên hoá đơn ghi đầy đủ những mục tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn bán hàng cho khách hàng. Trường hợp này doanh nghiệp phải tính nộp thuế GTGT và số thuế GTGT phải nộp của sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ tính vào mức giá sản xuất kinh doanh:

– Lúc xuất kho sản phẩm, hàng hoá để tiêu sử dụng nội bộ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Sở hữu những TK 155, 156.

+ Đồng thời ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641 , 642,…(Theo mức giá sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cùng (+) số thuế GTGT của hàng tiêu sử dụng nội bộ phải nộp NSNN); hoặc
Nợ TK 211 – TSCĐ (Nếu sản phẩm sản xuất xong được chuyển thành TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh) (Theo mức giá sản xuất sản phẩm cùng (+) số thuế GTGT của hàng tiêu sử dụng nội bộ phải nộp Ngân sách NN)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
Sở hữu TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Theo mức giá sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).

10. Trường hợp sử dụng sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ để biếu, tặng những đơn vị, tư nhân bên ngoài được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi thì doanh nghiệp phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi đầy đủ những mục tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng cho khách hàng. Trường hợp này doanh nghiệp phải tính, nộp thuế GTGT và số thuế GTGT đầu ra phải nộp Ngân sách NN ko được khấu trừ:

– Lúc xuất kho sản phẩm, hàng hoá để biếu, tặng, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Sở hữu những TK 155, 156

– Đồng thời ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:

Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tổng giá trả tiền)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (Thuế GTGT đầu ra)
Sở hữu TK 512- Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa mang thuế GTGT).

11. Trường hợp sử dụng sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ để thưởng hoặc trả thay lương cho người lao động thì doanh nghiệp phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi đầy đủ những mục tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng cho khách hàng. Trường hợp này doanh nghiệp phải tính, nộp thuế GTGT và thuế GTGT đầu ra phải nộp Ngân sách NN ko được khấu trừ:

– Lúc xuất kho sản phẩm, hàng hoá để thưởng hoặc trả thay lương cho người lao động viên và người lao động khác, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Sở hữu những TK 155, 156

+ Đồng thời ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Sở hữu TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (33311).

12. Trường hợp hàng bán bị trả lại:
Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và sản phẩm, hàng hoá đã bán bị trả lại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán phản ánh số tiền phải trả cho người sắm, doanh thu và thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 531 – Hàng bán bị trả lại (Giá bán chưa mang thuế GTGT)
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (Thế GTGT của hàng bán bị trả lại)
Sở hữu những TK 111, 112, 131 (Tổng giá trả tiền).

+ Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi:

Nợ những TK 155, 156
Sở hữu TK 632 – Giá vốn hàng bán.

13. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ lúc phát sinh những khoản doanh thu của hoạt động tài chính và thu nhập khác (Thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ…) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác theo giá chưa mang thuế GTGT, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 138 (Tổng giá trả tiền)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Sở hữu TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Giá chưa mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 711 – Thu nhập khác (Giá chưa mang thuế GTGT).

14. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp cuối kỳ kế toán tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

– Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh,ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Đối với hoạt động tài chính và hoạt động khác,ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính
Nợ TK 711 – Thu nhập khác
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

15. Lúc nộp thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
Sở hữu những TK 111, 112,…

B. Kế toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu (TK33312)

1. Lúc nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ, kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải trả tiền và trị giá vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu (Chưa bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu), ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 211, 611,…
Sở hữu TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Sở hữu TK 111, 112, 331,…

+ Đồng thời phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu:

– Trường hợp vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá,nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp đựơc khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Sở hữu TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33312).

– Trường hợp vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì số thuế GTGT hàng nhập khẩu ko đựơc khấu trừ phải tính vào trị giá vật tư hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 211, 611,…
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

2. Lúc nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
Sở hữu những TK 111, 112,…

C. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

Cuối kỳ, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT phải nộp trong kỳ:

1. Số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ được chuyển trừ vào số thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Sở hữu TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

2. Số thuế GTGT thực nộp vào Ngân sách NN, lúc nộp, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Sở hữu những TK 111, 112,…

D. Kế toán thuế GTGT được giảm, trừ:

1. Nếu số thuế GTGT phải nộp được giảm, được trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Sở hữu TK 711 – Thu nhập khác.

2. Nếu số thuế GTGT được giảm, được Ngân sách NN trả lại bằng tiền, ghi:

Nợ những TK 111, 112
Sở hữu TK 711 – Thu nhập khác.

II. Thuế tiêu thụ đặc trưng (TK 3332):

1. Lúc bán hàng hoá, cung ứng nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc trưng và đồng thời chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc trưng tính trong giá bán nhưng ko mang thuế GTGT, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131 (Tổng giá trả tiền)
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (Giá bán mang thuế tiêu thụ đặc trưng và ko mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán mang thuế tiêu thụ đặc trưng và ko mang thuế GTGT)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

2. Lúc bán hàng hoá, cung ứng nhà sản xuất chịu thuế tiêu thụ đặc trưng và đồng thời chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc trưng và thuế GTGT (Tổng giá trả tiền), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,….
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Sở hữu TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.

3. Lúc xác định số thuế tiêu thụ đặc trưng phải nộp của hàng hoá nhà sản xuất đã tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
Sở hữu TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc trưng.

4. Lúc nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc trưng, kế toán căn cứ vào hoá đơn sắm hàng nhập khẩu và thông tin nộp thuế về số thuế tiêu thụ đặc trưng phải nộp, xác định số thuế tiêu thụ đặc trưng phải nộp của hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ những TK 152, 156, 211, 611,….
Sở hữu TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc trưng.

5. Lúc rót vốn nộp tiền thuế tiêu thụ đặc trưng vào Ngân sách NN, ghi:

Nợ TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc trưng
Sở hữu những TK 111, 112,…

III. Thuế xuất khẩu (TK 3333):

1. Lúc bán hàng hoá, nhà sản xuất chịu thuế xuất khẩu, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất bao gồm cả thuế xuất khẩu tính trong giá bán (tổng giá thanh toán), ghi:

Nợ những TK 111,112, 131…
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất.

2. Lúc xác định số thuế xuất khẩu phải nộp, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Sở hữu TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu)

3. Lúc rót vốn nộp thuế xuất khẩu vào Ngân sách NN, ghi:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu)
Sở hữu những TK 111, 112,…

IV. Thuế nhập khẩu (TK 3333):

1. Lúc nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải trả, hoặc đã trả tiền cho người bán và trị giá vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu (giá mang thuế nhập khẩu), ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 611,…(Giá mang thuế nhập khẩu)
Sở hữu TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)
Sở hữu những TK 111, 112, 331,…

2. Lúc nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3333 – Thuế xuât, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu).
Sở hữu những TK 111, 112,…

V- Thuế TNDN (TK 3334):

1 Căn cứ vào tờ khai thuế TNDN để ghi nhận số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào Ngân sách NN hàng quý theo qui định, ghi:

Nợ TK 821 – Giá thành thuế TNDN (8211)
Sở hữu TK 3334 – Thuế TNDN.

2. Lúc nộp thuế TNDN vào Ngân sách NN, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN
Sở hữu những TK 111, 112,…

3. Cuối năm, lúc xác định số thuế TNDN phải nộp của năm tài chính:

– Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch nộp thừa, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN
Sở hữu TK 821 – Giá thành thuế TNDN (8211).

– Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp to hơn số thuê Thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch nộp thiếu, ghi:

Nợ TK 821 – Giá thành thuế TNDN (8211)
Sở hữu TK 3334 – Thuế TNDN.

– Lúc thực nộp số chênh lệch về thuế TNDN vào Ngân sách NN, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN
Sở hữu những TK 111, 112,…

VI- Thuế TNCN (TK 3335):

1. Nguyên tắc kê khai, nộp thuế và QTT thu nhập đối với người mang thu nhập cao (gọi tắt là thuế TNCN):

– Doanh nghiệp chi trả thu nhập hoặc doanh nghiệp được uỷ quyền chi trả thu nhập (gọi tắt là cơ quan chi trả thu nhập) phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế TNCN theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. Doanh nghiệp chi trả thu nhập mang nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước lúc chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp thay tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước.

– Doanh nghiệp chi trả thu nhập mang trách nhiệm tính số tiền thù lao thừa hưởng, tính thuế TNCN và thực hiện khấu trừ tiền thuế TNCN và nộp vào Ngân sách Nhà nước. Lúc khấu trừ thuế TNCN, doanh nghiệp phải cấp “chứng từ khấu trừ thuế thu nhập” cho tư nhân mang thu nhập cao phải nộp thuế, quản lý, sử dụng và quyết toán biên lai thuế theo chế độ qui định.

2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:

2.1. Hàng tháng, lúc xác định số thuế TNCN phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế của người lao động viên và người lao động khác, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Sở hữu TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3335).

2.2. Lúc chi trả thu nhập cho những tư nhân bên ngoài, doanh nghiệp phải xác định số thuế TNCN phải nộp tính trên thu nhập ko thường xuyên chịu thuế theo từng lần phát sinh thu nhập:

– Trường hợp chi trả tiền thù lao, nhà sản xuất thuê ngoài,…ngay cho những tư nhân bên ngoài, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642, 635 (Tổng số tiền phải trả), hoặc
Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp, hoặc
Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4311) (Tổng số tiền phải trả)
Sở hữu TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3335) (Thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)
Sở hữu những TK 111, 112,… (Số tiền thực trả).

– Lúc chi trả những khoản nợ phải trả cho những tư nhân bên ngoài mang thu nhập cao, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng số tiền phải trả)
Sở hữu TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (Số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)
Sở hữu những TK 111, 112,…(Số tiền thực trả).

2.3. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ tiền thuế TNCN thừa hưởng khoản tiền thù lao tính theo tỷ lệ (%) trên số tiền thuế đối với thu nhập thường xuyên và trên số tiền thuế đối với thu nhập ko thường xuyên lúc nộp vào Ngân sách Nhà nước. Lúc xác định số tiền thù lao thừa hưởng từ việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế TNCN theo qui định, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3335)
Sở hữu TK 711 – Thu nhập khác.

2.4. Lúc nộp thuế TNCN vào Ngân sách Nhà nước thay cho người mang thu nhập cao, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3335)
Sở hữu những TK 111, 112,…

VII- Thuế Tài nguyên (TK 3336):

1. Xác định số thuế tài nguyên phải nộp tính vào mức giá sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 627 – Giá thành quản lý kinh doanh (66278)
Sở hữu TK 3336 – Thuế tài nguyên.

2. Lúc thực nộp thuế tài nguyên vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3336 – Thuế tài nguyên
Sở hữu những TK 111, 112,…

VIII- Thuế nhà đất, tiền thuê đất (TK 3337):

1. Xác định số thuế nhà đất, tiền thuê đất phải nộp tính vào mức giá quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Giá thành quản lý kinh doanh (6425)
Sở hữu TK 3337 – Thuế nhà đất, tiền thuê đất.

2. Lúc nộp tiền thuế nhà đất, tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3337 – Thuế nhà đất, tiền thuê đất
Sở hữu những TK 111, 112,…

IX- Những loại thuế khác (3338); Phí, lệ phí và những khoản phải nộp khác (3339)

1. Lúc xác định số lệ phí trước bạ tính trên trị giá tài sản sắm về, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Sở hữu TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3339).

2. Lúc thực nộp những loại thuế khác, phí, lệ phí và những khoản phải nộp khác, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3338,3339)
Sở hữu những TK 111, 112,…

X- Kế toán những khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp (TK 3339):

1. Lúc nhận được quyết định về khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ cung ứng hàng hoá, nhà sản xuất theo yêu cầu của Nhà nước, kế toán phản ánh doanh thu trợ cấp, trợ giá được Nhà nước cấp, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3339)
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5118).

2. Lúc nhận được tiền trợ cấp, trợ giá của Nhà nước, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Sở hữu TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3339).

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 10:12:42.

Bình luận