Quan điểm di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN

Trên cơ sở vật chất những thuyết lí về vốn con người, di chuyển lao động, thuyết hội nhập và phát triẻn, trong điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam, với đặc điểm nhân khẩu học với nguồn cung lao động dồi dào, việc lao động với kỹ năng di chuyển sẽ tiếp tục diễn ra trong thời kì tới, nhất là trong Cùng đồng ASEAN lúc thời cơ đầu tư, thương nghiệp và nhà cung cấp tiếp tục được mở rộng. Di chuyển lao động với kỹ năng trong ASEAN cũng đang hướng tới những thay đổi tích cực thông qua xúc tiến thực hiện với hiệu quả những MRAs đã ký và xem xét khả năng mở rộng MRAs/MRSs trong những ngành nghề với nhu cầu cao. Đây là điều kiện thuận lợi và đòi hỏi Việt Nam phải với những quan niệm, định hướng và chiến lược thích hợp để tận dụng những thời cơ di chuyển do ASEAN mang lại.

Để đảm bảo di chuyển lao động với kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN được hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia và bản thân người lao động di chuyển, từ kết quả phân tích di chuyển lao động với kỹ năng trong ASEAN và thực trạng của lao động kỹ năng của Việt Nam, xuất phát từ định hướng của Đảng – Nhà nước về xúc tiến việc làm ở nước ngoài của lao động với kỹ năng của Việt Nam cũng như từ kinh nghiệm của những nước (Phi-líp-pin và Băng-la-đét) đã được đúc kết, Luận án đề xuất những quan niệm di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam:

Nhu cầu về lao động với trình độ và kỹ năng cao cũng là một yêu cầu thế tất để tạo ra những điều chỉnh với tính chiến lược của quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

. Mục tiêu trở thành nhà cung ứng lao động kỹ năng cho thị trường lao động khu vực, mà trước hết là tập trung vào một số ngành ta với thế mạnh, do vậy phải gắn với mục tiêu khắc phục những vấn đề của thị trường lao động trong nước, tạo điều kiện cho tăng năng lực khó khăn và nguồn lực lao động được sử dụng hiệu quả hơn. Điều này góp phần quan yếu vào cải cách nền kinh tế vĩ mô gắn liền với cải cách thiết chế và tăng tính chủ động của Việt Nam trong quá trình hội nhập. Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động kỹ năng trong ASEAN cần được hiểu theo nghĩa rộng, bao hàm cả việc kết nối thiết chế (bao gồm cả đầu tư, thương nghiệp và nhà cung cấp), kết nối cơ sở vật chất hạ tầng, kết nối con người, kết nối số và do vậy gồm cả “di chuyển lao động kỹ năng tại chỗ” theo hàm nghĩa tham gia hiệu quả vào chuỗi trị giá khu vực và toàn cầu, nhất là trong điều kiện ngày càng phát triển và ứng dụng nhanh chóng của những khoa học hiện đại từ cuộc CMCN 4.0.

Thực tế đã cho thấy sự phát triển thần kỳ của tất cả các nước châu Á (Đài Mortgage, Ấn Độ, Hàn Quốc) trong đó với sự đóng góp đáng kể của những chuyên gia mang tài năng, khoa học và vốn tri thức quay trở về đóng góp cho quê hương sau nhiều niên học tập, nghiên cứu và sinh cơ lập nghiệp ở những nước phát triển. Những nhà kinh tế gọi hiện tượng này là “mind acquire”, tức sự quay trở về của chất xám hay thu thêm chất xám. Để khắc phục thỏa đáng vấn đề lợi – hại trong lựa chọn và tham gia di chuyển lao động kỹ năng trong ASEAN, cần yếu những chính sách đúng đắn và kịp thời của cả Chính phủ và khối doanh nghiệp, nhằm: tạo thời cơ việc làm tốt cho người lao động; tránh những tổn thất do “chảy máu chất xám” gây ra; xúc tiến lan tỏa những lợi ích do di chuyển lao động kỹ năng mang lại, đó là lợi ích về kinh tế, tri thức và khoa học cũng như cải thiện tính khó khăn của lực lượng lao động và sự linh hoạt trên thị trường lao động.Mở rộng đầu tư cùng thu hút chuyên gia của khu vực, tạo môi trường khó khăn của lao động kỹ năng sẽ giúp dần dần tăng khả năng khó khăn của nguồn nhân lực trong nước. Với việc xúc tiến tăng năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia, Việt Nam sẽ với một lực lượng lao động lành nghề, với trình độ ngoại ngữ, với tác phong công nghiệp đáp ứng nhu cầu lao động trong nước và khu vực. Mang thể giám định, những lợi ích thu được trong tham gia di chuyển lao động kỹ năng ASEAN là trong tương lai và với ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam, đồng thời góp phần vào tạo ra một cùng đồng với sức mạnh liên kết để khó khăn và đạt được năng suất lao động cao hơn trong chuỗi trị giá toàn cầu.

Xác định và thực hiện một số mục tiêu và lợi ích cụ thể của tham gia di chuyển lao động kỹ năng trong ASEAN, bao gồm:

Phải xác di chuyển lao động với kỹ năng là giải pháp chiến lược giúp Việt Nam tăng được năng lực khó khăn, đi tắt đón đầu, thu hút được nguồn lực tài chính và nguồn lực kỹ thuật thông qua tận dụng chất xám của người lao động quay trở về và phục vụ cho phát triển quốc gia. Di chuyển học tập và lao động cũng chính là quyền và lợi ích chính đáng của người dân track cũng là lợi ích cho bản thân nước phái cử và tiếp nhận. Đây là điều ko tránh khỏi lúc Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào khu vực và toàn cầu. Vì vậy, Chính phủ cần với những những chính sách và cơ chế quản lý thích hợp đối với từng dòng di chuyển lao động, gắn những chính sách về di chuyển lao động với những chính sách phát triển vùng/địa phương hoặc những chính sách phát triển kinh tế của quốc gia.

Rate this post

Bình luận