Chuẩn mực kiểm toán số 265

Chuẩn mực kiểm toán số 265: Trao đổi về những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC

 ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi ứng dụng 

01. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc trao đổi một cách thích hợp với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ (đoạn 04 và 12 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315) mà kiểm toán viên đã phát hiện được lúc kiểm toán BCTC. Chuẩn mực này ko quy định thêm những trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc tìm hiểu về kiểm soát nội bộ và thiết kế, thực hiện thử nghiệm kiểm soát ngoài những yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 và số 330. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 260 quy định và hướng dẫn cụ thể hơn về trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán liên quan tới cuộc kiểm toán.

02. Theo quy định tại đoạn 12 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315, lúc xác định và giám định rủi ro với sơ sót trọng yếu, kiểm toán viên phải tìm hiểu về kiểm soát nội bộ liên quan tới cuộc kiểm toán (đoạn A60 – A65 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 hướng dẫn về những kiểm soát nội bộ liên quan tới cuộc kiểm toán). Trong quá trình giám định rủi ro, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ để thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với thực tế của đơn vị được kiểm toán nhưng ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. Kiểm toán viên với thể phát hiện những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ ko chỉ trong quá trình giám định rủi ro mà còn trong bất kỳ giai đoạn nào khác của cuộc kiểm toán. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn về những khuyết thiếu phát hiện được mà kiểm toán viên phải trao đổi với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán.

03. Chuẩn mực kiểm toán này ko giới hạn việc kiểm toán viên trao đổi với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về những vấn đề khác về kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên đã phát hiện trong quá trình kiểm toán.

04. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong quá trình trao đổi về những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán trong lúc kiểm toán và cung ứng nhà sản xuất liên quan.

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các đối tác sử dụng kết quả kiểm toán phải với những hiểu biết cần thiết về những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để thực hiện trách nhiệm của mình và để phối hợp công việc với kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khắc phục những mối quan hệ trong quá trình kiểm toán.

 

Mục tiêu

05. Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là trao đổi một cách thích hợp với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên đã phát hiện trong quá trình kiểm toán và theo xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên thì những vấn đề này là nghiêm trọng và cần sự lưu ý của Ban quản trị và Ban Giám đốc.

Giảng giải thuật ngữ

06. Trong những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

(a) Khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ: Khuyết thiếu này tồn tại lúc:

(i)   Cách thức thiết kế, thực hiện hoặc vận hành một kiểm soát ko thể ngăn chặn, hoặc phát hiện và sửa chữa một cách kịp thời những sơ sót trong BCTC; hoặc

(ii)  Thiếu một kiểm soát cần thiết để ngăn chặn, hoặc phát hiện và sửa chữa một cách kịp thời những sơ sót trong BCTC.

(b) Khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ: Là một hoặc nhiều khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ kết hợp lại mà theo xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên là đủ nghiêm trọng và cần sự lưu ý của Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A5 Chuẩn mực này).

 

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

07. Dựa trên hạ tầng công việc kiểm toán đã thực hiện, kiểm toán viên phải xác định xem đã phát hiện được một hay nhiều khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ hay chưa (xem hướng dẫn tại đoạn A1 – A4 Chuẩn mực này).

08. Nếu phát hiện ra một hoặc nhiều khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên phải dựa trên hạ tầng công việc kiểm toán đã thực hiện để xác định xem liệu một khuyết thiếu riêng lẻ hay những khuyết thiếu kết hợp lại với tạo nên những khuyết thiếu nghiêm trọng hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A5 – A11 Chuẩn mực này).

09. Kiểm toán viên phải trao đổi bằng văn bản một cách kịp thời (ví dụ dưới hình thức thư đề nghị, thư quản lý) với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về những khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ được phát hiện trong quá trình kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A12 – A18, A27 Chuẩn mực này).

10. Kiểm toán viên cũng phải trao đổi một cách kịp thời với Ban Giám đốc và cấp quản lý thích hợp của đơn vị được kiểm toán (sau đây gọi là “Ban Giám đốc”) về (xem hướng dẫn tại đoạn A19, A27 Chuẩn mực này):

(a) Những khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên đã trao đổi hoặc với ý định trao đổi với Ban quản trị, trừ lúc những nội dung này ko thích hợp để trao đổi trực tiếp với Ban Giám đốc. Những nội dung này phải được trao đổi bằng văn bản (xem hướng dẫn tại đoạn A14, A20 – A21 Chuẩn mực này);

(b) Những khuyết thiếu khác trong kiểm soát nội bộ được phát hiện trong quá trình kiểm toán mà chưa được các đối tác khác trao đổi với Ban Giám đốc và theo xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên là nghiêm trọng và cần sự lưu ý của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A22 – A26 Chuẩn mực này).

11. Trong văn bản trao đổi về những khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên phải trình bày những nội dung sau:

(a) Mô tả những khuyết thiếu và giảng giải những tác động tiềm tàng của những khuyết thiếu đó (xem hướng dẫn tại đoạn A28 Chuẩn mực này);

(b) Những thông tin đầy đủ để giúp Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán hiểu được bối cảnh của thông tin trao đổi. Cụ thể là, kiểm toán viên phải giảng giải (xem hướng dẫn tại đoạn A29 – A30 Chuẩn mực này):

(i)     Mục đích của cuộc kiểm toán là để kiểm toán viên đưa ra ý kiến về BCTC;

(ii)    Công việc kiểm toán bao gồm xem xét kiểm soát nội bộ liên quan tới quá trình lập và trình bày BCTC để thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp, nhưng ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ;

(iii)  Những vấn đề được báo cáo chỉ bao gồm những khuyết thiếu mà kiểm toán viên đã phát hiện trong quá trình kiểm toán mà kiểm toán viên cho là nghiêm trọng và cần báo cáo với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán.

 

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200.

Xác định liệu kiểm toán viên với phát hiện được những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ hay ko (hướng dẫn đoạn 07 Chuẩn mực này)

A1. Để xác định liệu kiểm toán viên với phát hiện được một hoặc nhiều khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ hay ko, kiểm toán viên với thể thảo luận những sự kiện và tình huống mà kiểm toán viên phát hiện với Ban Giám đốc và cấp quản lý thích hợp của đơn vị được kiểm toán. Việc thảo luận này giúp kiểm toán viên cảnh báo cho Ban Giám đốc một cách kịp thời về sự tồn tại của những khuyết thiếu mà Ban Giám đốc với thể ko biết từ trước. Cấp quản lý thích hợp để thảo luận về những phát hiện này thường là người nắm rõ ngành nghề kiểm soát nội bộ với liên quan và với quyền sửa chữa những khuyết thiếu phát hiện được trong kiểm soát nội bộ. Trong một số trường hợp, việc thảo luận trực tiếp những khuyết thiếu phát hiện được với Ban Giám đốc với thể là ko thích hợp, ví dụ những phát hiện dẫn tới nghi vấn về tính cương trực và năng lực của Ban Giám đốc (Xem hướng dẫn tại đoạn A20 Chuẩn mực này).

A2. Lúc thảo luận với Ban Giám đốc về những sự kiện và tình huống đã phát hiện, kiểm toán viên với thể thu thập được những thông tin thích hợp để xem xét thêm, như:

(1)     Hiểu biết của Ban Giám đốc về nguyên nhân thực tế hoặc nguyên nhân nghi vấn dẫn tới những khuyết thiếu;

(2)     Những trường hợp ngoại lệ phát sinh từ những khuyết thiếu mà Ban Giám đốc đã nhận thấy, ví dụ, những sơ sót ko được ngăn chặn bởi những kiểm soát bằng khoa học thông tin thích hợp;

(3)     Tín hiệu ban sơ về phản ứng của Ban Giám đốc đối với những phát hiện của kiểm toán viên.

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị nhỏ

A3. Mặc dù những khái niệm cơ bản về hoạt động kiểm soát của những đơn vị nhỏ với thể tương tự với những đơn vị to nhưng cách thức vận hành hoạt động kiểm soát tại những đơn vị này sẽ khác nhau. Hơn nữa, tại những đơn vị nhỏ, một số hoạt động kiểm soát nhất định với thể là ko cần thiết do những kiểm soát trực tiếp của Ban Giám đốc. Ví dụ, việc chỉ với Ban Giám đốc được quyền cấp tín dụng cho khách hàng và duyệt những khoản sắm to với thể tạo ra sự kiểm soát hữu hiệu đối với những số dư tài khoản và giao dịch quan yếu, làm giảm hoặc loại bỏ sự cần thiết phải với những hoạt động kiểm soát chi tiết hơn.

A4. Ngoài ra, những đơn vị nhỏ thường với ít viên chức nên với thể hạn chế mức độ phân nhiệm. Tuy nhiên, trong một đơn vị nhỏ mà Giám đốc đồng thời là chủ sở hữu, Giám đốc với thể thực hiện chức năng giám sát hiệu quả hơn so với một đơn vị to. Mức độ giám sát của Ban Giám đốc càng cao thì khả năng Ban Giám đốc khống chế kiểm soát càng to.

Những khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ (hướng dẫn đoạn 06(b), 08 Chuẩn mực này)

A5. Sự nghiêm trọng của một khuyết thiếu hoặc của những khuyết thiếu kết hợp lại trong kiểm soát nội bộ ko chỉ phụ thuộc vào việc sơ sót đã thực sự xảy ra hay chưa, mà còn phụ thuộc vào khả năng sơ sót với thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng của sơ sót. Do đó, những khuyết thiếu nghiêm trọng vẫn với thể tồn tại mặc dù kiểm toán viên ko phát hiện được những sơ sót trong quá trình kiểm toán.

A6. Ví dụ về những vấn đề mà kiểm toán viên với thể xem xét lúc xác định một khuyết thiếu hoặc những khuyết thiếu kết hợp lại trong kiểm soát nội bộ với tạo thành khuyết thiếu nghiêm trọng hay ko, bao gồm:

(1)       Khả năng những khuyết thiếu dẫn tới những sơ sót trọng yếu trong BCTC trong tương lai;

(2)       Khả năng mất mát hoặc gian lận về tài sản hoặc nợ phải trả;

(3)       Tính chủ quan và sự phức tạp của việc xác định trị giá ước tính, như những ước tính kế toán liên quan tới trị giá hợp lý;

(4)       Những khoản mục trong BCTC chịu tác động bởi những khuyết thiếu;

(5)       Số lượng mua bán đã hoặc với thể phát sinh trong số dư tài khoản hoặc những nhóm giao dịch với thể chịu tác động của những khuyết thiếu;

(6)       Tầm quan yếu của những kiểm soát đối với quá trình lập và trình bày BCTC, ví dụ:

–      Những kiểm soát giám sát chung (như giám sát đối với Ban Giám đốc);

–      Những kiểm soát đối với việc ngăn chặn và phát hiện gian lận;

–      Những kiểm soát đối với việc lựa chọn và ứng dụng những chính sách kế toán quan yếu;

–      Những kiểm soát đối với những giao dịch quan yếu với các đối tác liên quan;

–      Những kiểm soát đối với những giao dịch quan yếu ngoài quá trình hoạt động thông thường của đơn vị;

–      Những kiểm soát đối với quá trình lập và trình bày BCTC vào cuối kỳ kế toán (như kiểm soát đối với những bút toán ko thường xuyên).

(7)       Nguyên nhân và tần suất của những trường hợp ngoại lệ được phát hiện do những khuyết thiếu trong kiểm soát;

(8)       Sự tương tác của khuyết thiếu này với những khuyết thiếu khác trong kiểm soát nội bộ.

A7. Ví dụ về những tín hiệu cho thấy những khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ, bao gồm:

(1)       Bằng cớ về những khía cạnh ko hữu hiệu của môi trường kiểm soát, như:

–      Những tín hiệu cho thấy những giao dịch quan yếu mà Ban Giám đốc với lợi ích về tài chính nhưng ko được Ban quản trị xem xét kỹ lưỡng;

–      Phát hiện về gian lận của Ban Giám đốc mà kiểm soát nội bộ của đơn vị ko ngăn chặn được, dù gian lận đó với trọng yếu hay ko;

–      Ban Giám đốc ko thực hiện thành công việc khắc phục đối với những khuyết thiếu nghiêm trọng đã được trao đổi trước đó.

(2)       Đơn vị ko với trật tự giám định rủi ro mà lẽ ra phải với;

(3)       Bằng cớ về trật tự giám định rủi ro của đơn vị hoạt động ko hữu hiệu, ví dụ Ban Giám đốc ko xác định được rủi ro với sơ sót trọng yếu mà kiểm toán viên kỳ vọng là trật tự giám định rủi ro của đơn vị phải xác định được;

(4)       Bằng cớ về một giải pháp xử lý ko hữu hiệu đối với những rủi ro đáng kể xác định được (ví dụ, ko với kiểm soát đối với rủi ro đó);

(5)       Kiểm soát nội bộ của đơn vị ko ngăn chặn, hoặc phát hiện và sửa chữa được những sơ sót mà kiểm toán viên phát hiện;

(6)       Điều chỉnh lại BCTC đã phát hành những kỳ trước để phản ánh việc sửa chữa một sơ sót trọng yếu do nhầm lẫn hoặc gian lận;

(7)       Bằng cớ về việc Ban Giám đốc ko với khả năng giám sát việc lập và trình bày BCTC.

A8.   Theo hướng dẫn tại đoạn A66 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315, những kiểm soát với thể được thiết kế để thực hiện riêng lẻ hoặc kết hợp lại để ngăn chặn hoặc phát hiện và sửa chữa những sơ sót một cách hữu hiệu. Ví dụ, những kiểm soát đối với những khoản phải thu với thể bao gồm cả kiểm soát tự động và kiểm soát thủ công được thiết kế để cùng ngăn chặn hoặc phát hiện và sửa chữa những sơ sót trong số dư tài khoản. Bản thân một khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ với thể ko đủ để hình thành nên một khuyết thiếu nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự kết hợp của những khuyết thiếu với tác động tới cùng số dư tài khoản, thông tin thuyết minh, hạ tầng dẫn liệu liên quan, hoặc thành phần của kiểm soát nội bộ với thể làm tăng rủi ro sơ sót tới mức với thể làm phát sinh một khuyết thiếu nghiêm trọng.

A9.   Pháp luật và những quy định với thể yêu cầu (đặc trưng đối với việc kiểm toán những tổ chức niêm yết) kiểm toán viên phải trao đổi với Ban quản trị hoặc các đối tác liên quan khác (như những cơ quan quản lý) về một hoặc nhiều loại khuyết thiếu cụ thể trong kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên đã phát hiện trong quá trình kiểm toán. Lúc pháp luật và những quy định đã xây dựng những thuật ngữ và khái niệm cụ thể cho từng loại khuyết thiếu và yêu cầu kiểm toán viên sử dụng những thuật ngữ và khái niệm này cho mục đích trao đổi thông tin, kiểm toán viên phải tuân thủ những yêu cầu của pháp luật và những quy định.

A10. Lúc pháp luật và những quy định đã xây dựng những thuật ngữ cụ thể cho những loại khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ cần phải được trao đổi nhưng ko khái niệm những thuật ngữ đó, kiểm toán viên với thể cần phải sử dụng xét đoán của mình để xác định những vấn đề cần phải được trao đổi thêm theo yêu cầu của pháp luật và những quy định. Lúc làm tương tự, kiểm toán viên với thể vận dụng những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này. Ví dụ, nếu yêu cầu của pháp luật hoặc những quy định được đặt ra với mục đích lưu ý Ban quản trị về những vấn đề kiểm soát nội bộ mà Ban quản trị cần biết thì với thể coi những vấn đề đó tương đương với những khuyết thiếu nghiêm trọng mà Chuẩn mực này yêu cầu trao đổi với Ban quản trị.

A11. Những quy định của Chuẩn mực này vẫn được ứng dụng ngay cả lúc pháp luật hoặc những quy định với thể yêu cầu kiểm toán viên sử dụng những thuật ngữ hoặc khái niệm cụ thể.

Trao đổi về những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ

Trao đổi về những khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (hướng dẫn đoạn 09 Chuẩn mực này)

A12. Việc trao đổi bằng văn bản với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về những khuyết thiếu nghiêm trọng cho thấy tầm quan yếu của những khuyết thiếu này và giúp Ban quản trị thực hiện trách nhiệm giám sát của họ. Đoạn 13 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 260 quy định những nội dung kiểm toán viên cần xem xét liên quan tới việc trao đổi với Ban quản trị lúc tất cả thành viên Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc.

A13. Để xác định thời khắc thực hiện việc trao đổi bằng văn bản, kiểm toán viên với thể xem xét liệu văn bản trao đổi đó với phải là một yếu tố quan yếu giúp Ban quản trị hoàn thành trách nhiệm giám sát của họ hay ko. Ngoài ra, đối với những tổ chức niêm yết, Ban quản trị với thể cần nhận được văn bản trao đổi của kiểm toán viên trước ngày phê duyệt BCTC để hoàn thành trách nhiệm cụ thể liên quan tới kiểm soát nội bộ theo quy định hoặc vì mục đích khác. Đối với những đơn vị khác, kiểm toán viên với thể cung ứng văn bản trao đổi vào thời khắc muộn hơn. Tuy nhiên, ở trường hợp sau, vì văn bản trao đổi của kiểm toán viên về những khuyết thiếu nghiêm trọng là một phòng ban của hồ sơ kiểm toán chính thức, văn bản trao đổi là rất cần thiết để kiểm toán viên hoàn thành kịp thời việc tập hợp hồ sơ kiểm toán chính thức (theo quy định tại đoạn 14 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230). Đoạn A21 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230 quy định thời hạn thích hợp để hoàn thiện hồ sơ kiểm toán chính thức thường ko quá 60 ngày kể từ ngày lập báo cáo kiểm toán.

A14. Dù việc trao đổi bằng văn bản diễn ra vào thời khắc nào, kiểm toán viên vẫn với thể trao đổi trước bằng lời với Ban Giám đốc và lúc cần thiết với Ban quản trị về những khuyết thiếu nghiêm trọng nhằm giúp họ với hành động sửa chữa kịp thời để hạn chế rủi ro với sơ sót trọng yếu. Tuy nhiên, việc trao đổi bằng lời ko với tức là kiểm toán viên ko phải trao đổi bằng văn bản như yêu cầu của Chuẩn mực này.

A15. Kiểm toán viên cần sử dụng xét đoán chuyên môn trong từng trường hợp để xác định mức độ chi tiết của những khuyết thiếu nghiêm trọng được trao đổi. Ví dụ về những yếu tố mà kiểm toán viên với thể xem xét lúc quyết định mức độ chi tiết thích hợp của việc trao đổi, bao gồm:

(1)     Bản tính của đơn vị được kiểm toán. Ví dụ, yêu cầu về trao đổi đặt ra đối với một đơn vị với lợi ích công chúng với thể khác so với đơn vị ko với lợi ích công chúng;

(2)     Quy mô và tính phức tạp của đơn vị được kiểm toán. Ví dụ, yêu cầu về trao đổi đặt ra đối với một đơn vị phức tạp với thể khác so với một đơn vị đơn thuần;

(3)     Bản tính của những khuyết thiếu nghiêm trọng mà kiểm toán viên phát hiện;

(4)     Thành phần Ban quản trị của đơn vị. Ví dụ, yêu cầu trao đổi với thể cần chi tiết hơn nếu Ban quản trị gồm những thành viên ko với nhiều kinh nghiệm về ngành nghề của đơn vị hoặc về những ngành nghề bị tác động;

(5)     Những yêu cầu của pháp luật và những quy định liên quan tới việc trao đổi những loại khuyết thiếu cụ thể trong kiểm soát nội bộ.

A16. Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán với thể đã biết về những khiếm quyết mà kiểm toán viên phát hiện trong quá trình kiểm toán và với thể quyết định ko sửa chữa những khuyết thiếu đó, vì lý do tầm giá hoặc lý do khác. Trách nhiệm cân nhắc yếu tố tầm giá và lợi ích của việc thực hiện hành động sửa chữa thuộc về Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị. Theo đó, kiểm toán viên phải ứng dụng yêu cầu trong đoạn 09 Chuẩn mực này, bất kể việc Ban Giám đốc và Ban quản trị với xem xét yếu tố tầm giá hay những yếu tố khác lúc quyết định với cần sửa chữa những khuyết thiếu đó hay ko.

A17. Việc kiểm toán viên đã trao đổi với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về một khuyết thiếu nghiêm trọng trong lần kiểm toán trước ko loại bỏ sự cần thiết phải trao đổi lại nếu hành động sửa chữa ko được thực hiện. Nếu một khuyết thiếu nghiêm trọng đã được trao đổi trước đó vẫn còn tồn tại, việc trao đổi của năm nay với thể lặp lại mô tả từ lần trao đổi trước, hoặc đơn thuần hơn là nhắc tới lần trao đổi trước. Kiểm toán viên với thể phỏng vấn Ban Giám đốc và Ban quản trị lúc thích hợp về lý do khuyết thiếu đó chưa được sửa chữa. Nếu ko với giảng giải hợp lý, bản thân việc ko thực hiện hành động sửa chữa đã là một khuyết thiếu nghiêm trọng.

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị nhỏ

A18. Lúc kiểm toán những đơn vị nhỏ, kiểm toán viên với thể trao đổi với Ban quản trị theo một cách đơn thuần hơn so với những đơn vị được kiểm toán to.

Trao đổi về những khuyết thiếu của kiểm soát nội bộ với Ban Giám đốc và các ngành quản lý thích hợp (hướng dẫn đoạn 10 Chuẩn mực này)

A19. Thông thường, cấp quản lý thích hợp là những người với trách nhiệm và thẩm quyền giám định những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ và thực hiện hành động sửa chữa cần thiết. Đối với những khuyết thiếu nghiêm trọng, cấp quản lý thích hợp để trao đổi với thể là Tổng giám đốc hoặc Giám đốc tài chính (hoặc tương đương) vì những vấn đề này cũng cần được trao đổi với Ban quản trị. Đối với những khuyết thiếu khác trong kiểm soát nội bộ, cấp quản lý thích hợp để trao đổi với thể là những tư nhân tham gia trực tiếp nhiều hơn vào những ngành nghề kiểm soát bị tác động và với quyền thực hiện hành động sửa chữa thích hợp.

Trao đổi về những khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ với Ban Giám đốc (hướng dẫn đoạn 10(a) Chuẩn mực này)

A20. Việc phát hiện một số khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ với thể dẫn tới nghi vấn về tính cương trực và năng lực của Ban Giám đốc. Ví dụ, với thể với chứng cứ về việc Ban Giám đốc gian lận hoặc cố ý ko tuân thủ pháp luật và những quy định, hoặc Ban Giám đốc cho thấy ko với khả năng giám sát  việc lập và trình bày BCTC một cách đầy đủ với thể đặt ra nghi vấn về năng lực của Ban Giám đốc. Theo đó, việc trao đổi trực tiếp với Ban Giám đốc về những khuyết thiếu này là ko thích hợp.

A21. Đoạn 22 – 28 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 250 quy định và hướng dẫn về việc báo cáo về hành vi ko tuân thủ pháp luật và những quy định mà kiểm toán viên phát hiện hoặc nghi ngờ, bao gồm cả trường hợp Ban quản trị với liên quan tới hành vi ko tuân thủ. Đoạn 41 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 quy định và hướng dẫn về việc trao đổi với Ban quản trị lúc kiểm toán viên phát hiện ra gian lận hoặc nghi ngờ với hành vi gian lận liên quan tới Ban Giám đốc.

Trao đổi về những khuyết thiếu khác trong kiểm soát nội bộ với Ban Giám đốc (hướng dẫn đoạn 10(b) Chuẩn mực này)

A22. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên với thể phát hiện ra những khuyết thiếu khác trong kiểm soát nội bộ tuy ko phải là khuyết thiếu nghiêm trọng nhưng  với thể là những vấn đề khá quan yếu mà Ban Giám đốc quan tâm. Kiểm toán viên cần thực hiện những xét đoán chuyên môn để xác định khuyết thiếu nào trong kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc cần quan tâm, với tính tới khả năng và mức độ nghiêm trọng tiềm tàng của những sơ sót với thể phát sinh trong BCTC do những khuyết thiếu đó gây ra.

A23. Việc trao đổi những khuyết thiếu khác trong kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc quan tâm ko nhất thiết phải bằng văn bản mà với thể bằng lời. Nếu đã thảo luận với Ban Giám đốc về những sự kiện và tình huống liên quan tới phát hiện của kiểm toán viên, kiểm toán viên với thể coi đó chính là việc trao đổi bằng lời về những khuyết thiếu khác trong kiểm soát nội bộ. Theo đó, kiểm toán viên ko cần thực hiện việc trao đổi chính thức sau đó.

A24. Nếu trong kỳ trước, kiểm toán viên đã trao đổi với Ban Giám đốc về những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ, tuy nhiên ko phải là khuyết thiếu nghiêm trọng, và Ban Giám đốc đã quyết định ko sửa chữa những khuyết thiếu đó do tầm giá hoặc những lý do khác thì kiểm toán viên ko cần trao đổi lại những vấn đề này trong kỳ hiện tại. Kiểm toán viên cũng ko phải lặp lại thông tin về những khuyết thiếu này nếu các đối tác khác (như kiểm toán viên nội bộ hoặc cơ quan quản lý) đã trao đổi với Ban Giám đốc. Tuy nhiên, kiểm toán viên với thể trao đổi lại về những khuyết thiếu khác này nếu với sự thay đổi thành viên Ban Giám đốc, hoặc kiểm toán viên nhận thấy với thông tin mới làm thay đổi hiểu biết trước đây của kiểm toán viên và Ban Giám đốc về những khuyết thiếu. Tuy nhiên, việc Ban Giám đốc ko sửa chữa được những khuyết thiếu khác trong kiểm soát nội bộ đã được trao đổi từ trước với thể trở thành một khuyết thiếu nghiêm trọng cần trao đổi với Ban quản trị. Việc này với xảy ra hay ko tùy thuộc vào xét đoán của kiểm toán viên trong trường hợp đó.

A25. Trong một số trường hợp, Ban quản trị với thể muốn biết chi tiết về những khuyết thiếu khác trong kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên đã trao đổi với Ban Giám đốc, hoặc muốn được thông tin ngắn gọn về bản tính của những khuyết thiếu khác. Kiểm toán viên cũng với thể thấy thích hợp lúc thông tin cho Ban quản trị về việc trao đổi những khuyết thiếu khác với Ban Giám đốc. Trong cả hai trường hợp, kiểm toán viên với thể báo cáo bằng lời hoặc bằng văn bản với Ban quản trị lúc thích hợp.

A26. Đoạn 13 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 260 quy định những vấn đề cần lưu ý liên quan tới việc trao đổi với Ban quản trị lúc tất cả thành viên Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán.

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành nghề công (hướng dẫn đoạn 09 – 10 Chuẩn mực này)

A27. Lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành nghề công, kiểm toán viên với thể với thêm trách nhiệm trao đổi những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên đã phát hiện trong quá trình kiểm toán với cách thức trao đổi, mức độ chi tiết phải trao đổi và với các đối tác mà Chuẩn mực này chưa quy định và hướng dẫn. Ví dụ, những khuyết thiếu nghiêm trọng với thể phải trao đổi với cơ quan giám sát hoặc cơ quan quản lý. Pháp luật và những quy định hoặc cơ quan với thẩm quyền cũng với thể yêu cầu kiểm toán viên lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành nghề công phải báo cáo về những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ, cho dù những khuyết thiếu đó với thể với tác động nghiêm trọng tới mức độ nào. Ngoài ra, pháp luật và những quy định với thể yêu cầu kiểm toán viên lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành nghề công phải báo cáo về những vấn đề liên quan tới kiểm soát nội bộ với phạm vi rộng hơn so với những khuyết thiếu trong kiểm soát nội bộ cần trao đổi theo Chuẩn mực này, ví dụ, những kiểm soát liên quan tới việc tuân thủ pháp luật, những quy định, hoặc những điều khoản của hợp đồng hoặc thỏa thuận tài trợ.

Nội dung của văn bản trao đổi về những khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ (hướng dẫn đoạn 11 Chuẩn mực này)

A28. Lúc giảng giải những tác động tiềm tàng của những khuyết thiếu nghiêm trọng, kiểm toán viên ko cần định lượng những tác động đó. Những khuyết thiếu nghiêm trọng với thể được nhóm lại với nhau  cho mục đích báo cáo nếu thích hợp. Kiểm toán viên cũng với thể đưa vào văn bản trao đổi những gợi ý về hành động sửa chữa những khuyết thiếu, giải pháp xử lý thực tế hoặc dự kiến của Ban Giám đốc, và nói tới việc kiểm toán viên với thực hiện những bước để rà soát xem Ban Giám đốc với thực hiện những giải pháp xử lý hay ko.

A29. Kiểm toán viên với thể đưa thêm những nội dung sau vào văn bản trao đổi:

(1)     Một đoạn nói rõ rằng nếu kiểm toán viên thực hiện thêm những thủ tục rà soát đối với kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên với thể phát hiện thêm những khuyết thiếu cần báo cáo, hoặc chỉ ra một số khuyết thiếu đã báo cáo nhưng thực tế với thể lại ko cần phải báo cáo;

(2)     Một đoạn nói rõ là văn bản trao đổi đó được cung ứng cho những mục đích của Ban quản trị, và với thể ko thích hợp cho những mục đích khác.

A30. Pháp luật và những quy định với thể yêu cầu kiểm toán viên hoặc Ban Giám đốc cung ứng cho cơ quan quản lý nhà nước với thẩm quyền một bản sao văn bản trao đổi về những khuyết thiếu nghiêm trọng. Trong trường hợp này, văn bản trao đổi của kiểm toán viên với thể cần nêu rõ tên cơ quan quản lý nhà nước với thẩm quyền đó./.

*****

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 17:58:16.

Bình luận