Chuẩn mực kiểm toán số 805

Chuẩn mực kiểm toán số 805: Lưu ý lúc kiểm toán BCTC riêng lẻ và lúc kiểm toán những yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của BCTC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC

 ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)


I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi vận dụng

01.   Những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) sở hữu số hiệu từ 100 tới 700 được vận dụng cho cuộc kiểm toán BCTC và nếu cần, cũng được vận dụng cho cuộc kiểm toán thông tin tài chính quá khứ. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn những vấn đề mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) cần lưu ý lúc vận dụng những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nêu trên cho cuộc kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán một yếu tố, tài khoản, khoản mục cụ thể của một BCTC. Thống kê tài chính riêng lẻ hoặc yếu tố, tài khoản, khoản mục cụ thể này sở hữu thể được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung hoặc theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc thù. Lúc kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố, tài khoản, khoản mục cụ thể được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc thù, kiểm toán viên cũng phải vận dụng những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 800 (xem hướng dẫn tại đoạn A1 – A4 Chuẩn mực này).

02.   Chuẩn mực kiểm toán này ko vận dụng cho báo cáo của kiểm toán viên đơn vị thành viên mà báo cáo đó được phát hành dựa trên kết quả công việc kiểm toán hoặc soát xét thông tin tài chính hoặc BCTC của đơn vị thành viên theo yêu cầu của nhóm kiểm toán tập đoàn để phục vụ mục đích kiểm toán BCTC tập đoàn (xem Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 600).

03.   Những quy định và hướng dẫn của chuẩn mực kiểm toán này ko thay thế những quy định và hướng dẫn của những chuẩn mực khác. Chuẩn mực kiểm toán này cũng ko quy định và hướng dẫn tất cả những vấn đề cần lưu ý sở hữu thể liên quan tới tình huống cụ thể của cuộc kiểm toán.

04.   Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) phải tuân thủ những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong quá trình kiểm toán những BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán yếu tố, tài khoản, khoản mục cụ thể của một BCTC.

       Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các đối tác sử dụng kết quả kiểm toán thiết yếu những hiểu biết cần thiết về những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc với kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khắc phục những mối quan hệ trong quá trình kiểm toán.

Mục tiêu

05.   Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, lúc vận dụng những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cho kiểm toán những BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán yếu tố, tài khoản, khoản mục cụ thể của một BCTC, là tập trung vào những lưu ý liên quan tới:

(a)       Chấp nhận hợp đồng kiểm toán;

(b)    Lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán; và

(c)       Hình thành ý kiến và lập báo cáo kiểm toán về những BCTC riêng lẻ hoặc về yếu tố, tài khoản, khoản mục cụ thể của một BCTC.

Giảng giải thuật ngữ

06.   Trong Chuẩn mực kiểm toán này:

(a)       “Yếu tố của một BCTC” hoặc “Yếu tố”: Được hiểu là “một yếu tố, một tài khoản hoặc một khoản mục của một BCTC”;

(b)     “Chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế”: Được hiểu là chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế (IFRS) do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành;

(c)       Một BCTC riêng lẻ hoặc một yếu tố cụ thể của một BCTC  phải bao gồm cả những thuyết minh liên quan kèm theo. Những thuyết minh liên quan thường bao gồm bản tóm tắt những chính sách kế toán quan yếu và những thông tin giảng giải khác liên quan tới BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố của một BCTC.

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Lưu ý lúc chấp nhận hợp đồng kiểm toán

Vận dụng những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam  

07.   Đoạn 18 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 quy định kiểm toán viên phải tuân thủ tất cả những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam liên quan tới cuộc kiểm toán. Lúc kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán yếu tố cụ thể của một BCTC, kiểm toán viên vẫn phải vận dụng quy định này, ngay cả lúc kiểm toán viên được bổ nhiệm để kiểm toán bộ BCTC (đầy đủ) của đơn vị. Nếu ko được bổ nhiệm để kiểm toán bộ BCTC (đầy đủ) của đơn vị, kiểm toán viên phải xác định xem sở hữu thể thực hiện được việc kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán yếu tố cụ thể của một BCTC theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A5 – A6 Chuẩn mực này).

Tính sở hữu thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC

08.   Đoạn 06(a) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 quy định kiểm toán viên phải xác định xem phạm vi về lập và trình bày BCTC được đơn vị vận dụng trong việc lập và trình bày BCTC là sở hữu thể chấp nhận được hay ko. Lúc kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán yếu tố cụ thể của một BCTC, để thực hiện quy định này, kiểm toán viên còn phải xác định xem việc vận dụng phạm vi về lập và trình bày BCTC sở hữu sản xuất đầy đủ những thuyết minh thích hợp để người sử dụng sở hữu thể hiểu được những thông tin trong BCTC riêng lẻ hoặc trong yếu tố được kiểm toán, và hiểu được tác động của những giao dịch và sự kiện trọng yếu đối với những thông tin trong BCTC riêng lẻ hoặc trong yếu tố được kiểm toán đó hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A7 Chuẩn mực này).

Dạng ý kiến kiểm toán

09.   Đoạn 10(e) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 quy định trong điều khoản của hợp đồng kiểm toán phải dự kiến về hình thức và nội dung những báo cáo mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán sẽ phát hành. Trường hợp kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán yếu tố cụ thể của một BCTC, kiểm toán viên phải xem xét liệu dạng ý kiến kiểm toán dự kiến đã thích hợp với hoàn cảnh cụ thể hay chưa (xem hướng dẫn tại đoạn A8 – A9 Chuẩn mực này).

Lưu ý lúc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

10.   Đoạn 02 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 quy định những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam vận dụng cho cuộc kiểm toán BCTC và nếu cần, cũng được vận dụng cho những cuộc kiểm toán thông tin tài chính quá khứ (theo giảng giải thuật ngữ tại đoạn 13(f) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, thuật ngữ “Thống kê tài chính” thường sở hữu tức thị một bộ BCTC (đầy đủ) theo phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng). Lúc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán yếu tố cụ thể của một BCTC, lúc cần thiết, kiểm toán viên phải vận dụng tất cả những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A10 – A14 Chuẩn mực này).

Lưu ý lúc hình thành ý kiến kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán

11.   Lúc hình thành ý kiến kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán về BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC, kiểm toán viên phải vận dụng những quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700, lúc cần thiết, được vận dụng cho thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A15 – A16 Chuẩn mực này).

Thống kê kiểm toán đối với bộ BCTC (đầy đủ) và đối với BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC

12.   Nếu kiểm toán viên thực hiện hợp đồng kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC kết hợp với hợp đồng kiểm toán bộ BCTC (đầy đủ) của đơn vị, kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán riêng cho từng hợp đồng kiểm toán.

13.   Đơn vị sở hữu thể phát hành BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC đã được kiểm toán cùng với bộ BCTC (đầy đủ) đã được kiểm toán. Nếu kiểm toán viên kết luận rằng việc trình bày BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC ko thể hiện rõ sự phân biệt với bộ BCTC (đầy đủ), kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán sửa đổi cách trình bày. Theo đoạn 15 và 16 Chuẩn mực này, kiểm toán viên cũng phải thể hiện rõ sự phân biệt giữa ý kiến kiểm toán về BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC với ý kiến kiểm toán về bộ BCTC (đầy đủ). Nếu chưa đảm bảo phân biệt rõ giữa những ý kiến kiểm toán này thì kiểm toán viên chưa được phát hành báo cáo kiểm toán về BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC.

Ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” hoặc đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về bộ BCTC (đầy đủ) của đơn vị

14.   Nếu ý kiến kiểm toán về bộ BCTC (đầy đủ) của đơn vị ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, hoặc báo cáo kiểm toán sở hữu đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” hoặc đoạn “Vấn đề khác”, kiểm toán viên phải xác định tác động sở hữu thể sở hữu tới báo cáo kiểm toán về BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của BCTC. Nếu thích hợp, kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC, hoặc phải trình bày đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” hoặc đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán (xem hướng dẫn đoạn A17 Chuẩn mực này).

15.   Trong trường hợp kiểm toán viên kết luận rằng cần phải đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến đối với tổng thể bộ BCTC(đầy đủ) của đơn vị, đoạn 15 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705 quy định kiểm toán viên ko được trình bày trên cùng một báo cáo kiểm toán cả hai ý kiến kiểm toán sau: (1) ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể là một phòng ban hợp thành của bộ BCTC (đầy đủ); và (2) ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến đối với bộ BCTC (đầy đủ). Kiểm toán viên ko được trình bày tương tự vì ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể sở hữu thể tranh chấp với ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến đối với bộ BCTC (đầy đủ)(xem hướng dẫn đoạn A18 Chuẩn mực này).

16.   Với trường hợp kiểm toán viên kết luận rằng cần phải đưa ra ý kiến kiểm toán dạng trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến đối với tổng thể bộ BCTC(đầy đủ) của đơn vị, tuy nhiên, lúc kiểm toán riêng một yếu tố cụ thể trong bộ BCTC đó thì kiểm toán viên lại thấy cần đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với yếu tố đó. Kiểm toán viên chỉ được thực hiện điều này, nếu:

(a)             Pháp luật và những quy định ko cấm;

(b)         Ý kiến chấp nhận toàn phần đối với yếu tố cụ thể trong bộ BCTC (đầy đủ) được trình bày trong một báo cáo kiểm toán riêng mà báo cáo đó ko được công bố cùng với báo cáo kiểm toán sở hữu ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến về tổng thể bộ BCTC (đầy đủ) của đơn vị;

(c)             Yếu tố cụ thể ko chiếm tỷ trọng to trong bộ BCTC (đầy đủ) của đơn vị.

17.   Do BCTC riêng lẻ là một phòng ban quan yếu của bộ BCTC (đầy đủ), cho dù báo cáo kiểm toán về BCTC riêng lẻ sở hữu được công bố cùng với báo cáo kiểm toán về bộ BCTC (đầy đủ) hay ko thì kiểm toán viên cũng ko được đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC riêng lẻ nếu kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến đối với tổng thể bộ BCTC (đầy đủ).

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 .

Phạm vi vận dụng (hướng dẫn đoạn 01 Chuẩn mực này)

A1.        Đoạn 13(g) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 khái niệm thuật ngữ “Thông tin tài chính trong quá khứ” là thông tin được trình bày bằng thuật ngữ tài chính liên quan tới một đơn vị cụ thể, phát sinh chủ yếu từ hệ thống kế toán của đơn vị, phản ánh những sự kiện kinh tế đã xảy ra trong những kỳ trước hoặc những điều kiện kinh tế tại một thời khắc trong quá khứ.

A2.        Đoạn 13(f) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 khái niệm “Thống kê tài chính” là sự trình bày một cách hệ thống về những thông tin tài chính trong quá khứ, bao gồm những thuyết minh sở hữu liên quan, với mục đích công bố thông tin về tình hình tài chính và những nghĩa vụ của đơn vị tại một thời khắc hoặc những thay đổi trong một thời kỳ, thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC. Thuật ngữ “Thống kê tài chính” thường sở hữu tức thị một bộ BCTC (đầy đủ) theo phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng.

A3.        Theo đoạn 02 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được vận dụng lúc kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán BCTC và nếu cần, cũng được vận dụng trong trường hợp kiểm toán thông tin tài chính khác trong quá khứ, như kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn những trường hợp kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC (Phụ lục 01 của Chuẩn mực này sản xuất ví dụ về những thông tin tài chính khác trong quá khứ).

A4.        Ngoài cuộc kiểm toán thông tin tài chính quá khứ, những hợp đồng nhà cung cấp đảm bảo khác được thực hiện theo Chuẩn mực về hợp đồng đảm bảo (VSAE) số 3000 (*). ((*): Xem ghi chú tại đoạn cuối Chuẩn mực này).

Lưu ý lúc chấp nhận hợp đồng kiểm toán

Vận dụng những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hướng dẫn đoạn 07 Chuẩn mực này)

A5.        Đoạn 14 và 18 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 quy định kiểm toán viên phải tuân thủ (a) chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, bao gồm cả tính độc lập liên quan tới kiểm toán BCTC; và (b) tất cả những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam liên quan tới cuộc kiểm toán. Đoạn 22 – 23 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 cũng quy định kiểm toán viên phải tuân thủ tất cả những quy định của từng chuẩn mực kiểm toán, trừ lúc, xét trên bối cảnh của cuộc kiểm toán đang thực hiện thì toàn bộ chuẩn mực kiểm toán đó ko liên quan tới cuộc kiểm toán hoặc một số yêu cầu nào đó là ko thích hợp bởi vì yêu cầu đó phải được vận dụng sở hữu điều kiện và điều kiện đó lại ko tồn tại trong cuộc kiểm toán. Trong trường hợp ngoại lệ, nếu kiểm toán viên phải giám định sự cần thiết của việc thực hiện khác so với một yêu cầu nào đó của một chuẩn mực kiểm toán thì kiểm toán viên phải thực hiện những thủ tục kiểm toán thay thế để đạt được mục tiêu đặt ra.

A6.        Lúc kiểm toán viên ko được thuê kiểm toán bộ BCTC (đầy đủ) của đơn vị, kiểm toán viên sở hữu thể ko tuân thủ được những quy định của những chuẩn mực kiểm toán liên quan tới cuộc kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán yếu tố cụ thể của một BCTC. Trong trường hợp đó, kiểm toán viên thường ko sở hữu được sự hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, trong đó sở hữu kiểm soát nội bộ, như hiểu biết của một kiểm toán viên thực hiện kiểm toán bộ BCTC (đầy đủ). Kiểm toán viên cũng ko sở hữu được những chứng cứ kiểm toán về chất lượng tổng thể của những tài liệu, sổ kế toán hoặc những thông tin kế toán khác mà những chứng cứ này sở hữu thể thu thập được nếu thực hiện kiểm toán bộ BCTC (đầy đủ). Do đó, kiểm toán viên sở hữu thể cần thu thập thêm chứng cứ để chứng thực cho những chứng cứ kiểm toán đã thu thập từ tài liệu, sổ kế toán. Lúc kiểm toán một yếu tố cụ thể của một BCTC, một số chuẩn mực kiểm toán quy định công việc kiểm toán phải thực hiện sở hữu lúc ko thích hợp với yếu tố được kiểm toán. Ví dụ, mặc dù những quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 570 sở hữu thể thích hợp với một cuộc kiểm toán chuyên đề về những khoản phải thu nhưng việc tuân thủ những quy định của Chuẩn mực này sở hữu thể ko khả thi do yêu cầu quá cao. Nếu kiểm toán viên kết luận ko thể thực hiện được cuộc kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán yếu tố cụ thể của một BCTC theo quy định của những chuẩn mực kiểm toán thì kiểm toán viên sở hữu thể thảo luận với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về việc thực hiện một hình thức nhà cung cấp khác thích hợp hơn.

Tính sở hữu thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC (hướng dẫn đoạn 08 Chuẩn mực này)

A7.        Một BCTC riêng lẻ hay một yếu tố cụ thể của một BCTC sở hữu thể được lập thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng mà phạm vi đó được xây dựng dựa trên hạ tầng của phạm vi về lập và trình bày BCTC vận dụng cho việc lập và trình bày một bộ BCTC (đầy đủ) do cơ quan, tổ chức sở hữu chức năng soạn thảo chuẩn mực ban hành (ví dụ, Chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế (IFRS)). Trong trường hợp này, để xác định xem phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng sở hữu thể chấp nhận được hay ko, kiểm toán viên cần phải giám định liệu phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng cho việc lập và trình bày bộ BCTC (đầy đủ) đó sở hữu đảm bảo cho việc trình bày BCTC riêng lẻ hay yếu tố cụ thể của một BCTC sở hữu đủ thuyết minh thích hợp hay ko.

Dạng ý kiến kiểm toán (hướng dẫn đoạn 09 Chuẩn mực này)

A8.        Theo quy định tại đoạn 08 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, dạng ý kiến kiểm toán mà kiểm toán viên đưa ra phụ thuộc vào phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng và phụ thuộc vào pháp luật và những quy định sở hữu liên quan. Theo quy định tại đoạn 35 – 36 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700:

(a)          Lúc đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với bộ BCTC (đầy đủ) được lập theo phạm vi về trình bày hợp lý, trừ lúc pháp luật sở hữu quy định khác, ý kiến kiểm toán phải sử dụng mẫu câu sau: “Thống kê tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu, … thích hợp với [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng]”;

(b)          Lúc đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với bộ BCTC (đầy đủ) được lập theo phạm vi về tuân thủ, ý kiến kiểm toán phải nêu rõ là BCTC đã được lập, trên những khía cạnh trọng yếu, tuân thủ [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng].

A9.        Đối với BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC, phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng sở hữu thể ko quy định rõ việc trình bày BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC. Điều này sở hữu thể xảy ra trong trường hợp phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng được dựa trên hạ tầng phạm vi về lập và trình bày BCTC vận dụng cho việc lập và trình bày một bộ BCTC (đầy đủ) do cơ quan, tổ chức sở hữu chức năng soạn thảo chuẩn mực ban hành (ví dụ, Chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế (IFRS)). Lúc đó, kiểm toán viên cần xem xét dạng ý kiến kiểm toán dự kiến đưa ra sở hữu thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng hay ko.

Lưu ý lúc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán (hướng dẫn đoạn 10 Chuẩn mực này)

A10.   Kiểm toán viên cần xem xét kỹ lưỡng để xác định những chuẩn mực kiểm toán được coi là sở hữu liên quan tới cuộc kiểm toán. Ngay cả trong cuộc kiểm toán một yếu tố cụ thể của một BCTC, về nguyên tắc, những Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240, số 550 và số 570 vẫn được coi là sở hữu liên quan tới cuộc kiểm toán, vì yếu tố được kiểm toán sở hữu thể bị sơ sót do gian lận, do tác động của những nghiệp vụ với các đối tác liên quan hoặc do việc vận dụng ko đúng giả thiết về tính hoạt động liên tục theo phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng.

A11.   Ngoài ra, theo quy định tại đoạn 02 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được vận dụng cho cuộc kiểm toán BCTC và nếu cần, cũng được vận dụng cho cuộc kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC. Ví dụ, những giải trình bằng văn bản của Ban Giám đốc về bộ BCTC (đầy đủ) sẽ được thay thế bằng những giải trình bằng văn bản về việc trình bày BCTC riêng lẻ hay về yếu tố cụ thể của một BCTC thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng.

A12.   Lúc thực hiện kiểm toán BCTC riêng lẻ hay yếu tố cụ thể của một BCTC đồng thời với cuộc kiểm toán bộ BCTC (đầy đủ), kiểm toán viên sở hữu thể sử dụng chứng cứ kiểm toán thu thập được từ cuộc kiểm toán bộ BCTC (đầy đủ) cho cuộc kiểm toán một BCTC riêng lẻ hay yếu tố cụ thể của một BCTC. Tuy nhiên, những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quy định kiểm toán viên phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán BCTC riêng lẻ hay yếu tố cụ thể của một BCTC nhằm thu thập đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp làm hạ tầng đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC riêng lẻ hay yếu tố cụ thể của BCTC đó.

A13.   Từng BCTC cấu thành nên bộ BCTC (đầy đủ) và nhiều yếu tố của những BCTC đó, kể cả những thuyết minh liên quan, sở hữu liên quan với nhau. Do đó, lúc kiểm toán BCTC riêng lẻ hay yếu tố cụ thể của một BCTC, kiểm toán viên sở hữu thể ko xem xét được BCTC riêng lẻ hay yếu tố của một BCTC đó một cách riêng rẽ với nhau. Để đạt được mục tiêu kiểm toán, kiểm toán viên sở hữu thể cần thực hiện những thủ tục kiểm toán trong mối quan hệ với những khoản mục sở hữu liên quan với nhau.

A14.   Ngoài ra, mức trọng yếu được xác định đối với BCTC riêng lẻ hay yếu tố cụ thể của một BCTC sở hữu thể thấp hơn mức trọng yếu được xác định đối với bộ BCTC (đầy đủ) của đơn vị được kiểm toán. Điều này sẽ tác động tới nội dung, lộ trình và phạm vi những thủ tục kiểm toán cũng như tác động tới việc giám định những sơ sót chưa điều chỉnh.

Lưu ý lúc hình thành ý kiến kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán (hướng dẫn đoạn 11 Chuẩn mực này)

A15.   Đoạn 13(e) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 quy định lúc hình thành ý kiến kiểm toán, kiểm toán viên phải giám định xem liệu BCTC sở hữu sản xuất đầy đủ những thuyết minh giúp người sử dụng BCTC hiểu được tác động của những giao dịch và sự kiện trọng yếu đối với những thông tin được trình bày trong BCTC hay ko. Đối với BCTC riêng lẻ hay yếu tố cụ thể của một BCTC, điều quan yếu là BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của BCTC đó đã bao gồm cả những thuyết minh liên quan, theo quy định của phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng, phải sản xuất đầy đủ những thuyết minh giúp người sử dụng hiểu được tác động những thông tin được trình bày trong BCTC riêng lẻ hay yếu tố của một BCTC, cũng như hiểu được tác động của những giao dịch và sự kiện trọng yếu đối với những thông tin được trình bày trong BCTC riêng lẻ hay yếu tố của một BCTC.

A16.   Phụ lục 02 của Chuẩn mực này sản xuất ví dụ minh hoạ về báo cáo kiểm toán đối với BCTC riêng lẻ hay yếu tố cụ thể của một BCTC.

Ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” hoặc đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về bộ BCTC (đầy đủ) của đơn vị (hướng dẫn đoạn 14 – 15 Chuẩn mực này)

A17.   Thống kê kiểm toán về bộ BCTC (đầy đủ) sở hữu thể sở hữu ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, sở hữu đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” hoặc đoạn “Vấn đề khác” nhưng vấn đề dẫn tới ý kiến kiểm toán đó ko liên quan tới BCTC riêng lẻ hay yếu tố cụ thể được kiểm toán. Trong trường hợp này, kiểm toán viên vẫn sở hữu thể xét thấy cần trình bày trong báo cáo kiểm toán về BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể của một BCTC đoạn “Vấn đề khác” để dẫn chiếu tới vấn đề nêu trong báo cáo kiểm toán về bộ BCTC (đầy đủ), vì kiểm toán viên giám định điều này là thích hợp để giúp người sử dụng báo cáo hiểu về BCTC riêng lẻ hoặc yếu tố cụ thể được kiểm toán hoặc hiểu về báo cáo kiểm toán liên quan (xem đoạn 06 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 706).

A18.   Theo hướng dẫn tại đoạn A8 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 510 và đoạn A16 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705, trong báo cáo kiểm toán về bộ BCTC (đầy đủ), kiểm toán viên được phép: (1) từ chối đưa ra ý kiến về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ (nếu thích hợp); đồng thời (2) đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về tình hình tài chính của đơn vị, vì việc từ chối đưa ra ý kiến chỉ liên quan tới kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ mà ko liên quan tới tổng thể BCTC.

(*) Ghi chú: Chuẩn mực về hợp đồng đảm bảo (VSAE) số 3000 nêu tại Đoạn A4 Chuẩn mực này sẽ được ban hành sau.

Phụ lục 01

(Hướng dẫn đoạn A3 Chuẩn mực này)

VÍ DỤ VỀ CÁC YẾU TỐ, TÀI KHOẢN HOẶC KHOẢN MỤC CỤ THỂ CỦA MỘT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(1)        Những tài khoản phải thu, dự phòng nợ phải thu khó đòi, hàng tồn kho, bao gồm cả những thuyết minh liên quan;

(2)        Danh mục tài sản thuê ngoài quản lý, bao gồm cả những thuyết minh liên quan;

(3)        Biểu tăng, giảm tài sản khăng khăng hữu hình, bao gồm cả những thuyết minh liên quan;

(4)        Kế hoạch trả nợ của một tài sản thuê tài chính, bao gồm cả những thuyết minh chi tiết;

(5)        Danh sách phân chia lợi nhuận hoặc thưởng cho viên chức, bao gồm cả những thuyết minh chi tiết.

 

Phụ lục 02

(Hướng dẫn đoạn A16 Chuẩn mực này)

VÍ DỤ MINH HỌA VỀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ VÀ YẾU TỐ CỤ THỂ CỦA MỘT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ví dụ 1:

Thống kê kiểm toán về BCTC riêng lẻ được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung (trong ví dụ này là phạm vi về trình bày hợp lý)

Vận dụng cho trường hợp sau:

(1)           Kiểm toán Bảng cân đối kế toán (tức là một BCTC riêng lẻ);

(2)           Bảng cân đối kế toán do Ban Giám đốc đơn vị lập theo quy định của phạm vi về lập và trình bày BCTC của Việt Nam (hoặc theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam) liên quan tới lập Bảng cân đối kế toán;

(3)           Phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng là phạm vi về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu chung về thông tin tài chính của đông đảo người sử dụng;

(4)           Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán phản ánh trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị đối với BCTC theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210.

 

Đơn vị kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

 

Chúng tôi đã kiểm toán Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1 của Đơn vị ABC và bản tóm tắt những chính sách kế toán quan yếu và những thông tin thuyết minh khác kèm theo, được lập ngày…, từ trang…tới trang…. (sau đây gọi là “BCTC”).

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Đơn vị chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC của Đơn vị theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Đơn vị sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện giám định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Đơn vị liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm giám định tính thích hợp của những chính sách kế toán được vận dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như giám định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm hạ tầng cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Đơn vị ABC tại ngày 31/12/20×1, thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC.

 

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

 

Ví dụ 2:

Thống kê kiểm toán về BCTC riêng lẻ được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc thù (trong ví dụ này là phạm vi về trình bày hợp lý)

Vận dụng cho trường hợp sau:

(1)           Kiểm toán Thống kê thu chi (tức là một BCTC riêng lẻ);

(2)           Thống kê tài chính do Ban Giám đốc đơn vị lập theo hạ tầng kế toán thực thu, thực chi nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền tài bên cho vay. Ban Giám đốc được lựa chọn phạm vi về lập và trình bày BCTC;

(3)           Phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng là phạm vi về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu về thông tin tài chính của một số đối tượng sử dụng cụ thể;

(4)           Ko hạn chế đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán.

 

Đơn vị kiểm toán Z

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

 

Chúng tôi đã kiểm toán Thống kê thu chi của Đơn vị ABC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 và bản tóm tắt những chính sách kế toán quan yếu và những thông tin thuyết minh khác kèm theo, được lập ngày…, từ trang…tới trang…. (sau đây gọi là “BCTC”). Thống kê tài chính này đã được Ban Giám đốc lập theo hạ tầng kế toán thực thu, thực chi như mô tả tại Thuyết minh X.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Đơn vị chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC của Đơn vị theo hạ tầng kế toán thực thu, thực chi như mô tả tại Thuyết minh X; bao gồm việc xác định hạ tầng kế toán thực thu, thực chi là hạ tầng sở hữu thể chấp nhận được cho việc lập và trình bày BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Đơn vị sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện giám định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Đơn vị liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm giám định tính thích hợp của những chính sách kế toán được vận dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như giám định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm hạ tầng cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình thu, chi của Đơn vị ABC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1, thích hợp với hạ tầng kế toán thực thu, thực chi như mô tả tại Thuyết minh X.

Hạ tầng kế toán

Ko phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc BCTC tới Thuyết minh X của BCTC mô tả hạ tầng kế toán. Thống kê tài chính này được lập để sản xuất thông tin cho Bên cho vay Y. Vì thế, báo cáo này sở hữu thể ko thích hợp để sử dụng vào mục đích khác.

 

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

 

Ví dụ 3:

Thống kê kiểm toán về yếu tố, tài khoản, khoản mục cụ thể của một BCTC được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC vì mục đích đặc thù (trong ví dụ này là phạm vi về tuân thủ)

Vận dụng cho trường hợp sau:

(1)        Kiểm toán khoản mục “dự phòng bồi thường phát sinh nhưng chưa được ghi nhận” của một danh mục bảo hiểm (tức là, một yếu tố, tài khoản hay khoản mục của một BCTC);

(2)        Thông tin tài chính này do Ban Giám đốc đơn vị lập theo quy định về trích lập dự phòng tài chính theo quy định của pháp luật. Ban Giám đốc ko được lựa chọn phạm vi về lập và trình bày BCTC;

(3)        Phạm vi về lập và trình bày BCTC được vận dụng là phạm vi về tuân thủ được xây dựng để phục vụ nhu cầu về thông tin tài chính của một số đối tượng sử dụng cụ thể;

(4)        Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán phản ánh trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị đối với BCTC theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210;

(5)        Đối tượng được nhận báo cáo kiểm toán là hạn chế.

 

 

Đơn vị kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

 

Chúng tôi đã kiểm toán Bảng kê những khoản dự phòng bồi thường phát sinh nhưng chưa được ghi nhận của Đơn vị Bảo hiểm ABC tại ngày 31/12/20×1, được lập ngày….., từ trang……tới trang….. kèm theo (sau đây gọi tắt là “Bảng kê”). Bảng kê này do Ban Giám đốc Đơn vị lập thích hợp với [mô tả quy định về báo cáo trích lập dự phòng].

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Đơn vị chịu trách nhiệm lập Bảng kê theo [mô tả quy định về báo cáo trích lập dự phòng] và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập Bảng kê ko sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Bảng kê dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những qui định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Bảng kê sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên Bảng kê. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong Bảng kê do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện giám định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Đơn vị liên quan tới việc lập Bảng kê nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm giám định tính thích hợp của những chính sách kế toán được vận dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như giám định việc trình bày tổng thể Bảng kê.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm hạ tầng cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, những thông tin tài chính trình bày trong Bảng kê những khoản dự phòng bồi thường phát sinh nhưng chưa được ghi nhận của Đơn vị Bảo hiểm ABC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 đã được lập, trên những khía cạnh trọng yếu, tuân thủ [mô tả quy định về báo cáo trích lập dự phòng].

Hạ tầng kế toán và giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Ko phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Bảng kê tới Thuyết minh X của Bảng kê mô tả hạ tầng kế toán. Bảng kê này được lập để giúp Đơn vị Bảo hiểm ABC đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Bảng kê này sở hữu thể ko thích hợp để sử dụng vào mục đích khác. Thống kê kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Đơn vị Bảo hiểm ABC và Cơ quan quản lý Nhà nước và ko được sản xuất cho bên nào khác ngoài Đơn vị Bảo hiểm ABC và Cơ quan quản lý Nhà nước.
[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

*****

3/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-08 02:11:03.

Bình luận