Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành hàng tồn kho

– Ko kiểm kê HTK tại thời khắc 31/12 năm tài chính.
– Ghi nhận hàng tồn kho ko mang đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp thức: ko ghi phiếu nhập kho, ko mang biên bản giao nhận hàng, ko mang biên bản thẩm định chất lượng hàng tồn kho.
– Xác định và ghi nhận sai giá gốc hàng tồn kho.
– Ghi nhận nhập kho ko mang hóa đơn chứng từ hợp thức: tìm hàng hóa với số lượng to nhưng ko mang hợp đồng, hóa đơn tìm hàng ko đúng quy định (thu tìm hàng nông sản chỉ lập bảng kê mà ko viết hóa đơn thu tìm hàng nông sản theo quy định của Bộ tài chính).
– Ko làm thủ tục nhập kho cho mỗi lần nhập mà phiếu nhập kho gộp chung cho cả một khoảng thời kì dài.
– Ko đối chiếu thường xuyên giữa thủ kho và kế toán.
– Chênh lệch kiểm kê thực tế và sổ kế toán, thẻ kho, chênh lệch sổ chi tiết, sổ mẫu, bảng cân đối kế toán.
– Chưa xây dựng quy chế quản lý vật tư, hàng hóa, định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức ko thích hợp.
– Công việc quản lý hao hụt, bảo quản hàng tồn kho ko tốt. Vào thời khắc cuối năm, đơn vị ko xem xét và kiểm soát tuổi thọ, đặc điểm lý hóa mang thể dẫn tới hư hỏng của từng loại hàng tồn kho, ko xem xét những điều kiện lưu kho, bảo quản, sắp xếp tại kho để bảo đảm thích hợp với tiêu chuẩn kĩ thuật.
– Ko tách biệt thủ kho, kế toán HTK, phòng ban tìm hàng, nhận hàng.
– Ko hạch toán trên TK 151 lúc hàng về nhưng hóa đơn chưa về.
– Lập phiếu nhập xuất kho ko kịp thời, hạch toán xuất kho lúc chưa ghi nhận nhập kho.
– Phiếu nhập xuất kho chưa đúng quy định: ko đánh số thứ tự, viết trùng số, thiếu chữ kí, những mục tiêu ko nhất quán…
– Ko lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu xuất kho, ko viết phiếu xuất kho riêng cho mỗi lần xuất.
– Trị giá hàng tồn kho nhập kho khác trị giá trên hóa đơn và những tầm giá phát sinh.
– Chưa lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu nhập xuất kho.
– Quyết toán vật tư sử dụng hàng tháng chậm.
– Chưa lập bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn định kỳ hàng tháng, hàng quý; bảng tổng hợp số lượng từng loại nguyên vật liệu tồn kho để đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán.
– Ko lập bảng kê tính giá đối với từng loại hàng tồn kho.
– Ko lập biên bản kiểm nghiệm vật tư nhập kho, tìm hàng sai quy cách, chất lượng, chủng loại… nhưng vẫn hạch toán nhập kho.
– Hạch toán sai: ko hạch toán theo phiếu xuất vật tư và phiếu nhập kho vật tư đã xuất nhưng ko dung hết mà chỉ hạch toán xuất kho theo số chênh lệch giữa phiếu xuất vật tư to hơn phiếu nhập lại vật tư.
– Số liệu xuất kho ko đúng với số liệu thực xuất.
– Xuất nhập kho nhưng ko thực xuất, thực nhập mà ghi số liệu khống.
– Biên bản hủy hàng tồn kho kém phẩm chất ko ghi rõ phương pháp kĩ thuật sử dụng để tiêu hủy.
– Hạch toán hàng tồn kho giữ hộ vào TK152 mà ko theo dõi trên tài khoản ngoài bảng 002.
– Nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa kém chất lượng theo biên bản xác định trị giá doanh nghiệp ko được xuất ra khỏi sổ sách.
– Lúc lập BCTC thống nhất HTK ở tài khoản 136,138 tại chi nhánh ko được điều chỉnh về TK 152.
– Ko hạch toán truất phế liệu thu hồi. Nguyên vật liệu xuất thừa ko hạch toán nhập lại kho.
– Hạch toán sai: HTK nhập xuất thẳng ko qua kho vẫn đưa vào TK 152, 153.
– Ko hạch toán hàng gửi bán, hay hạch toán tầm giá vận chuyển, bốc xếp vào hàng gửi bán, giao hàng gửi bán nhưng ko kí hợp đồng, chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.
– Phương pháp tính giá xuất kho, xác định trị giá sản phẩm dở dang chưa thích hợp hoặc ko nhất quán.
– Phân loại sai TSCĐ là hàng tồn kho (phương tiện, dụng cụ), ko phân loại nguyên vật liệu, phương tiện, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa.
– Phân bổ phương tiện, dụng cụ theo tiêu thức ko thích hợp, ko nhất quán; ko cóa bảng tính phân bổ phương tiện dụng cụ xuất dung trong kì.
– Ko trích lập dự phòng khuyến mãi HTK hoặc trích lập ko dựa trên cơ sở vật chất giá thị trường, lập dự phòng cho hàng hóa giữ hộ ko thuộc quyền sở hữu của đơn vị. Trích lập dự phòng ko đủ hồ sơ hợp thức.
– Chưa xử lý vật tư, hàng hóa phát hiện thừa, thiếu lúc kiểm kê.
– Chưa theo dõi chi tiết từng loại vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa…
– Chưa đối chiếu, kiểm kê, xác nhận với khách hàng về HTK nhận giữ hộ.
– Hạch toán nhập xuất HTK ko đúng kì.
– Đơn giá, số lượng HTK âm do luân chuyển chứng từ chậm, viết phiếu xuất kho trước lúc viết phiếu nhập kho.
– Xuất kho nội bộ theo giá ấn định mà ko theo giá thành sản xuất.
– Xuất kho nhưng ko hạch toán vào tầm giá.
– Xuất vật tư cho sản xuất chỉ theo dõi về số lượng, ko theo dõi về trị giá.
– Ko theo dõi riêng thành phẩm và truất phế phẩm theo tiêu thức kế toán và tiêu thức kĩ thuật, chưa xử lý truất phế phẩm.
– Hạch toán tạm nhập tạm xuất ko mang chứng từ thích hợp hoặc theo giá tạm tính lúc hàng về chưa mang hóa đơn nhưng đã xuất tiêu dùng ngay, tuy nhiên chưa tiến hành theo giá thực tế cho thích hợp lúc nhận được hóa đơn.
– Ko theo dõi hàng gửi bán trên TK hàng tồn kho hoặc giao hàng gửi bán nhưng ko kí hợp đồng mà chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.
Hàng gửi bán đã được chấp nhận trả tiền nhưng vẫn để trên TK 157 mà chưa ghi nhận trả tiền và kết chuyển giá vốn.
– Hàng hóa, thành phẩm ứ đọng, tồn kho lâu với trị giá to chưa mang giải pháp xử lý.
– Ko quản lý chặt chẽ khâu tìm hàng, phòng ban tìm hàng khai khống giá tìm (giá tìm cao hơn giá thị trường).
– Dụng cụ, dụng cụ báo hỏng nhưng chưa tìm nguyên nhân xử lý hoặc vẫn tiếp tục phân bổ vào tầm giá.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 01:15:30.

Bình luận