Ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do đến xuất khẩu hàng chế biến

Hiệp nghị thương nghiệp tự do

Nhìn chung, những lý thuyết kinh tế quốc tế cho thấy rằng hội nhập kinh tế và những hiệp nghị thương nghiệp tự do (FTA) mang lại lợi ích trong khoảng thời gian dài về phúc lợi và hiệu quả hơn trong việc phân bổ nguồn lực. Mặt khác, những tác động tiêu cực sở hữu thể xảy ra trong ngắn hạn lúc những nhà sản xuất trong nước chưa sẵn sàng đối mặt với điều kiện khó khăn homosexual gắt. Salvatore (2007) đã đưa ra khái niệm tạo lập mậu dịch và chuyển hướng mậu dịch. Theo Salvatore thì tạo lập mậu dịch xảy ra lúc sản xuất trong nước ở một quốc gia là thành viên của FTA được thay thế bằng việc sản xuất từ những nước thành viên khác trong khối sở hữu hiệu quả hơn. Điều này dẫn tới quá trình chuyên môn hoá hơn trong sản xuất và sự gia tăng phúc lợi của người tiêu sử dụng ở tất cả các nước thành viên. Mặt khác, chuyển hướng mậu dịch xảy ra lúc nhập khẩu từ những nước ko phải là thành viên sở hữu giá thành thấp hơn bị thay thế bởi nhập khẩu từ những thành viên FTA sở hữu giá thành cao hơn.

Một số nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng cả FTA music phương và đa phương đều xúc tiến tạo lập mậu dịch (Kimberly, 2001; Mitsuyo và Shujiro, 2015; Serrano và cùng sự, 2015. Kimberly (2001) đã xem xét mô phỏng thương nghiệp sở hữu tính tới FTA Canada – Hoa Kỳ. Sự thay đổi trong phạm vi tự do hóa thuế quan theo thỏa thuận được sử dụng để xác định tác động của tự do hóa thuế quan đối với sự tăng trưởng thương nghiệp với cả tất cả các nước thành viên và tất cả các nước ko phải thành viên. Kết quả chỉ ra rằng FTA Canada – Hoa Kỳ sở hữu tác động tạo lập mậu dịch đáng kể , với rất ít bằng cớ về chuyển hướng mậu dịch. Sau đó là Mitsuyo và Shujiro (2015) đã nghiên cứu những FTA của Nhật Bản với Malaysia, Thái Lan và Indonesia sở hữu góp phần mở rộng thương nghiệp music phương giữa Nhật B ản và những đối tác FTA của mình hay ko? Kết quả phân tích cho thấy tác động tích cực đối với một số sản phẩm mà thuế quan được giảm theo những FTA. Đối với một số sản phẩm khác, ko thấy được tác động tích cực này ngay cả lúc thuế quan được giảm đáng kể theo những FTA. Điều này sở hữu thể do những doanh nghiệp còn thiếu tri thức hiểu biết về những FTA, giá thành thực hiện FTA cao (chẳng hạn như giá thành cao để sở hữu được giấy chứng thực xuất xứ),… Trong nghiên cứu của Serrano và cùng sự (2015) cũng chỉ ra rằng việc thực thi hiệp nghị thương nghiệp giữa EU và Mexico sở hữu lợi cho dòng chảy thương nghiệp hàng hóa mà mỗi khu vực thể hiện một lợi thế so sánh. Nghiên cứu cho thấy mở cửa thương nghiệp trong toàn bộ ngành nông nghiệp sẽ cho phép cả hai bên đạt được tất cả những lợi ích sở hữu thể về hiệu quả.

Taguchi (2018) đã xem xét những hiệu ứng thương nghiệp của những FTA Nam Á bao gồm những hiệp nghị thương nghiệp khu vực và music phương tập trung vào Sri Lanka, bằng cách vận dụng mô phỏng thương nghiệp trọng lực. Những hiệp nghị thương nghiệp tự do đó là: Hiệp nghị thương nghiệp tự do Nam Á (SAFTA), Hiệp nghị thương nghiệp tự do Ân Độ-Sri Lanka (ISFTA) và Hiệp nghị thương nghiệp tự do Pakistan-Sri Lanka (PSFTA). Kết quả ước tính của mô phỏng trọng lực cho thấy hiệu ứng tạo lập mậu dịch đã được xác định trong ISFTA, trong lúc hiệu ứng này ko xảy ra trong SAFTA, còn PSFTA chỉ sở hữu hiệu ứng tạo lập mậu dịch đối với hàng nhập khẩu của Sri Lanka. Những kết quả này nhường như phản ánh sự khác biệt trong thuế suất ưu đãi và trong những vấn đề tiêu cực giữa từng FTA.

Trái lại, một số nghiên cứu thực nghiệm lại cho thấy tác động hỗn hợp cũng như hiệu ứng chuyển hướng mậu dịch do kết quả của việc thành lập những FTA (Endoh, 1999; Kurz và cùng sự, 2008. Endoh (1999) nghiên cứu ba khu vực hội nhập thương nghiệp, cụ thể là Cùng đồng Kinh tế Châu Âu (EE C), Hiệp hội Thương nghiệp Tự do Mỹ Latinh (LAFTA) và Hội đồng Tương trợ Kinh tế lẫn nhau. Nghiên cứu này kết luận rằng EEC và LAFTA đã dẫn tới cả hai hiệu ứng là tạo lập mậu dịch và chuyển hướng mậu dịch, nhưng cả hai hiệu ứng này là tương đối nhỏ.

Sử dụng phương trình trọng lực và tập trung vào 8 FTA bao gồm 30 quốc gia chủ yếu ở châu Phi, Kurz và cùng sự (2008) nhận thấy rằng chỉ sở hữu 3 trong số 8 FTA dẫn tới hiệu ứng tạo lập mậu dịch.

Vì vậy, đứng trên phương diện lý thuyết, hiệp nghị thương nghiệp tự do sở hữu thể sở hữu tác động tích cực hoặc tiêu cực hoặc tác động hỗn hợp tới thương nghiệp của một quốc gia.

Rate this post

Bình luận