Việc thực hiện các MRAs tại Việt Nam

Việc thực hiện những MRAs tại Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ thực hiện MRAs cấp khu vực cũng như những nỗ lực, tính chủ động và tích cực của những cơ quan trong nước.

Rà soát tiến độ thực hiện trong nước của những Bộ, ngành liên quan tới MRAs, mang thể thấy một số điểm chính sau đây:

Tiến độ thực hiện cho thấy rằng: ngành nghề nào thành lập được Uỷ ban quốc gia trong ngành nghề liên quan và xây dựng được Quy chế thẩm định càng sớm với những hướng dẫn càng rõ ràng thì số lượng người đăng ký tham gia càng nhiều. Do đó, với tiến độ hiện nay, thuận lợi hiểu được vì sao tới thời khắc tháng 5/2018, Việt Nam mới  chỉ mang 204 kỹ sư và 20 kiến trúc sư đăng ký tham gia trong danh bạ của ASEAN.

Khó khăn, thách thức trong việc thực hiện MRAs:

Việc thực hiện MRAs tại Việt Nam cũng gặp một số khó khăn và vướng mắc liên quan tới những thứ tự và thủ tục khá phức tạp về cả chủ quan và khách quan, về cả yếu tố kỹ thuật, năng lực và nỗ lực của những cơ quan đầu mối. Do MRAs mang tính thoả thuận, việc thực hiện phụ thuộc rất nhiều vào thiện chí, phạm vi pháp lý nội bộ của nước tiếp nhận và động thái mở cửa thị trường lao động của nước đó. Ngoài ra, những hạn chế về thông tin và nhận thức của những cơ quan liên quan, của doanh nghiệp và của người lao động cũng gây cản trở cho việc thực hiện MRAs một cách hiệu quả. Khó khăn về nguồn lực tài chính và nhân sự cũng là một trong những điểm được những Bộ, ngành liên quan nói tới trong quá trình rà soát.

Rate this post

Bình luận