Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Chỉ số TTX mới chỉ với ở cấp quốc gia, địa phương; ở cấp ngành/doanh nghiệp chưa với nghiên cứu thực hiện mà những nghiên cứu chỉ nêu ra hướng ngành tập trung nghiên cứu. Tuy nhiên, những phương pháp/trật tự xây dựng chỉ số thẩm định TTX này ko được đưa ra hay chỉ rõ trong những nghiên cứu. Thứ tự/phương pháp xây dựng chỉ số thường xuất hiện ở ngành PTBV cũng như SXBV. Do đó, luận án nghiên cứu những phương pháp/trật tự xây dựng chỉ số PTBV, SXBV; thẩm định, so sánh những phương pháp/trật tự xây dựng để đưa ra những ưu nhược điểm của những phương pháp/trật tự tiêu biểu. Đó là xuất phát điểm, căn cứ hình thành phương pháp/trật tự xây dựng bộ tiêu chí của luận án.

Nghiên cứu xây dựng chỉ số PTBV, SXBV đã với ở cấp vùng/địa phương, cấp ngành, doanh nghiệp. Ở cấp thành phường/vùng, trật tự xây dựng chỉ số PTBV đã được nói tới trong những nghiên cứu Hartmut Bossel (1999) [19] lúc xây dựng chỉ số vững bền ở cấp thành phường/vùng. Nghiên cứu sử dụng chuyên gia và thủ tục xác định chỉ số gồm 4 giai đoạn. Thứ tự triển khai xây dựng chỉ số được thực hiện qua 10 bước. Barry Dalal- Clayton & Stephen Bass (2002) [34] xây dựng thủ tục 5 bước lựa chọn chỉ số với hiệu quả (tính đại diện tốt, tin cậy và khả thi) và cho rằng bộ chỉ số nên được phân chia theo thứ bậc. Trong một nghiên cứu khác, lúc nghiên cứu xây dựng chỉ số thẩm định vững bền cho một địa phương, tác giả Lê Trịnh Hải & Phạm Hoàng Hải (2014) [25] sử dụng phương pháp Delphi thực hiện quan nhiều vòng lặp để đạt được sự đồng thuận cuối cùng của những chuyên gia. Ở cấp ngành, tác giả Nguyễn Công Quang quẻ (2016) [27] xây dựng bộ tiêu chí vững bền ngành Than dựa trên phương pháp áp lực-trạng thái-ứng phó (PSR), phương pháp này cũng đã được Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vận dụng lúc xây dựng bộ chỉ số PTBV năng lượng (ISED). Ở cấp doanh nghiệp, nghiên cứu của Rahdari

H & Anvary Rostamy A. A (2015) [21] xây dựng bộ chỉ số vững bền chung cho những doanh nghiệp theo một trật tự mang tính hệ thống và cấu trúc cao.

Kế bên phương pháp/trật tự xây dựng chỉ số, những phương tiện, kỹ thuật bổ trợ cũng được những nghiên cứu sử dụng để xây dựng chỉ số. Kỹ thuật phân tích quá trình (PAM) được sử dụng bổ trợ trong việc phân tích quá trình và hệ thống tương trợ cho việc xây dựng bộ chỉ số [89]. Phương pháp phân tích dòng NVL (MFA) là một phương pháp để xác định dòng vật chất vào và ra của một hệ thống [90]. Phân tích dòng NVL dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống và rất thuận lợi trong việc xem xét những tác động môi trường và kinh tế [91] cũng như ước tính những chỉ số môi trường, kinh tế và những chỉ số về chính sách. Trong một nghiên cứu khác, Tseng M.L (2013) [23] sử dụng mô phỏng cấu trúc thứ bậc dựa trên lý thuyết tập mờ với biến tiếng nói để đưa ra cấu trúc chỉ số sản xuất vững bền. Liu G (2014) [22] sử dụng toán mờ và những kĩ thuật tích hợp ra quyết định TOPSIS (Approach for Order of Desire by Similarity to Excellent Resolution) để lựa chọn chỉ số và xác định tầm quan yếu của chỉ số. Những nghiên cứu của Tseng M.L (2013) [23] và Liu   G (2014) [22] đều kết hợp sử dụng phân tích ra quyết định đa tiêu chuẩn (MCDA). Ra quyết định đa tiêu chuẩn cũng được Rowley Hazel V & cùng sự (2012) [20] tiếp tục phát triển trong những trường hợp phức tạp hơn. Việc tổng hợp, bổ sung những chỉ số cũng quan yếu, tuy nhiên lúc số lượng chỉ số nhiều và ko đảm bảo về mặt chất lượng thì cần thiết phải với những kỹ thuật giảm số lượng chỉ số xuống. Những kỹ thuật giảm chỉ số được Mascarenhas André & cùng sự (2015) [92] sử dụng bao gồm phép phân tích thành phần chính (PCA), phép mô phỏng Monte Carlo trên hạ tầng cho điểm thẩm định những chỉ số theo những tiêu chuẩn.

Rate this post

Bình luận