CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 22

CHUẨN MỰC SỐ 22 – TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn việc trình bày bổ sung những thông
tin cần thiết trong BCTC của những Nhà băng và tổ chức tín dụng tương tự.
02. Chuẩn mực này vận dụng cho những Nhà băng và Tổ chức tín dụng tương tự (sau đây gọi
chung là Nhà băng) bao gồm những nhà băng, tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân
hàng, những tổ chức tín dụng tương tự mang hoạt động chính là nhận tiền gửi, đi vay với mục
đích để cho vay và đầu tư trong phạm vi hoạt động của nhà băng theo quy định của Luật
những Tổ chức tín dụng và những văn bản pháp luật khác về hoạt động nhà băng.
03. Chuẩn mực này hướng dẫn việc trình bày những thông tin cần thiết trong BCTC
riêng và BCTC thống nhất của những Nhà băng. Không những thế cũng khuyến khích
việc trình bày trên thuyết minh BCTC những thông tin về kiểm soát khả năng
trả tiền và kiểm soát rủi ro của những Nhà băng. Đối với những tập đoàn mang hoạt động
nhà băng thì chuẩn mực này được vận dụng cho những hoạt động đó trên cơ sở vật chất thống nhất.
04. Chuẩn mực này bổ sung cho những chuẩn mực kế toán khác vận dụng cho những Nhà băng trừ
lúc chuẩn mực kế toán và những quy định khác mang điều khoản ngoại trừ.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Chính sách kế toán
05. Để thích hợp với quy định của Chuẩn mực số 21 “Trình bày BCTC” và để giúp
người sử dụng hiểu được cơ sở vật chất lập BCTC của Nhà băng, những chính sách kế
toán liên quan tới những khoản mục sau đây phải được trình bày:
a) Ghi nhận những loại thu nhập chủ yếu (xem đoạn 07 và đoạn 08);
b) Định giá chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh;
c) Phân biệt những giao dịch, sự kiện khác dẫn tới việc ghi nhận tài sản và nợ phải
trả trên Bảng cân đối kế toán và những giao dịch, sự kiện chỉ làm tăng nghĩa vụ nợ tiềm
ẩn và những cam kết (xem đoạn 20, 21, 22);
d) Hạ tầng xác định tổn thất những khoản cho vay và ứng trước và cơ sở vật chất xoá sổ những khoản
cho vay và ứng trước ko mang khả năng thu hồi (xem những đoạn từ 36 tới 40);
e) Hạ tầng xác định giá thành phát sinh từ những rủi ro chung trong hoạt động kinh doanh của
Nhà băng và phương pháp hạch toán đối với những giá thành đó (xem đoạn 41, 42, 43).
Con số kết quả hoạt động kinh doanh
06. Con số kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà băng phải trình bày những khoản thu nhập
và giá thành theo bản tính của chúng và phải trình bày trị giá những loại thu nhập và giá thành
chủ yếu.
07. Ngoài những yêu cầu của chuẩn mực kế toán khác, Con số kết quả hoạt động kinh doanh
hay Bản thuyết minh BCTC của Nhà băng phải trình bày tối thiểu những khoản
mục thu nhập, giá thành sau đây:
– Thu nhập lãi và những khoản thu nhập tương tự;
– Mức giá lãi và những giá thành tương tự;
– Lãi được chia từ góp vốn và tậu cổ phần;
– Thu phí hoạt động nhà cung cấp;
– Phí và giá thành hoả hồng;
– Lãi hoặc lỗ thuần từ kinh doanh chứng khoán kinh doanh;
– Lãi hoặc lỗ thuần từ kinh doanh chứng khoán đầu tư;
– Lãi hoặc lỗ thuần hoạt động kinh doanh ngoại hối;
– Thu nhập từ hoạt động khác;
– Tổn thất khoản cho vay và ứng trước;
– Mức giá quản lý; và
– Mức giá hoạt động khác.
08. Những loại thu nhập chủ yếu phát sinh từ hoạt động của Nhà băng bao gồm: Thu
nhập lãi, thu phí nhà cung cấp, hoả hồng và những kết quả kinh doanh khác. Mỗi loại thu
nhập được trình bày theo những mục tiêu riêng biệt để giúp người sử dụng mang thể đánh
giá được tình hình hoạt động của Nhà băng. Việc trình bày tương tự để bổ sung
thêm thông tin về những nguồn thu nhập theo yêu cầu của Chuẩn mực số 28 “Con số
phòng ban”.
09. Những loại giá thành chủ yếu phát sinh từ hoạt động của Nhà băng bao gồm: Mức giá lãi,
giá thành hoả hồng, giá thành dự phòng rủi ro tổn thất những khoản cho vay và ứng trước,
giá thành dự phòng khuyến mại những khoản đầu tư và giá thành quản lý. Mỗi loại giá thành
được trình bày theo mục tiêu riêng giúp người sử dụng thẩm định được tình hình hoạt
động của Nhà băng.
10. Những khoản mục thu nhập và giá thành ko được bù trừ, ngoại trừ trường hợp những
khoản mục liên quan tới tài sản và nợ phải trả, tài sản để đảm bảo rủi ro được bù trừ theo
quy định tại đoạn 19.
11. Sự bù trừ trong trường hợp ko liên quan tới những hợp đồng tự bảo hiểm, tài sản và nợ
phải trả được bù trừ theo quy định tại đoạn 19 sẽ gây khó khăn cho người sử dụng trong
việc thẩm định hoạt động của Nhà băng, trái lại nó sẽ giúp phân tích được cách phân
loại những tài sản chi tiết.
12. Lãi và lỗ phát sinh từ mỗi giao dịch dưới đây được báo cáo trên cơ sở vật chất thuần:
a) Thanh lý chứng khoán kinh doanh;
b) Thanh lý chứng khoán đầu tư;
c) Hoạt động kinh doanh ngoại hối.
13. Thu nhập lãi và giá thành lãi được trình bày riêng rẽ nhằm cung ứng thông tin dễ hiểu hơn
về những yếu tố cấu thành lãi thuần và lý do của sự thay đổi lãi thuần.
14. Lãi thuần là chênh lệch của lãi suất và trị giá khoản đi vay và cho vay. Lãi thuần rất hữu
ích nếu Ban Lãnh đạo diễn giải lãi suất trung bình, trị giá trung bình của tài sản sinh lời
và trị giá trung bình của những khoản nợ phát sinh trong kỳ. Trường hợp được Nhà nước trợ
giúp về lãi suất thì BCTC phải trình bày quy mô của những khoản tín dụng ưu đãi
này và tác động của chúng tới lãi thuần.
Bảng cân đối kế toán
15. Trong Bảng cân đối kế toán, Nhà băng phải trình bày những nhóm tài sản và nợ phải trả
theo bản tính và sắp xếp theo thứ tự phản ánh tính thanh khoản giảm dần của chúng.
16. Ngoài những yêu cầu của chuẩn mực kế toán khác, Bảng cân đối kế toán hoặc Bản thuyết
minh BCTC của Nhà băng phải trình bày tối thiểu những khoản mục tài sản và
nợ phải trả sau đây:
Khoản mục tài sản:
– Tiền mặt, vàng bạc, đá quý;
– Tiền gửi tại Nhà băng Nhà nước;
– Tín phiếu Ngân khố và những chứng chỉ mang giá khác sử dụng tái chiết khấu với Nhà băng
Nhà nước;
– Trái phiếu Chính phủ và những chứng khoán khác được nắm giữ với mục đích thương
mại;
– Tiền gửi tại những Nhà băng khác, cho vay và ứng trước cho những tổ chức tín dụng và những
tổ chức tín dụng tương tự khác;
– Tiền gửi khác trên thị trường tiền tệ;
– Cho vay và ứng trước cho khách hàng;
– Chứng khoán đầu tư;
– Góp vốn đầu tư.
Khoản mục nợ phải trả:
– Tiền gửi của những nhà băng và những tổ chức tương tự khác;
– Tiền gửi từ thị trường tiền tệ;
– Tiền gửi của khách hàng;
– Chứng chỉ tiền gửi;
– Thương phiếu, hối phiếu và những chứng chỉ nhận nợ;
– Những khoản đi vay khác.
17. Cách phân loại tài sản và nợ phải trả hữu ích nhất của Nhà băng là phân loại chúng theo
bản tính và sắp xếp theo tính thanh khoản tương ứng với kỳ đáo hạn của chúng. Những
khoản mục tài sản, nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn ko được trình bày riêng biệt vì
phần to tài sản và nợ phải trả của Nhà băng mang thể được thực hiện hoặc trả tiền
trong tương lai sắp.
18. Sự phân biệt giữa số dư tiền gửi của nhà băng tại những Nhà băng khác và tại những
đơn vị khác trên thị trường tiền tệ với tiền gửi của khách hàng là thông tin thiết thực
vì cho biết mối liên hệ, sự độc lập của Nhà băng với những Nhà băng khác cũng như
với thị trường tiền tệ. Do vậy những Nhà băng phải trình bày tách biệt những khoản:
a) Số dư tiền gửi tại Nhà băng Nhà nước;
b) Những khoản tiền gửi tại những Nhà băng khác;
c) Những khoản tiền gửi tại những nơi khác trên thị trường tiền tệ;
d) Những khoản tiền gửi của những Nhà băng khác;
e) Những khoản tiền gửi của những đối tượng khác trên thị trường tiền tệ.
19. Nhà băng ko được bù trừ bất kỳ khoản mục tài sản và nợ phải trả với những khoản mục
tài sản và nợ phải trả khác trong Bảng cân đối kế toán, trừ trường hợp pháp luật quy định
cho phép bù trừ và việc bù trừ thể hiện dự kiến điều chuyển thanh lý hoặc quyết toán
khoản tài sản và nợ phải trả.
Nghĩa vụ nợ tiềm tàng và cam kết trình bày ngoài Bảng cân đối kế toán
20. Nhà băng phải trình bày những nghĩa vụ nợ tiềm tàng và những cam kết sau:
a) Nội dung và trị giá của những cam kết cho vay ko thể huỷ ngang (Trường hợp huỷ
ngang những cam kết ko thể huỷ ngang thì phải chịu phạt)
b) Nội dung và trị giá của những nghĩa vụ nợ tiềm tàng và những cam kết được trình bày
ngoài Bảng cân đối kế toán bao gồm những khoản liên quan tới:
i) Những khoản tín dụng gián tiếp, như: Những khoản bảo lãnh nợ, bảo lãnh thanh
toán và thư tín dụng dự phòng mang vai trò như là những khoản bảo lãnh tài
chính cho những khoản vay và chứng khoán;
ii) Những nghĩa vụ nợ tiềm tàng liên quan tới những nghiệp vụ kinh tế, như: Bảo lãnh thực
hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, những khoản đảm bảo khác và thư tín dụng dự
phòng liên quan tới những nghiệp vụ đặc thù;
iii) Những nghĩa vụ nợ tiềm tàng ngắn hạn phát sinh từ việc giao nhận hàng hoá,
như: Thư tín dụng, chứng từ mang sử dụng hàng hoá giao nhận làm tài sản
đảm bảo;
iv) Những cam kết khác và cam kết bảo lãnh phát hành chứng từ mang giá khác.
21. Nhiều Nhà băng cũng thực hiện những giao dịch ko được ghi nhận là tài sản hay
nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán nhưng chúng làm phát sinh những nghĩa vụ nợ
tiềm tàng và những cam kết. Những khoản mục này thường mang vai trò quan yếu trong
hoạt động kinh doanh và mang mối liên quan chặt chẽ với mức độ rủi ro của những Ngân
hàng. Những khoản mục này mang thể làm tăng, giảm những khoản rủi ro khác, (Như:
Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro về tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán).
22. Người sử dụng thông tin trên BCTC của Nhà băng cần phải biết về những nghĩa
vụ nợ tiềm tàng và những cam kết ko huỷ ngang của Nhà băng để thẩm định tính thanh
khoản, khả năng trả nợ và khả năng cố hữu của những khoản lỗ tiềm tàng.
Kỳ hạn của tài sản và nợ phải trả
23. Nhà băng phải phân tích những khoản mục tài sản và nợ phải trả theo những nhóm mang
kỳ hạn thích hợp dựa trên thời kì còn lại tính từ ngày khoá sổ lập Con số tài
chính tới ngày đáo hạn theo điều khoản hợp đồng.
24. Sự thích hợp và sự ko thích hợp mang kiểm soát về kỳ hạn và lãi suất giữa tài sản và
nợ phải trả mang ý nghĩa quan yếu trong quản lý của Nhà băng. Trong thực tế rất
hiếm Nhà băng tạo được sự thích hợp lý tưởng, bởi vì những giao dịch thường mang kỳ
hạn ko vững chắc và thuộc rất nhiều loại hình nghiệp vụ khác nhau trong hoạt
động kinh doanh. Tình trạng ko thích hợp mang thể làm tăng khả năng sinh lời
nhưng cũng mang thể làm tăng rủi ro tổn thất.
25. Kỳ hạn của tài sản và nợ phải trả và khả năng thay thế những khoản nợ chịu lãi lúc
tới hạn trả tiền với một mức phí mang thể chấp nhận được là yếu tố quan yếu
trong việc thẩm định tính thanh khoản và mức độ rủi ro lúc mang thay đổi lãi suất và tỷ
giá hối đoái của Nhà băng. Để cung ứng thông tin thích hợp cho việc thẩm định
tính thanh khoản thì tối thiểu Nhà băng phải phân tích được tài sản và nợ phải trả
theo những nhóm kỳ hạn thích hợp.
26. Việc phân nhóm theo kỳ hạn những tài sản và nợ phải trả cụ thể rất khác nhau giữa
những Nhà băng và tuỳ thuộc vào loại tài sản và nợ phải trả, như một số kỳ hạn
thường được sử dụng sau:
(a) Dưới 1 tháng;
(b) Từ 1 tháng tới 3 tháng;
(c) Từ trên 3 tháng tới 1 năm;
(d) Từ trên 1 năm tới 3 năm;
(e) Từ trên 3 năm tới 5 năm; và
(f) Từ trên 5 năm trở lên.
Thông thường những kỳ hạn này được kết hợp với nhau, ví dụ: Trường hợp cho
vay và ứng trước mang thể được phân ra kỳ hạn dưới 1 năm và trên 1 năm. Nếu việc
hoàn trả kéo dài trong nhiều kỳ, thì mỗi lần trả tiền được phân bổ theo kỳ hạn
được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng hoặc được dự kiến trả tiền hoặc trả
nợ.
27. Kỳ hạn vận dụng cho việc phân loại kỳ hạn tài sản và nợ phải trả đòi hỏi phải nhất
quán với nhau. Điều này chỉ ra một cách rõ ràng mức độ thích hợp về kỳ hạn của tài
sản và nợ phải trả và sự phụ thuộc của Nhà băng vào những vốn đầu tư mang thể huy
động nhanh.
28. Những kỳ hạn mang thể được xác định theo những thời hạn sau:
(a) Thời kì còn lại tới ngày phải trả;
(b) Kỳ hạn gốc tới ngày phải trả; hoặc
(c) Thời kì còn lại tới ngày lãi suất thay đổi.
Việc phân tích tài sản và nợ phải trả dựa vào khoảng thời kì còn lại tới ngày đáo hạn sẽ cung ứng cơ sở vật chất tốt nhất để thẩm định khả năng thanh khoản của Nhà băng. Nhà băng cũng mang thể trình bày kỳ hạn phải trả dựa vào kỳ hạn gốc để cung ứng thông tin về vốn đầu tư và chiến lược kinh doanh. Ngoài ra Nhà băng mang thể
trình bày những nhóm kỳ hạn tới hạn tiếp theo dựa trên thời kì còn lại tới kỳ thay đổi lãi suất tiếp theo để phản ánh mức độ rủi ro lãi suất. Ban Giám đốc mang thể cung ứng thông tin trên BCTC về khả năng thay đổi lãi suất và cách thức quản lý và kiểm soát rủi ro lãi suất đó.
29. Trên thực tế, những khoản tiền gửi và ứng trước ko kỳ hạn từ Nhà băng
thường mang thời kì hoàn trả dài hơn thời kì của hợp đồng tín dụng. Ngày thực
tế hoàn trả mang hiệu lực thường muộn hơn ngày ghi trong hợp đồng. Nhà băng cần
phải trình bày việc phân tích ngày phải trả theo hợp đồng mặc dù ko phải là kỳ
hạn thực tế bởi vì kỳ đáo hạn ghi trong hợp đồng phản ánh những rủi ro mang tính
thanh khoản liên quan tới tài sản và nợ phải trả của Nhà băng.
30. Một số tài sản của Nhà băng ko mang kỳ hạn trả tiền theo hợp đồng. Kỳ hạn
mà những tài sản này được giả thiết trả tiền thường được coi là ngày tài sản sẽ
được thực hiện.
31. Việc thẩm định khả năng thanh khoản của Nhà băng dựa vào việc công khai kỳ
hạn những tài sản và nợ phải trả cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể của Ngân
hàng, bao gồm cả sự sẵn mang những vốn đầu tư huy động đối với Nhà băng.
32. Để cung ứng cho người sử dụng sự hiểu biết đầy đủ về những nhóm kỳ hạn của tài
sản và nợ phải trả, lúc trình bày BCTC cần bổ sung thêm thông tin về
khả năng mang thể hoàn trả trước trong thời kì còn lại. Do vậy, BCTC
cần phải cung ứng thông tin, kỳ hạn thực tế và cách thức quản lý, kiểm soát rủi ro
liên quan tới đặc trưng của những kỳ hạn khác nhau và lãi suất.
Trình bày sự tập trung của tài sản, nợ phải trả và khoản mục ngoài Bảng cân đối kế
toán
33. Những Nhà băng phải trình bày trên BCTC bất kỳ sự tập trung đáng kể
nào của những khoản mục tài sản, nợ phải trả và khoản mục ngoài Bảng cân đối kế
toán. Việc trình bày phải phân theo từng khu vực địa lý, từng nhóm khách hàng,
nhóm ngành kinh tế hoặc những tập trung khác của rủi ro. Nhà băng cũng cần
trình bày trạng thái ngoại tệ thuần to.
34. Nhà băng phải trình bày sự tập trung đáng kể về tài sản và nợ phải trả của mình.
Việc trình bày này rất mang ích để chỉ ra những rủi ro tiềm tàng mang trong giao dịch
trả tiền những tài sản và nợ phải trả của Nhà băng. Những trình bày trên phải
theo từng khu vực địa lý, nhóm khách hàng, nhóm ngành kinh tế hoặc với những
rủi ro trọng yếu phản ánh đúng thực trạng của Nhà băng. Sự phân tích và giải
thích tương tự đối với những khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán cũng rất quan
trọng. Sự tập trung đáng kể về tài sản và nợ phải trả của Nhà băng là những thông
tin phòng ban phải được trình bày thích hợp với yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 28
“Con số phòng ban”.
35. Việc trình bày rủi ro của số ngoại tệ thuần to cũng rất hữu ích để chỉ ra sự rủi ro
của khoản vay phát sinh từ thay đổi tỷ giá hối đoái.
Tổn thất của khoản cho vay và ứng trước
36. Con số tài chính của Nhà băng phải trình bày:
a) Chính sách kế toán làm cơ sở vật chất cho việc ghi nhận giá thành hoặc xoá sổ những khoản cho
vay và ứng trước ko mang khả năng thu hồi;
b) Chi tiết về những thay đổi dự phòng tổn thất những khoản cho vay và ứng trước trong
kỳ. Nhà băng phải trình bày riêng biệt trị giá được ghi nhận là giá thành trong kỳ đối với khoản
dự phòng tổn thất những khoản cho vay và ứng trước, trị giá được ghi nhận là giá thành trong kỳ
đối với những khoản cho vay và ứng trước được xoá sổ và số tiền thu hồi những khoản cho vay và
ứng trước đã xoá sổ trước đây nay thu hồi được;
c) Tổng trị giá dự phòng rủi ro tổn thất khoản cho vay và ứng trước tại ngày khoá sổ
kế toán lập BCTC.
37. Trị giá dự phòng rủi ro tổn thất ngoài những khoản tổn thất của những khoản cho vay và
ứng trước được ghi nhận theo quy định tại Chuẩn mực kế toán “Dụng cụ tài chính”
thì Nhà băng phải hạch toán vào lợi nhuận giữ lại. Việc hoàn nhập những khoản dự
phòng rủi ro này được hạch toán vào lợi nhuận giữ lại và ko được hạch toán
vào lãi, lỗ trong kỳ.
38. Nhà băng mang thể được lập dự phòng tổn thất đối với những khoản cho vay và ứng
trước ngoài những khoản dự phòng tổn thất đã hạch toán theo Chuẩn mực kế toán
“Dụng cụ tài chính”. Những khoản dự phòng này được trích lập từ lợi nhuận sau thuế
mà ko được tính vào giá thành trong kỳ và lúc hoàn nhập khoản dự phòng đã lập
này cũng được ghi tăng lợi nhuận sau thuế mà ko được hạch toán vào Con số
kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.
39. Những người sử dụng BCTC của Nhà băng cần biết về những khoản tổn
thất khoản cho vay và ứng trước tác động tới tình hình tài chính cũng như quá
trình hoạt động của Nhà băng được trình bày trong BCTC. Điều này
giúp họ thẩm định hiệu quả sử dụng những nguồn lực của Nhà băng. Nhà băng phải
trình bày tổng số trị giá dự phòng tổn thất khoản cho vay và ứng trước tại ngày khoá
sổ lập BCTC và những thay đổi dự phòng trong kỳ. Nhà băng phải trình
bày riêng rẽ những thay đổi dự phòng, bao gồm cả những khoản trước đây đã được xóa sổ
nay thu hồi được.
40. Những khoản cho vay và ứng trước lúc ko thể thu hồi thì sẽ được xóa sổ và được bù
đắp bằng khoản dự phòng tổn thất khoản cho vay. Chỉ được thực hiện xoá sổ lúc tất
cả những thủ tục pháp lý được hoàn thành và trị giá của khoản tổn thất đã được xác định
cuối cùng. Trong một số trường hợp, chúng mang thể được xóa sổ sớm hơn, ví dụ:
Trường hợp người đi vay ko trả được một đồng lãi hoặc tiền gốc nào mặc dù còn
hạn hoặc đã quá hạn một thời kì cụ thể. Những khoản cho vay và ứng trước ko
thể thu hồi, được xoá sổ vào thời khắc khác nhau; Tổng số tiền vay và ứng trước và
dự phòng tổn thất mang thể rất khác nhau. Do đó, Nhà băng phải trình bày chính sách
xóa sổ những khoản cho vay và ứng trước ko mang khả năng thu hồi.
Dự phòng rủi ro chung trong hoạt động của Nhà băng
41. Bất kỳ khoản dự phòng nào lập cho những rủi ro chung trong hoạt động của Nhà băng, bao gồm những khoản lỗ dự kiến trong tương lai và những khoản rủi ro ko thể dự kiến khác hoặc những nghĩa vụ nợ tiềm tàng đều phải được trình bày riêng rẽ như là phần trích lập từ lợi nhuận sau thuế. Những khoản hoàn nhập dự phòng đã lập được ghi tăng lợi nhuận giữ lại mà ko được tính vào lãi, lỗ trong kỳ.
42. Nhà băng được lập dự phòng cho những khoản rủi ro chung trong hoạt động của Ngân
hàng, bao gồm những khoản tổn thất dự kiến trong tương lai hoặc những rủi ro khác
ko dự kiến được, ngoài những khoản dự phòng cho những khoản tổn thất cho vay và
ứng trước được xác định theo đoạn 38. Nhà băng cũng được lập dự phòng cho những
tổn thất đột xuất. Dự phòng cho những rủi ro chung trong hoạt động của Nhà băng và
những tổn thất đột xuất không phù hợp điều kiện ghi nhận theo quy định của Chuẩn
mực kế toán “Dự phòng, nợ phải trả và tài sản ngẫu nhiên”. Do đó, Nhà băng phải
trích lập những khoản dự phòng đó từ lợi nhuận sau thuế. Điều này là cần thiết để
tránh làm tăng nợ phải trả, làm giảm tài sản hoặc những khoản dự phòng ngầm dẫn
tới làm sai lệch những mục tiêu thu nhập thuần và vốn chủ sở hữu.
43. Con số kết quả hoạt động kinh doanh sẽ ko thể hiện thông tin thích hợp và
trung thực về tình hình hoạt động của Nhà băng nếu lãi (lỗ) trong kỳ chịu ảnh
hưởng của những mục tiêu, như: Những khoản dự phòng ngầm cho những rủi ro chung trong
hoạt động của Nhà băng; những khoản tổn thất hoặc những khoản hoàn nhập số dự
phòng ngầm đã lập. Tương tự tương tự, Bảng cân đối kế toán cũng ko thể cung
cấp những thông tin thích hợp và trung thực về tình trạng tài chính của Nhà băng
nếu Bảng cân đối kế toán mang những mục tiêu thể hiện thẩm định tăng nợ phải trả và đánh
giá giảm tài sản hoặc những khoản dự phòng ngầm.
Tài sản được sử dụng để đảm bảo
44. Nhà băng phải trình bày trên Bản thuyết minh BCTC tổng trị giá khoản nợ
phải trả được đảm bảo, tính chất và số tiền sinh lời của những tài sản sử dụng để thế chấp.
45. Nhà băng mang thể được yêu cầu phải sử dụng tài sản thế chấp để đảm bảo cho những khoản
huy động vốn hay khoản nợ khác. Những khoản này thường mang trị giá đáng kể do đó sẽ mang
tác động to tới việc thẩm định tình hình tài chính của Nhà băng.
Hoạt động nhận uỷ thác
46. Nhà băng thường đóng vai trò là người nhận uỷ thác cho vay dẫn tới việc nắm giữ hoặc
đại diện cho tài sản của những tư nhân, người uỷ thác và những Nhà băng khác. Phân phối những
thông tin về uỷ thác cũng như mối quan hệ tương tự là một chứng minh hợp pháp rằng
những tài sản này ko phải là tài sản của Nhà băng và do vậy ko nằm trong Bảng
cân đối kế toán. Nếu Nhà băng mang những hoạt động nhận uỷ thác quan yếu thì phải trình
bày và phải chỉ ra quy mô của hoạt động đó trong Bản thuyết minh BCTC.
Những khoản nợ tiềm tàng nếu xảy ra tổn thất sẽ liên quan tới trách nhiệm người nhận ủy
thác nó. Với mục đích này, hoạt động nhận uỷ thác ko bao gồm những chức năng bảo
đảm an toàn.
Giao dịch các đối tác liên quan
47. Một số giao dịch nhất định giữa các đối tác liên quan mang thể được thực hiện theo những điều khoản khác so với các đối tác ko liên quan, ví dụ trong cùng một hoàn cảnh như nhau, một nhà băng mang thể cấp một khoản tín dụng mang hạn mức to hơn hoặc vận dụng một tỷ lệ lãi thấp hơn với một bên liên quan so với hạn mức hoặc tỷ lệ lãi suất vận dụng cho một bên ko liên quan. Tương tự tương tự, những khoản cho vay hay tiền gửi giữa các đối tác liên quan mang thể được thực hiện nhanh hơn, với thủ tục đơn thuần hơn so với các đối tác ko liên quan. Lúc những giao dịch với các đối tác liên quan phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường của nhà băng thì thông tin về những giao dịch này là thích hợp và cần thiết cho người sử dụng BCTC và phải được trình bày theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 26 “Thông tin về các đối tác liên quan”.
48. Lúc một nhà băng thực hiện giao dịch với các đối tác liên quan, phải trình bày bản tính những
mối quan hệ giữa các đối tác liên quan cũng như đặc điểm về nghiệp vụ và số dư hiện mang để
người đọc mang thể hiểu được những tác động trọng yếu và những mối quan hệ đối với báo cáo
tài chính của nhà băng. Những yếu tố thường được trình bày theo yêu cầu của Chuẩn mực
kế toán số 26 bao gồm cả chính sách tín dụng của nhà băng với các đối tác liên quan.
Nhà băng phải trình bày về giao dịch với các đối tác liên quan theo những thông tin định
lượng sau:
(a) Từng khoản cho vay và ứng trước, những khoản tiền gửi, chấp nhận trả tiền và những
kỳ phiếu phát hành đồng thời với những thông tin: Tổng số dư tại ngày khởi đầu và ngày kết thúc
kỳ hạn và những biến động của những khoản tạm ứng, tiền gửi, trả nợ và những biến động khác trong
kỳ;
(b) Từng loại thu nhập, giá thành và hoả hồng phải trả chủ yếu;
(c) Tổng số giá thành do thất thoát khoản cho vay và ứng trước và tổng số dự phòng tại
ngày khoá sổ lập BCTC; và
(d) Những cam kết và những nghĩa vụ nợ tiềm tàng ko thể huỷ ngang phát sinh từ những
khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán./.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 17:41:23.

Bình luận