Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh trị giá hiện sở hữu và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo công thức sau:

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1.Doanh nghiệp chỉ được ghi nhận là tài sản thuế thu nhập hoãn lại đối với những khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ, trị giá được khấu trừ của khoản lỗ tính thuế và ưu đãi về thuế chưa sử dụng từ những năm trước chuyển sang năm hiện tại trong trường hợp doanh nghiệp dự trù vững chắc sở hữu được lợi nhuận tính thuế thu nhập trong tương lai để sử dụng những khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ, những khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.

2. Cuối năm, doanh nghiệp phải lập “Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ”, “Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng”, trị giá được khấu trừ chuyển sang năm sau của những khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng làm căn cứ lập “Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” để xác định trị giá tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận hoặc hoàn nhập trong năm.

3. Việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nay với tài sản thuế TNDN đã ghi nhận từ những năm trước nhưng năm nay được hoàn nhập, theo nguyên tắc:

– Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm to hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, thì số chênh lệch được ghi nhận là tài sản thuế thu nhập hoãn lại và ghi giảm thuế thu nhập hoãn lại.

– Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, thì số chênh lệch được ghi nhận là tài sản thuế thu nhập hoãn lại và ghi tăng giá bán thuế thu nhập hoãn lại.

4. Kế toán phải hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại lúc những khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ ko còn tác động tới lợi nhuận tính thuế (lúc tài sản được thu hồi hoặc nợ phải trả được trả tiền một phần hoặc toàn bộ).

5. Kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải giám định lại những tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận từ những năm trước lúc dự trù vững chắc sở hữu được lợi nhuận tính thuế thu nhập trong tương lai để ghi nhận bổ sung vào năm hiện tại.

6. Một số trường hợp chủ yếu phát sinh tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

– Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ những khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ do khấu hao TSCĐ theo mục đích kế toán nhanh hơn khấu hao TSCĐ cho mục đích tính thuế thu nhập trong năm.

– Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ những khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ do ghi nhận một khoản giá bán trong năm hiện tại nhưng chỉ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế trong năm sau.

Ví dụ: Giá tiền trích trước về sửa chữa to TSCĐ được ghi nhận trong năm hiện tại nhưng chỉ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế lúc những khoản giá bán này thực tế phát sinh trong những năm sau;

– Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được tính trên trị giá được khấu trừ của khoản lỗ tính thuế và ưu đãi về thuế chưa sử dụng từ những năm trước chuyển sang năm hiện tại.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 243- TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI

Bên Nợ:

Trị giá tài sản thuế thu nhập hoãn lại tăng.

Bên Mang:

Trị giá tài sản thuế thu nhập hoãn lại giảm.

Số dư bên Nợ:

Trị giá tài sản thuế thu nhập hoãn lại còn lại cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Cuối năm, kế toán căn cứ “Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” đã được lập làm căn cứ ghi nhận hoặc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ giao dịch được ghi nhận vào giá bán thuế thu nhập hoãn lại:

1. Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm to hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận bổ sung trị giá tài sản thuế thu nhập hoãn lại là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh to hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi:

Nợ TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Mang TK 8212 – Giá tiền thuế TNDN hoãn lại.

2. Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi ưu đãi trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi:

Nợ TK 8212 – Giá tiền thuế TNDN hoãn lại
Mang TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

4/5 - (2 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 12:42:50.

Bình luận