Cơ sở lập dự toán chi NSĐP cho GDCL giai đoạn 2011-2017 đối với chi ĐTPT

Giai đoạn 2011-2017, tỉnh Thanh Hóa ko xây dựng và ban hành những nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ĐTPT nguồn NSNN ở địa phương. Những dự án đầu tư xây dựng những dự án thuộc ngành giáo dục nằm trong kế hoạch ĐTPT hằng năm (trong giai đoạn 2011-2016) và kế hoạch đầu tư công trung hạn,  hằng năm (giai đoạn 2016-2017) cùng với những dự án đầu tư XDCB ở những ngành khác theo những nguyên tắc phân bổ: thực hiện phân bổ theo những nhiệm vụ, dự án được phê duyệt, thích hợp với khả năng cân đối vốn, trong đó ưu tiên sắp xếp vốn để chi trả nợ XDCB đối với những dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán theo đúng quy định của Luật NSNN và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Những dự án đầu tư được lựa chọn căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể về tăng cường hạ tầng vật chất của ngành giáo dục trong từng năm ngân sách và nhu cầu đề xuất của những đơn vị sử dụng.

Ngoài ra, tỉnh chưa xây dựng những tiêu chí “sàng lọc” những dự án đầu tư để sắp xếp, lựa chọn được những dự án đầu tư mới gắn với mục tiêu phát triển ngành, chưa thể hiện được những ưu tiên đầu tư cho những “nhân tố” tạo ra sự phát triển của ngành giáo dục. Do ko với những tiêu chí phân bổ vốn ĐTPT nguồn NSNN cho những ngành theo điều kiện cụ thể của địa phương, vốn ĐTPT ko phân chia theo những ngành gây khó khăn cho việc phân tích, thẩm định mức độ đóng góp của hoạt động đầu tư từ vốn NSNN cho phát triển giáo dục và ko thể hiện được mức độ ưu tiên của chính quyền địa phương cho những ngành đầu tư (trong đó với đầu tư cho giáo dục).

Rate this post

Bình luận