Thời điểm được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

Theo quy định tại Điều 44 Luật bảo hiểm xã hội:  Thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc trợ cấp bằng tháng hay trợ cấp phục vụ được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng  lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Rate this post

Bình luận