Tài khoản 128 – Đầu tư ngắn hạn khác

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh số hiện sở hữu và tình hình biến động tăng, giảm những khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm cả những khoản cho vay mà thời hạn thu hồi ko quá một năm. Trong những trường hợp đầu tư bằng tiền hoặc hiện vật (như tài sản nhất mực, vật liệu, vật liệu, hàng hoá,…) trị giá khoản đầu tư được tính theo giá thoả thuận của các đối tác tham gia đầu tư đối với những tài sản đưa tiên phong tư. Phần chênh lệch (nếu sở hữu) giữa trị giá ghi sổ kế toán của đơn vị với trị giá tài sản được giám định lại phản ánh vào bên Nợ TK 811 hoặc bên Mang TK 711. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu tư, từng hợp đồng cho vay.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 128 – ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC

Bên Nợ:

Trị giá những khoản đầu tư ngắn hạn khác tăng

Bên Mang:

Trị giá những khoản đầu tư ngắn hạn khác giảm

Số dư bên Nợ:

Trị giá những khoản đầu tư ngắn hạn khác hiện còn

Tài khoản 128 – Đầu tư ngắn hạn khác, sở hữu 2 tài khoản cấp 2:
– Tài khoản 1281 – Tiền gửi sở hữu kỳ hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện sở hữu của tiền gửi sở hữu kỳ hạn.
– Tài khoản 1288 – Đầu tư ngắn hạn khác: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện sở hữu của những khoản đầu tư ngắn hạn khác.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Lúc tiêu dùng vốn bằng tiền để đầu tư ngắn hạn, ghi:
Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1281, 1288)
Mang những Tài khoản 111, 112,…

2. Doanh nghiệp đưa tiên phong tư bằng vật tư, sản phẩm, hàng hoá và thời kì nắm giữ những khoản đầu tư đó dưới 1 năm:

2.1. Nếu trị giá vật tư, sản phẩm, hàng hoá đưa tiên phong tư được giám định lại cao hơn trị giá ghi sổ kế toán, ghi:
Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1288)
Mang TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Mang TK 155 – Thành phẩm
Mang TK 156 – Hàng hoá
Mang TK 711 – Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa trị giá vật tư, hàng hoá được giám định lại cao hơn trị giá ghi sổ).

2.2. Nếu trị giá vật tư, sản phẩm, hàng hoá đưa tiên phong tư được giám định lại nhỏ hơn trị giá ghi sổ kế toán, ghi:
Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1288)
Nợ TK 811 – Giá thành khác (Số chênh lệch giữa trị giá vật tư, hàng hoá được giám định lại nhỏ hơn trị giá ghi sổ)
Mang TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Mang TK 155 – Thành phẩm
Mang TK 156 – Hàng hoá.

3. Lúc thu hồi những khoản đầu tư ngắn hạn khác, ghi
Nợ những TK 111, 112, 152, 156, 211,…
Nợ TK 635 – Giá thành tài chính (Trường hợp lỗ)
Mang TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1281, 1288) (Giá vốn)
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Trường hợp lãi).

4/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 21:27:56.

Bình luận