Tài khoản 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản giá bán thực tế đã phát sinh nhưng chưa được tính vào giá bán sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển những khoản giá bán này vào giá bán sản xuất, kinh doanh của những kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc một kỳ kinh doanh.

Mức giá trả trước ngắn hạn là những khoản giá bán thực tế đã phát sinh nhưng sở hữu liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường, nên chưa thể tính hết vào giá bán sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo của năm tài chính.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Thuộc loại giá bán trả trước ngắn hạn, gồm:

– Mức giá trả trước về thuê shop, nhà xưởng, nhà kho, văn phòng trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường;

– Mức giá trả trước về thuê nhà sản xuất cung ứng cho hoạt động kinh doanh trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường;

– Mức giá tậu những loại bảo hiểm (Bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe…) và những loại lệ phí tậu và trả một lần trong năm;

– Phương tiện, dụng cụ thuộc tài sản lưu động xuất sử dụng một lần với trị giá to và phương tiện, dụng cụ sở hữu thời kì sử dụng dưới một năm;

– Trị giá bao phân bì luân chuyển, đồ sử dụng cho thuê với kỳ hạn tối đa là một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường;

– Mức giá tậu những tài liệu kỹ thuật và những khoản giá bán trả trước ngắn hạn khác được tính phân bổ dần vào giá bán kinh doanh trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường;

– Mức giá trong thời kì ngừng việc (ko lường trước được);

– Mức giá sửa chữa TSCĐ một lần quá to cần phải phân bổ cho nhiều kỳ kế toán (tháng, quý) trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường;

– Mức giá trả trước ngắn hạn khác (như lãi tiền vay trả trước, lãi tậu hàng trả chậm, trả góp,..).

2. Chỉ hạch toán vào Tài khoản 142 những khoản giá bán trả trước ngắn hạn phát sinh sở hữu trị giá to liên quan tới kết quả hoạt động của nhiều kỳ trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường ko thể tính hết cho kỳ phát sinh giá bán. Từng doanh nghiệp phải xác định và quy định chặt chẽ nội dung những khoản giá bán hạch toán vào Tài khoản 142- “Mức giá trả trước ngắn hạn”.

3. Việc tính và phân bổ giá bán trả trước ngắn hạn vào giá bán sản xuất, kinh doanh từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất mức độ từng loại giá bán mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức thích hợp, kế hoạch hoá chặt chẽ. Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản giá bán trả trước ngắn hạn đã phát sinh, đã phân bổ vào giá bán sản xuất, kinh doanh vào đối tượng chịu giá bán của từng kỳ hạch toán và số còn lại chưa tính vào giá bán.

4. Đối với giá bán sửa chữa TSCĐ nếu phát sinh một lần quá to thì được phân bổ dần vào những kỳ kế toán tiếp theo trong vòng một năm tài chính. Đối với những TSCĐ đặc thù, việc sửa chữa to sở hữu tính chu kỳ, doanh nghiệp sở hữu thể trích trước giá bán sửa chữa to vào giá bán sản xuất kinh doanh.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 142- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

Bên Nợ:
Những khoản giá bán trả trước ngắn hạn thực tế phát sinh.

Bên Sở hữu:

Những khoản giá bán trả trước ngắn hạn đã tính vào giá bán sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Số dư bên Nợ:

Những khoản giá bán trả trước ngắn hạn chưa tính vào giá bán sản xuất, kinh doanh.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KIN H TẾ CHỦ YẾU

1. Lúc phát sinh những khoản giá bán trả trước ngắn hạn sở hữu liên quan tới nhiều kỳ kế toán trong một năm tài chính thì được phân bổ dần:
1.1. Đối với giá bán trả trước ngắn hạn sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu sở hữu).
Sở hữu TK 111 – Tiền mặt
Sở hữu TK 112 – Tiền gửi nhà băng
Sở hữu TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Sở hữu TK 153 – Phương tiện, dụng cụ
Sở hữu TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (2413)
Sở hữu TK 331 – Phải trả cho người bán
Sở hữu TK 334 – Phải trả người lao động
Sở hữu TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.
1.2. Đối với giá bán trả trước ngắn hạn sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn (Tổng giá trả tiền)
Sở hữu TK 111 – Tiền mặt
Sở hữu TK 112 – Tiền gửi nhà băng
Sở hữu TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Sở hữu TK 153 – Phương tiện, dụng cụ
Sở hữu TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (2413)
Sở hữu TK 331 – Phải trả cho người bán
Sở hữu TK 334 – Phải trả người lao động
Sở hữu TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.
2. Trường hợp thuê TSCĐ là thuê hoạt động (văn phòng làm việc, nhà xưởng, cửa hàng,…), lúc doanh nghiệp trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ kế toán trong một năm tài chính:
– Nếu TSCĐ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Sở hữu những TK 111, 112,…
– Nếu TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 142- Mức giá trả trước ngắn hạn
Sở hữu những TK 111, 112,…
3. Định kỳ, tiến hành phân bổ giá bán trả trước ngắn hạn vào giá bán sản xuất, kinh doanh, ghi:
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
Nợ TK 623 – Mức giá sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 – Mức giá sản xuất chung
Nợ TK 641 – Mức giá bán hàng
Nợ TK 642 – Mức giá quản lý doanh nghiệp
Sở hữu TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn.
4. Đối với phương tiện, dụng cụ xuất sử dụng một lần sở hữu trị giá to, thời kì sử dụng dưới một năm phải phân bổ nhiều kỳ (tháng, quý) trong một năm:
– Lúc xuất phương tiện, dụng cụ, căn cứ vào phiếu nhập kho, ghi:
Nợ TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn
Sở hữu TK 153 – Phương tiện, dụng cụ.
– Định kỳ (tháng, quý) tiến hành phân bổ phương tiện, dụnh cụ theo tiêu thức hợp lý. Cân cứ để xác định mức giá bán phải phân bổ mổi kỳ trong năm sở hữu thể là thời kì sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, nhà sản xuất mà phương tiện, dụng cụ tham gia kinh doanh trong từng kỳ hạch toán. Lúc phân bổ, ghi:
Nợ những TK 623, 627, 641, 642,…
Sở hữu TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn.
5. Trường hợp giá bán trả trước ngắn hạn là giá bán sửa chữa TSCĐ thực tế phát sinh một lần quá to, phải phân bổ dần vào giá bán sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ kế toán trong một năm tài chính, lúc công việc sửa chữa TSCĐ hoàn thành, ghi:

Nợ TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn
Sở hữu TK 241 – XDCB dở dang (2413).

6. Tính và phân bổ giá bán sửa chữa TSCĐ vào giá bán sản xuất, kinh doanh trong những kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 623 – Mức giá sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 – Mức giá sản xuất chung
Nợ TK 641 – Mức giá bán hàng
Nợ TK 642 – Mức giá quản lý doanh nghiệp
Sở hữu TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn.

7. Lúc phát sinh những giá bán trực tiếp ban sơ liên quan tới tài sản thuê tài chính trước lúc nhận tài sản thuê như giao dịch, ký kết hợp đồng,…, ghi:
Nợ TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn
Sở hữu những TK 111, 112,…

8. Mức giá trực tiếp ban sơ liên quan tới hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, lúc nhận TSCĐ thuê tài chính, ghi:
Nợ TK 212 – Tài sản nhất thiết thuê tài chính
Sở hữu TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn (Kết chuyển giá bán trực tiếp ban sơ liên quan tới TSCĐ thuê tài chính phát sinh trước lúc nhận TSCĐ thuê)
Sở hữu những TK 111, 112,…(Số phí trực tiếp liên quan tới hoạt động thuê phát sinh lúc nhận tài sản thuê tài chính)

9. Trường hợp doanh nghiệp trả trước lãi tiền vay được tính vào giá bán trả trước ngắn hạn, ghi:

Nợ TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn
Sở hữu những TK 111, 112,…

– Định kỳ, lúc phân bổ lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ, ghi:

Nợ TK 635 – Mức giá tài chính (Nếu giá bán đi vay, ghi vào giá bán ở tài chính)
Nợ TK 241 – XDCB dở dang (Nếu giá bán đi vay được vốn hoá tính vào giá bán đầu tư XDCB dở dang)
Nợ TK 627 – Mức giá sản xuất chung (Nếu giá bán đi vay được vốn hoá tính vào giá bán sản xuất dở dang)
Sở hữu TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn.

Rate this post

Bình luận