Cách nghiên cứu xây dựng chỉ số

Hiện nay chưa mang công bố chính thức bộ chỉ số thẩm định TTX ở cấp độ ngành hay doanh nghiệp. Trên toàn cầu đã mang bộ chỉ số sản xuất vững bền chung cho những doanh nghiệp [21]. Tại Việt Nam đã mang bộ tiêu chí vững bền ngành Than khoáng [27] và bộ chỉ số thẩm định vững bền địa phương [25]. Phương pháp xây dựng bộ chỉ số vững bền ngành Than khoáng sản ko được nói tới một cách rõ ràng cụ thể, chưa mang tính hệ thống. Phương pháp Delphi thường được sử dụng để xây dựng chỉ số ở cấp địa phương/vùng. Phương pháp xây dựng bộ chỉ số sản xuất vững bền của Rahdari A. H & Anvary Rostamy A. A (2015) tương đối rõ ràng, tuy nhiên bộ chỉ số lại thẩm định vững bền chung chung mà ko hướng tới doanh nghiệp cụ thể trong ngành nào. Ở cấp doanh nghiệp đã mang bộ chỉ số thẩm định TTX đối với những doanh nghiệp tại JSC “Kryon” của Belarus [31] nhưng bộ chỉ số TTX cấp doanh nghiệp này thẩm định TTX những doanh nghiệp nhưng lại dựa trên bộ chỉ số TTX quốc gia của OECD, điều đó cho thấy việc thẩm định này chưa thực sự xác thực và thích hợp.

Qua những dự án nghiên cứu mang thể thấy rằng quá trình xây dựng bộ chỉ số thực hiện chủ yếu cho vấn đề PTBV và SXBV. Việc xây dựng chỉ số diễn ra từ việc thẩm định nguồn dữ liệu sẵn mang; xác định mục tiêu xây dựng chỉ số; xác định phạm vi cụ thể và sau đó phác thảo thảo bộ chỉ số cơ sở vật chất. Tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích cụ thể mà mang thể sử dụng một số phương pháp và kỹ thuật để lọc và rút gọn bộ chỉ số với sự thẩm định của các đối tác liên quan. Cuối cùng là đề xuất bộ chỉ số và cập nhật bộ chỉ số.

Dựa trên việc thu thập và nghiên cứu những dự án, luận án thẩm định một số đặc điểm trật tự, phương pháp xây dựng bộ chỉ số liên quan tới TTX như sau:

Rate this post

Bình luận