Mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng?

Theo quy định tại Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội, mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

– Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% m ức b ình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu th áng li ền kề trước khi thất nghiệp.

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Ba tháng, nếu có từ đủ mười tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

+ Chín tháng, nếu có từ đủ bẩy mươi hai tháng đến dưới bẩy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

+ Mười hai tháng, nếu có từ đủ một tram bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Rate this post

Bình luận