Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế

Chức năng quản lý kê khai, nộp thuế và đôn đốc thu nộp thuế (gọi tắt là quản lý thu nộp thuế) là việc cơ thuế quan tổ chức và thực hiện công việc nắm bắt toàn bộ tình hình đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và nợ thuế của NNT để mang giải pháp đôn đốc nhắc nhở NNT thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN. Trong đó:
Đăng ký thuế là việc NNT kê khai với cơ thuế quan về những thông tin họ tên, tuổi, nghề nghiệp, liên hệ. Sau lúc NNT thực hiện những thủ tục đăng ký thuế, cơ thuế quan sẽ cấp cho NNT một mã số thuế .
Kê khai thuế là một nghĩa vụ đề xuất của NNT lúc phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật thuế. Kê khai thuế là việc NNT lập hoặc điền vào mẫu những tờ khai thuế hoặc phụ lục tờ khai những thông tin để xác khái niệm vụ thuế của NNT.
Nộp thuế là việc NNT nộp tiền vào NSNN để thực hiện nghĩa vụ thuế bao gồm những hình thức như nộp tiền mặt, chuyển khoản, bù trừ với số thuế nộp thừa.
Chức năng quản lý thu nộp thuế là một trong những chức năng rất quan yếu của Quản lý thuế, trong nhiều trường hợp chức năng này mang vai trò quyết định hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế. Một trong những mục tiêu của quản lý thuế là đảm bảo số thu thuế được nộp vào NSNN đầy đủ, kịp thời, chống nợ đọng để đảm bảo cơ cở cần thiết thực hiện những chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Mặc dù pháp luật thuế đã quy định những khoản thuế phát sinh ở từng đối tượng NNT, nhưng nếu ko quản lý thu nộp tốt mang thể dẫn tới NNT ko kê khai chuẩn xác, ko nộp thuế đầy đủ và đúng thời hạn sẽ dẫn tới ko tuân thủ tốt pháp luật thuế và ko đảm bảo nguồn thu để phục vụ những nhu cầu chi tiêu của nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội.

Rate this post

Bình luận