Tài khoản 155 – Thành phẩm

Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá hiện sở hữu và tình hình biến động của những loại thành phẩm của doanh nghiệp.

Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do những phòng ban sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong đã được kiểm nghiệm thích hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Kế toán nhập, xuất, tồn kho, thành phẩm trên Tài khoản 155 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”.

2. Thành phẩm do những phòng ban sản xuất chính và phòng ban sản xuất phụ của đơn vị sản xuất ra phải được thẩm định theo giá thành sản xuất (giá gốc), bao gồm: Giá thành vật liệu, vật liệu trực tiếp, tầm giá nhân lực trực tiếp, tầm giá sản xuất chung và những tầm giá sở hữu liên quan trực tiếp khác tới việc sản xuất sản phẩm.

– Đối với tầm giá sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào tầm giá chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo tầm giá thực tế phát sinh trong kỳ.

– Đối với tầm giá sản xuất chung nhất mực được phân bổ vào tầm giá chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm dựa trên công suất thường ngày của máy móc thiết bị sản xuất. Công suất thường ngày là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong những điều kiện sản xuất thường ngày.

– Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất thường ngày thì tầm giá sản xuất chung nhất mực được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo tầm giá thực tế phát sinh.

– Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn mức công suất thường ngày thì tầm giá sản xuất chung nhất mực chỉ được phân bổ vào tầm giá chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất thường ngày. Khoản tầm giá sản xuất chung ko phân bổ được ghi nhận là tầm giá để xác định kết quả hoạt động kinh doanh (ghi nhận vào Giá vốn hàng bán) trong kỳ.

3. Ko được tính vào giá gốc thành phẩm những tầm giá sau:

– Giá thành vật liệu, vật liệu, tầm giá nhân lực và những tầm giá sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức thường ngày;

– Giá thành bảo quản hàng tồn kho trừ những khoản tầm giá bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và tầm giá bảo quản quy định ở đoạn 06 của Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”;

– Giá thành bán hàng;

– Giá thành quản lý doanh nghiệp .

4. Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến được thẩm định theo gái trị thực tế gia công chế biến bao gồm: Giá thành vật liệu, vật liệu trực tiếp, tầm giá thuê gia công và những tầm giá khác sở hữu liên quan trực tiếp tới quá trình gia công.

5. Việc tính trị giá thành phẩm tồn kho được thực hiện theo một trong bốn phương pháp quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”.

6. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nếu kế toán chi tiết xuất, nhập kho thành phẩm hàng ngày được ghi sổ theo giá hạch toán (sở hữu thể là giá thành kế hoạch hoặc giá nhập kho thống nhất quy định). Cuối tháng, kế toán phải tính giá thành thực tế của thành phẩm nhập kho và xác định hệ số chênh lệch giữa giá thành thực tế và giá hạch toán của thành phẩm (tính cả số chênh lệch của thành phẩm đầu kỳ) làm cơ sở vật chất xác định giá thành thực tế của thành phẩm nhập, xuất kho trong kỳ như hướng dẫn ở Tài khoản 152.

7. Kế toán chi tiết thành phẩm phải thực hiện theo từng kho, loại, nhóm, thứ thành phẩm.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 155- THÀNH PHẨM

Bên Nợ:

– Trị giá của thành phẩm nhập kho;
– Trị giá của thành phẩm thừa lúc kiểm kê;
– Kết chuyển trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Mang:

– Trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho;
– Trị giá của thành phẩm thiếu hụt lúc kiểm kê;
– Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

Trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

I. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

1. Nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, ghi:

Nợ TK 155 – Thành phẩm.
Mang TK 154 – Giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.

2. Xuất kho thành phẩm để bán cho khách hàng, kế toán phản ánh phản ánh giá vốn của thành phẩm xuất bán, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 155 – Thành phẩm.

3. Xuất kho thành phẩm gửi đi bán, xuất kho cho những cơ sở vật chất nhận bán hàng đại lý ký gửi (Trường hợp sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ), ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
Mang TK 155 – Thành phẩm.

4. Lúc người tìm trả lại số thành phẩm đã bán: Trường hợp thành phẩm đã bán thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại theo giá bán chưa sở hữu thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 531 – Hàng bán bị trả lại (Giá bán chưa sở hữu thuế GTGT)
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Mang những TK 111, 112, 131,…(Tổng giá trả tiền của hàng bán bị trả lại).

– Đồng thời phản ánh giá vốn của thành phẩm đã bán bị trả lại nhập lại kho, ghi:
Nợ TK 155 – Thành phẩm
Mang TK 632 – Giá vốn hàng bán.

5. Xuất thành phẩm tiêu sử dụng nội bộ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh: Trường hợp xuất kho thành phẩm thuốc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

+ Lúc xuất kho thành phẩm:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 155 – Thành phẩm.

+ Phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ của thành phẩm xuất kho tiêu sử dụng nội bộ và thuế GTGT đầu ra, ghi:
Nợ TK 621 – Giá thành nguyên vật liệu trực tiếp
Nợ TK 627 – Giá thành sản xuất chung
Nợ TK 641 – Giá thành bán hàng
Nợ TK 642 – Giá thành quản lý doanh nghiệp
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
Mang TK 512 – Doanh nghiệp bán hàng nội bộ (Theo tầm giá sản xuất sản phẩm)

6. Xuất kho thành phẩm đưa đi góp vốn liên doanh vào cơ sở vật chất kinh doanh đồng kiểm soát:

6.1. Lúc xuất lúc thành phẩm đưa đi góp vốn liên doanh, ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh (Theo giá thẩm định lại)
Nợ TK 811 – Giá thành khác (Chênh lệch giữa giá thẩm định lại nhỏ hơn trị giá ghi sổ của thành phẩm)
Mang TK TK 155 – Thành phẩm
Mang TK 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá thẩm định lại to hơn giá ghi sổ của thành phẩm tương ứng với phần lợi ích của các đối tác khác trong liên doanh)
Mang TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa giá thẩm định lại to hơn giá ghi sổ của thành phẩm tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh).

6.2. Lúc cơ sở vật chất kinh doanh đã bán số thành phẩm nhận vốn góp cho bên thứ 3 độc lập, bên góp vốn liên doanh kết chuyển phần doanh thu chưa thực hiện còn lại vào thu nhập khác trong kỳ đó, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Mang TK 711 – Thu nhập khác.

7. Xuất thành phẩm đưa đi góp vốn vào tổ chức liên kết, ghi:

Nợ TK 223 – Đầu tư vào tổ chức liên kết (Theo giá thẩm định lại)
Nợ TK 811 – Giá thành khác (Chênh lệch giữa giá thẩm định lại nhỏ hơn trị giá ghi sổ của thành phẩm)
Mang TK 155 – Thành phẩm
Mang TK 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá thẩm định lại to hơn trị giá ghi sổ của thành phẩm).

8. Mọi trường hợp phát hiện thừa, thiếu thành phẩm lúc kiểm kê đều phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân xác định người phạm lỗi. Căn cứ vào biên bản kiêm kê và quyết định xử lý của các ngành sở hữu thẩm quyền để ghi sổ kế toán.
– Nếu thừa, thiếu thành phẩm do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ kế toán phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh số liệu ghi trên sổ kế toán;
– Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân thừa, thiếu phải chờ xử lý, ghi:

+ Nếu thừa, ghi:
Nợ TK 155 – Thành phẩm.
Mang TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).

+ Lúc sở hữu quyết định xử lý, ghi:
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
Mang những TK liên quan.

+ Nếu thiếu, ghi:
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381- tài sản thiếu chờ xử lý)
Mang TK 155 – Thành phẩm.

Lúc sở hữu quyết định xử lý của cấp sở hữu thẩm quyền, kế toán , ghi sổ theo quyết định xử lý, ghi:

Nợ những TK 111, 112,.. (Nếu tư nhân phạm lỗi phải bồi thường bằng tiền)
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Nếu trừ vào lương của tư nhân phạm lỗi)
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Phần trị giá hao hụt, mất mát còn lại sau lúc trừ số thu bồi thường).
Mang TK 138 – Phải thu khác.

II. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

1. Đầu kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm đã kết chuyển cuối kỳ trước để kết chuyển trị giá thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào Tài khoản 632- “Giá vốn hàng bán”, ghi;
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 155 – Thành phẩm.

2. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm tồn kho, kết chuyển trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳ, ghi:
Nợ TK 155 – Thành phẩm
Mang TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 18:02:38.

Bình luận