Vai trò chung của kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo

Nếu xét trong một phạm vi hẹp thì kinh tế nhà sản xuất trong phát triển vùng biển, đảo bao gồm những ngành kinh tế vùng ven biển, là toàn bộ những hoạt động kinh tế diễn ra trên biển, vùng ven biển và những đảo nó bao gồm những hoạt động kinh tế chủ yếu như: nhà sản xuất vận tải biển, nhà sản xuất cảng biển; nhà sản xuất thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản đặc trưng là nhà sản xuất dầu khí; nhà sản xuất du lịch biển; nhà sản xuất khai thác muối; nhà sản xuất tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn… Còn theo nghĩa rộng thì kinh tế nhà sản xuất trong vùng biển, đảo là bao gồm những hoạt động kinh tế nhà sản xuất trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới những hoạt động của những ngành kinh tế diễn ra trên biển, vùng biển, vùng lục địa ven biển, bao gồm: ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển, ngành kinh tế hàng hải; công nghiệp chế biến dầu, khí; công nghiệp chế biến thuỷ, hải sản; sản xuất những nhà sản xuất trên biển; thông tin liên lạc; nghiên cứu khoa học – kỹ thuật biển; huấn luyện nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển; dò hỏi cơ bản về tài nguyên – môi trường biển… Và cả những ngành nông, lâm, ngư nghiệp khác trong phạm vi địa bàn lãnh thổ này. Do đó những hoạt động kinh doanh nhà sản xuất là nhằm đáp ứng cho những ngành kinh tế nói trên. Lúc kinh tế nhà sản xuất trong vùng biển, đảo đáp ứng tốt những hoạt động kinh tế nói trên sẽ:

– Trực tiếp tham gia những chuỗi trị giá của những sản phẩm hàng hóa, góp phần làm cho những ngành kinh tế phát triển mạnh mẽ, tạo ra hiệu quả kinh tế cao, đem lại nguồn lợi to cho quốc gia, lợi nhuận cho doanh nghiệp và thu nhập cho người dân tham gia những hoạt động nhà sản xuất.

– Tạo động lực để thu hút, xúc tiến những vùng khác cùng phát triển; kinh tế nhà sản xuất trong vùng biển, đảo là “hạt nhân” tạo sự chuyển biến cơ bản để phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, đồng thời góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường thọ thái và môi trường sống của cư dân vùng biển, đảo.

– Góp phần xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, làm động lực xúc tiến cho kinh tế cả nước phát triển với tốc độ nhanh. Tạo ra một sự kết hợp kinh tế ven biển, kinh tế trên biển và kinh tế hải đảo với những khu vực nội địa để phát triển nhanh, ổn định và vững bền.

– Tạo điều kiện để tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế biển, vùng ven biển những đảo một cách toàn diện. Phát huy triệt để và với hiệu quả những nguồn lực bên trong kết hợp với tranh thủ sự hợp tác và thu hút những nguồn lực từ bên ngoài theo nguyên tắc cùng với lợi, tôn trọng chủ quyền và trên ý thức chủ động, tích cực mở cửa, hội nhập. Tune để phát triển kinh tế nhà sản xuất trong vùng biển, đảo thì những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đóng một vị trí vô cùng quan yếu.

Rate this post

Bình luận