Đánh giá hoạt động quản lý khai thác của trung tâm logistic Hải Phòng

Hệ thống tiêu chí bên trong và hệ thống tiêu chí bên ngoài được sử dụng nhằm đo lường kết quả hoạt động logistics của những TT logistics tại Hải Phòng.

Nhóm những tiêu chí bên trong: (theo bảng 2.4 bên dưới – Nguồn: tác giả tự tính toán)

Nhóm những tiêu chí bên ngoài: (theo bảng 2.5 bên dưới– Nguồn: tác giả tự tính toán)

Rate this post

Bình luận