Các công nghệ nền tảng của quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Theo Microstrategy (2000), mang 5 khoa học chính phối hợp với nhau tạo nền tảng khoa học của hệ thống eCRM là: “Kho dữ liệu khách hàng; Phân tích dữ liệu; Tư nhân hóa; Truyền thông; Giao dịch”Microstrategy (2000). Thiếu 5 khoa học trên, eCRM ko mang khả năng linh hoạt, mở rộng để thích hợp với thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp

Rate this post

Bình luận