CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 01

CHUẨN MỰC SỐ 01- CHUẨN MỰC CHUNG

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ
bản, những yếu tố và ghi nhận những yếu tố của BCTC của doanh nghiệp, nhằm:
a/ Làm hạ tầng xây dựng và hoàn thiện những chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn
mẫu thống nhất;
b/ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập BCTC theo những chuẩn mực kế toán và
chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý những vấn đề chưa được quy định cụ thể
nhằm đảm bảo cho những thông tin trên BCTC phản ánh trung thực và hợp lý;
c/ Tạo điều kiện cho kiểm toán viên và người rà soát kế toán đưa ra ý kiến về sự thích hợp của báo cáo tài
chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;
d/ Tạo điều kiện cho người sử dụng BCTC hiểu và thẩm định thông tin tài chính được lập thích hợp
với những chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
02. Những nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và những yếu tố của BCTC quy định trong chuẩn
mực này được quy định cụ thể trong từng chuẩn mực kế toán, phải được ứng dụng đối với mọi doanh
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước.
Chuẩn mực này ko thay thế những chuẩn mực kế toán cụ thể. Lúc thực hiện thì căn cứ vào chuẩn
mực kế toán cụ thể. Trường hợp chuẩn mực kế toán cụ thể chưa quy định thì thực hiện theo Chuẩn
mực chung.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN

Cơ sở vật chất dồn tích
03. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan tới tài sản, nợ phải trả, tài chính
chủ sở hữu, doanh thu, giá tiền phải được ghi sổ kế toán vào thời khắc phát sinh, ko căn cứ vào
thời khắc thực tế thu hoặc thực tế rót vốn hoặc tương đương tiền. Con số tài chính lập trên hạ tầng
dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Hoạt động Liên tục
04. Con số tài chính phải được lập trên hạ tầng giả thiết là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ
tiếp tục hoạt động kinh doanh thường nhật trong tương lai sắp, tức là doanh nghiệp ko với ý
định cũng như ko buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của
mình. Trường hợp thực tế khác với giả thiết hoạt động liên tục thì BCTC phải lập trên một
hạ tầng khác và phải giảng giải hạ tầng đã sử dụng để lập BCTC.
Giá gốc
05. Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản
tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo trị giá hợp lý của tài sản đó vào thời khắc tài sản
được ghi nhận. Giá gốc của tài sản ko được thay đổi trừ lúc với quy định khác trong chuẩn mực kế
toán cụ thế.
Thích hợp
06. Việc ghi nhận doanh thu và giá tiền phải thích hợp với nhau. Lúc ghi nhận một khoản doanh thu thì
phải ghi nhận một khoản giá tiền tương ứng với liên quan tới việc tạo ra doanh thu đó. Giá bán tương
ứng với doanh thu gồm giá tiền của kỳ tạo ra doanh thu và giá tiền của những kỳ trước hoặc giá tiền phải
trả nhưng liên quan tới doanh thu của kỳ đó.

Nhất quán
07. Những chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được ứng dụng thống nhất ít
nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp với thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn
thì phải giải trình lý do và tác động của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh BCTC.
Thận trọng
08. Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, suy đoán cần thiết để lập những ước tính kế toán trong những
điều kiện ko cứng cáp. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi:
a/ Phải lập những khoản dự phòng nhưng ko lập quá to;
b/ Ko thẩm định cao hơn trị giá của những tài sản và những khoản thu nhập;
c/ Ko thẩm định thấp hơn trị giá của những khoản nợ phải trả và giá tiền;
d/ Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận lúc với chứng cớ cứng cáp về khả năng thu được lợi
ích kinh tế, còn giá tiền phải được ghi nhận lúc với chứng cớ về khả năng phát sinh giá tiền.
Trọng yếu
09. Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu xác thực của
thông tin đó với thể làm sai lệch đáng kể BCTC, làm tác động tới quyết định kinh tế của
người sử dụng BCTC. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ to và tính chất của thông tin hoặc
những sơ sót được thẩm định trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét
trên cả phương diện định lượng và định tính.
CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI KẾ TOÁN
Trung thực
10. Những thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo trên hạ tầng những chứng cớ đầy
đủ, khách quan và đúng với thực tế về tình trạng, bản tính nội dung và trị giá của nghiệp vụ kinh tế
phát sinh.
Khách quan
11. Những thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo đúng với thực tế, ko bị xuyên
tạc, ko bị bóp méo
Đầy đủ
12. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan tới kỳ kế toán phải được ghi chép và báo cáo
đầy đủ, ko bị bỏ sót.
Kịp thời
13. Những thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo kịp thời, đúng hoặc trước thời hạn
quy định, ko được chậm trễ.
Dễ hiểu
14. Những thông tin và số liệu kế toán trình bày trong BCTC phải rõ ràng, dễ hiểu đối với
người sử dụng. Người sử dụng ở đây được hiểu là người với hiểu biết về kinh doanh, về kinh tế, tài
chính, kế toán ở mức trung bình. Thông tin về những vấn đề phức tạp trong BCTC phải
được giải trình trong phần thuyết minh

Với thể so sánh
15. Những thông tin và số liệu kế toán giữa những kỳ kế toán trong một doanh nghiệp và giữa những doanh
nghiệp chỉ với thể so sánh được lúc tính toán và trình bày nhất quán. Trường hợp ko nhất quán thì
phải giải trình trong phần thuyết minh để người sử dụng BCTC với thể so sánh thông tin
giữa những kỳ kế toán, giữa những doanh nghiệp hoặc giữa thông tin thực hiện với thông tin dự toán, kế
hoạch.
16. Yêu cầu kế toán quy định tại những Đoạn 10, 11, 12, 13, 14, 15 nói trên phải được thực hiện đồng
thời. Ví dụ: Yêu cầu trung thực đã bao hàm yêu cầu khách quan; yêu cầu kịp thời nhưng phải đầy đủ,
dễ hiểu và với thể so sánh được.
CÁC YẾU TỐ CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
17. Con số tài chính phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng cách tổng hợp những nghiệp
vụ kinh tế, tài chính với cùng tính chất kinh tế thành những yếu tố của BCTC. Những yếu tố liên
quan trực tiếp tới việc xác định tình hình tài chính trong Bảng cân đối kế toán là Tài sản. Nợ phải trả
và Vốn chủ sở hữu. Những yếu tố liên quan trực tiếp tới thẩm định tình hình và kết quả kinh doanh trong
Con số kết quả hoạt động kinh doanh là Doanh thu, thu nhập khác, Giá bán và Kết quả kinh doanh.

Tình hình tài chính
18. Những yếu tố với liên quan trực tiếp tới việc xác định và thẩm định tình hình tài chính là Tài sản, Nợ
phải trả và Vốn chủ sở hữu. Những yếu tố này được khái niệm như sau:
a/ Tài sản: Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và với thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.
b/ Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ những giao dịch và sự kiện đã qua mà
doanh nghiệp phải trả tiền từ những nguồn lực của mình.
c/ Vốn chủ sở hữu: Là trị giá vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa trị giá Tài sản
của doanh nghiệp trừ (-) Nợ phải trả.
19. Lúc xác định những khoản mục trong những yếu tố của BCTC phải chú ý tới hình thức sở
hữu và nội dung kinh tế của chúng. Trong một số trường hợp, tài sản ko thuộc quyền sở hữu của
doanh nghiệp nhưng căn cứ vào nội dung kinh tế của tài sản thì được phản ảnh trong những yếu tố của
BCTC. Ví dụ, trường hợp thuê tài chính, hình thức và nội dung kinh tế là việc doanh nghiệp
đi thuê thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tài sản thuê đối với phần to thời kì sử dụng hữu
ích của tài sản, đổi lại doanh nghiệp đi thuê với nghĩa vụ phải trả một khoản tiền xấp xỉ với trị giá hợp
lý của tài sản và những giá tiền tài chính với liên quan. Nghiệp vụ thuê tài chính làm phát sinh khoản mục
“Tài sản” và khoản mục “Nợ phải trả” trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đi thuê.
Tài sản
20. Lợi ích kinh tế trong tương lai của một tài sản là tiềm năng nguồn tiền và những khoản tương đương
tiền tài doanh nghiệp hoặc làm giảm bớt những khoản tiền mà doanh nghiệp phải chi ra.
21. Lợi ích kinh tế trong tương lai của một tài sản được thể hiện trong những trường hợp, như:
a/ Được sử dụng một cách đơn lẻ hoặc kết hợp với những tài sản khác trong sản xuất sản phẩm để bán
hay sản xuất nhà sản xuất cho khách hàng;
b/ Để bán hoặc trao đổi lấy tài sản khác;
c/ Để trả tiền những khoản nợ phải trả;
d/ Để phân phối cho những chủ sở hữu doanh nghiệp.
22. Tài sản được biểu hiện dưới hình thái vật chất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng
hóa hoặc ko thể hiện dưới hình thái vật chất như bản quyền, bằng sáng chế nhưng phải thu được
lợi ích kinh tế trong tương lai và thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp
23. Tài sản của doanh nghiệp còn bao gồm những tài sản ko thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp
nhưng doanh nghiệp kiểm soát được và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai, như tài sản thuê tài
chính; hoặc với những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và thu được lợi ích kinh tế trong
tương lai nhưng với thể ko kiểm soát được về mặt pháp lý, như phương pháp kỹ thuật thu được từ hoạt
động triển khai với thể thoả mãn những điều kiện trong khái niệm về tài sản lúc những phương pháp đó còn giữ
được bí mật và doanh nghiệp còn thu được lợi ích kinh tế.
24. Tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ những giao dịch hoặc những sự kiện đã qua, như góp
vốn, tìm sắm, tự sản xuất, được cấp, được biếu tặng. Những giao dịch hoặc những sự kiện dự kiến sẽ
phát sinh trong tương lai ko làm tăng tài sản.
25. Thông thường lúc những khoản giá tiền phát sinh sẽ tạo ra tài sản. Đối với những khoản giá tiền ko
tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai thì ko tạo ra tài sản; Hoặc với trường hợp ko phát sinh chi
phí nhưng vẫn tạo ra tài sản, như vốn góp, tài sản được cấp, được biếu tặng.
Nợ phải trả
26 Nợ phải trả xác khái niệm vụ hiện tại của doanh nghiệp lúc doanh nghiệp nhận về một tài sản,
tham gia một cam kết hoặc phát sinh những nghĩa vụ pháp lý.
27. Việc trả tiền những nghĩa vụ hiện tại với thể được thực hiện bằng nhiều cách, như:
a/ Trả bằng tiền;
b/ Trả bằng tài sản khác;
c/ Sản xuất nhà sản xuất;
d/ Thay thế nghĩa vụ này bằng nghĩa vụ khác;
đ/ Chuyển đổi nghĩa vụ nợ phải trả thành vốn chủ sỡ hữu.
28. Nợ phải trả phát sinh từ những giao dịch và sự kiện đã qua, như tìm hàng hoá chưa trả tiền, sử
dụng nhà sản xuất chưa trả tiền, vay nợ, cam kết bảo hành hàng hoá, cam kết nghĩ vụ hợp đồng, phải
trả viên chức, thuế phải nộp, phải trả khác.
Vốn chủ sở hữu
29. Vốn chủ sở hữu được phản ánh trong Bảng cân đối kế toán, gồm: vốn của những nhà đầu tư, thặng
dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, những quỹ, lợi nhuận chưa phân phối, chênh lệch tỷ giá và chênh lệch
thẩm định tài sản.
a/ Vốn của những nhà đầu tư với thể là vốn của chủ doanh nghiệp, vốn góp, vốn cổ phần, vốn Nhà nước;
b/ Thặng dư vốn cổ phần là chênh lệch giữa mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành;
c/ Lợi nhuận giữ lại là lợi nhuận sau thuế giữ lại để tích luỹ bổ sung vốn;
d/ Những quỹ như quỹ dự trữ, quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển;
đ/ Lợi nhuận chưa phân phối là lợi nhuận sau thuế chưa chia cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập những
quỹ;
e/ Chênh lệch giá, gồm:
+ Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng;
+ Chênh lệch tỷ giá phát sinh lúc doanh nghiệp ở trong nước thống nhất BCTC của những hoạt
động ở nước ngoài sử dụng đơn vị tiền tệ kế toán khác với đơn vị tiền tệ kế toán của doanh nghiệp
báo cáo.
g/ Chênh lệch thẩm định lại tài sản là chênh lệch giữa trị giá ghi sổ của tài sản với trị giá thẩm định lại tài
sản lúc với quyết định của Nhà nước, hoặc lúc đưa tài sản đi góp vốn liên doanh, cổ phần.

Tình hình kinh doanh
30. Lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những yếu tố liên quan trực
tiếp tới việc xác định lợi nhuận là Doanh thu, thu nhập khác và Giá bán. Doanh thu, thu nhập khác,
Giá bán và Lợi nhuận là những tiêu chí phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
31. Những yếu tố doanh thu, thu nhập khác và Giá bán được khái niệm như sau:
a/ Doanh thu và thu nhập khác: Là tổng trị giá những lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế
toán, phát sinh từ những hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và những hoạt động khác của
doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, ko bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc
chủ sở hữu.
b/ Giá bán: Là tổng trị giá những khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức những
khoản tiền chi ra, những khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh những khoản nợ dẫn tới làm giảm vốn chủ
sở hữu, ko bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu.
32. Doanh thu, thu nhập khác và giá tiền được trình bày trong Con số kết quả hoạt động kinh doanh
để sản xuất thông tin cho việc thẩm định năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra những nguồn tiền
và khoản tương đương tiền trong tương lai.
33. Những yếu tố doanh thu, thu nhập khác và giá tiền với thể trình bày theo nhiều cách trong báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh để trình bày tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, như: Doanh thu, chi
phí và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh thông thường và hoạt động khác.
Doanh thu và Thu nhập khác
34. Doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và
thường bao gồm: Doanh thu bán hàng, doanh thu sản xuất nhà sản xuất, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và
lợi nhuận được chia…
35. Thu nhập khác bao gồm những khoản thu nhập phát sinh từ những hoạt động ngoài những hoạt động tạo
ra doanh thu, như: thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản nhất mực, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm
hợp đồng,…
Giá bán
36. Giá bán bao gồm những giá tiền sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh
thông thường của doanh nghiệp và những giá tiền khác.
37. Giá bán sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của
doanh nghiệp, như: giá vốn hàng bán, giá tiền bán hàng, giá tiền quản lý doanh nghiệp, giá tiền lãi tiền
vay, và những giá tiền liên quan tới hoạt động cho các đối tác khác sử dụng tài sản sinh ra lợi tức, tiền
bản quyền,… Những giá tiền này phát sinh dưới dạng tiền và những khoản tương đương tiền, hàng tồn
kho, khấu hao máy móc, thiết bị.
38. Giá bán khác bao gồm những giá tiền ngoài những giá tiền sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình
hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, như: giá tiền về thanh lý, nhượng bán tài sản
nhất mực, những khoản tiền bị khách hàng phạt do vi phạm hợp đồng,…
GHI NHẬN CÁC YẾU TỐ CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
39. Con số tài chính phải ghi nhận những yếu tố về tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của
doanh nghiệp; trong những yếu tố đó phải được ghi nhận theo từng khoản mục. Một khoản mục được
ghi nhận trong BCTC lúc thoả mãn cả hai tiêu chuẩn:
a/ Vững chắc thu được lợi ích kinh tế hoặc làm giảm lợi ích kinh tế trong tương lai;
b/ Khoản mục đó với trị giá và xác định được trị giá một cách đáng tin cậy.

Ghi nhận tài sản
40. Tài sản được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán lúc doanh nghiệp với khả năng cứng cáp thu
được lợi ích kinh tế trong tương lai và trị giá của tài sản đó được xác định một cách đáng tin cậy.
41. Tài sản ko được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán lúc những giá tiền bỏ ra ko cứng cáp sẽ
mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp thì những giá tiền đó được ghi nhận ngay vào
Con số kết quả hoạt động kinh doanh lúc phát sinh.
Ghi nhận nợ phải trả
42. Nợ phải trả được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán lúc với đủ điều kiện cứng cáp là doanh
nghiệp sẽ phải tiêu dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà doanh nghiệp
phải trả tiền, và khoản nợ phải trả đó phải xác định được một cách đáng tin cậy.
Ghi nhận doanh thu và thu nhập khác
43. Doanh thu và thu nhập khác được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lúc thu
được lợi ích kinh tế trong tương lai với liên quan tới sự gia tăng về tài sản hoặc giảm bớt nợ phải trả
và GTGT đó phải xác định được một cách đáng tin cậy.
Ghi nhận giá tiền
44. Giá bán sản xuất, kinh doanh và giá tiền khác được ghi nhận trong Con số kết quả hoạt động kinh
doanh lúc những khoản giá tiền này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai với liên quan tới việc
giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và giá tiền này phải xác định được một cách đáng tin cậy.
45. Những giá tiền được ghi nhận trong Con số kết quả hoạt động kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc
thích hợp giữa doanh thu và giá tiền.
46. Lúc lợi ích kinh tế dự kiến thu được trong nhiều kỳ kế toán với liên quan tới doanh thu và thu nhập
khác được xác định một cách gián tiếp thì những giá tiền liên quan được ghi nhận trong Con số kết quả
hoạt động kinh doanh trên hạ tầng phân bổ theo hệ thống hoặc theo tỷ lệ.
47. Một khoản giá tiền được ghi nhận ngay vào Con số kết quả hoạt động kinh doanh trong lúc chi
phí đó ko đem lại lợi ích kinh tế trong những kỳ sau.

3.6/5 - (7 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 21:46:56.

Bình luận