Hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Xây dựng đề án ươm tạo doanh nghiệp khoa học và kỹ thuật thành xã Hải Phòng tới năm 2020. Năm 2016, Sở Khoa học và Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với những cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thẩm định và nghiệm thu Đề án “Ươm tạo doanh nghiệp khoa học và kỹ thuật trên khu vực thành xã Hải Phòng” và sẽ tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, trong đó với nội dung về việc xây dựng Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp khoa học và kỹ thuật tổng hợp của thành xã.

Rate this post

Bình luận