Khung phân tích về các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hoá của một quốc gia

Khung phân tích được xây dựng dựa vào 2 nguồn sau:
– Kết quả tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước;
– Hạ tầng lý luận về những yếu tố tác động tới xuất khẩu hàng hóa.

Rate this post

Bình luận