Các công cụ của thị trường tiền tệ

Do mang thời kì đáo hạn là ngắn hạn, những dụng cụ tài chính trên thị  trường tiền tệ mang đặc điểm là mang tính rủi ro, mức độ dao động giá thấp và do  đó đầu tưvào những dụng cụ này sẽ mang ít rủi ro nhất.

Tín phiếu ngân khố

Là dụng cụ vay nợ ngắn hạn của Chính phủ thường được phát hành với  kỳ hạn trả tiền là 3, 6 và 12 tháng. Chúng được trả lãi với mức lãi suất cố  định và được hoàn trả vốn lúc tới hạn trả tiền hoặc được trả tiền lãi  do việc bán lần đầu mang ưu đãi, tức là, với giá thấp hơn so với khoản tiền đã  định được trả tiền lúc hết hạn (hình thức chiết khấu).

Tín phiếu ngân khố là loại mang tính lỏng và an toàn nhất trong tất cả những  dụng cụ trên thị trường tiền tệ, do vậy, chúng được ưa thích và sắm bán  nhiều nhất trên thị trường. Sở dĩ tín phiếu ngân khố là loại dụng cụ an toàn  nhất trong tất cả những loại dụng cụ ở thị trường tiền tệ vì được sự bảo đảm chi  trả của Chính phủ.

Tín phiếu ngân khố là dụng cụ được nắm giữ chủ yếu bởi những nhà băng  thương nghiệp, ngoài ra cũng mang một lượng nhỏ những hộ gia đình, những tổ chức và  những trung gian tài chính khác nắm giữ tín phiếu ngân khố. Những nhà băng  thương nghiệp nắm giữ tín phiếu ngân khố ngoài mục đích đầu tưnguồn vốn  đang bị đóng băng để hưởng lợi tức còn sử dụng tín phiếu ngân khố nhưlà  khoản tiền dự trữ cấp hai.

Ngoài ra, NHTW mang thể sử dụng dụng cụ tín phiếu ngân khố để thực hiện  nghiệp vụ thị trường mở nhằm điều chỉnh lượng tiền cung ứng ra lưu thông  và kiểm soát thị trường tiền tệ.

Giấy chứng thực tiền gửi của nhà băng

Giấy chứng thực tiền gửi (CDs ) là một dụng cụ vay nợ do nhà băng  thương nghiệp bán cho người gửi tiền. Người gửi được trả tiền lãi hàng năm  theo một tỷ lệ nhất định và lúc tới kỳ hạn trả tiền, thì hoàn trả gốc theo  giá sắm ban sơ. Hiện nay, dụng cụ này được hầu hết những nhà băng thương  mại to phát hành và thu được thành công to to, với tổng số dưgần đây  vượt quá tổng số dưcủa tín phiếu ngân khố. Những chứng chỉ tiền gửi mang thể  được bán lại trên thị trường thứ cấp.

Thương phiếu

Thương phiếu hay còn gọi là kỳ phiếu thương nghiệp là dụng cụ vay nợ  ngắn hạn do những nhà băng to và những tổ chức phát hành. Trước đây những  tổ chức thường vay vốn ngắn hạn ở những nhà băng thương nghiệp, nhưng sau đó  họ dựa chủ yếu vào việc bán thương phiếu cho những trung gian tài chính và  những tổ chức khác để vay vốn tức thời.

Thương phiếu bao gồm:

* Hối phiếu:Là một giấy ghi nợ do người bán ký phát trao cho người  sắm, trong đó yêu cầu người sắm phải trả một số tiền nhất định lúc tới hạn  cho người bán hoặc bất kỳ người nào thụ hưởng hối phiếu.

* Lệnh phiếu: Là một giấy nhận nợ do người sắm ký phát trao cho  người bán, trong đó người sắm cam kết trả một số tiền nhất định lúc tới hạn  trả tiền cho người thụ hưởng lệnh phiếu.

Hối phiếu được nhà băng chấp nhận  

Hối phiếu được nhà băng chấp nhận là một hối phiếu nhà băng (sự  hứa hứa trả tiền tương tự một tấm séc) do một tổ chức phát hành, được  trả tiền trong tương lai và được nhà băng bảo đảm với một khoản lệ phí  bằng cách nhà băng đóng dấu “đã chấp nhận” lên hối phiếu. Tổ chức phát  hành hối phiếu phải gửi một khoản tiền buộc phải theo thoả thuận vào tài  khoản của mình tại nhà băng đủ để trả cho hối phiếu. Nếu tổ chức ko  mang khả năng trả tiền nhà băng buộc phải trả tiền theo số tiền đã ghi  trên hối phiếu cho người thụ hưởng.

Những hối phiếu “đã chấp nhận” này thường được sắm đi bán lại ở thị  trường thứ cấp và nhưvậy, nó mang tác dụng tương tự nhưtín phiếu ngân khố.  Ngoài ra, người sở hữu hối phiếu cũng mang thể chiết khấu lại trên thị trường  để thu tiền trước. Đặc điểm của loại dụng cụ này là lãi suất thấp và mang độ an  toàn cao.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 17:14:19.

Bình luận