Khái niệm ngoại hối là gì?

Ngoại hối là khái niệm sử dụng để chỉ những phương tiện mang trị giá được sử dụng để tiến hành trả tiền giữa tất cả các nước. Tùy theo quan niệm của luật quản lý ngoại hối của mỗi nước, khái niệm ngoại hối mang thể ko giống nhau, nhưng nhìn chung mang thể bao gồm 5 loại sau:

Tất cả những ngoại hối nêu trên được quản lý theo Luật quản lý ngoại hối của nước CHXHCN Việt Nam hiện hành.

Rate this post

Bình luận